Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Dolná Súča    [ kód obce: 505943 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Dolná Súča
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4105 84 189 
5-993 91 184 
10-14128 109 237 
15-19102 116 218 
20-24140 143 283 
25-29132 118 250 
30-34111 108 219 
35-39102 75 177 
40-44101 93 194 
45-49113 94 207 
50-5486 95 181 
55-5961 59 120 
60-6455 54 109 
65-6941 52 93 
70-7433 57 90 
75-7923 42 65 
80-8411 22 33 
85+23 28 
nezistený vek
Spolu1442 1435 2877 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.3% 
 80-84  11 
 0.8% 
 75-79  23 
 1.6% 
 70-74  33 
 2.3% 
 65-69  41 
 2.8% 
 60-64  55 
 3.8% 
 55-59  61 
 4.2% 
 50-54  86 
 6.0% 
 45-49  113 
 7.8% 
 40-44  101 
 7.0% 
 35-39  102 
 7.1% 
 30-34  111 
 7.7% 
 25-29  132 
 9.2% 
 20-24  140 
 9.7% 
 15-19  102 
 7.1% 
 10-14  128 
 8.9% 
 5-9  93 
 6.4% 
 0-4  105 
 7.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  23 
 1.6% 
 80-84  22 
 1.5% 
 75-79  42 
 2.9% 
 70-74  57 
 4.0% 
 65-69  52 
 3.6% 
 60-64  54 
 3.8% 
 55-59  59 
 4.1% 
 50-54  95 
 6.6% 
 45-49  94 
 6.6% 
 40-44  93 
 6.5% 
 35-39  75 
 5.2% 
 30-34  108 
 7.5% 
 25-29  118 
 8.2% 
 20-24  143 
 10.0% 
 15-19  116 
 8.1% 
 10-14  109 
 7.6% 
 5-9  91 
 6.3% 
 0-4  84 
 5.9% 

Priemerný vek v obci Dolná Súča je 34.7 [ muži: 33.3, ženy: 36.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 610    [ muži: 326, ženy: 284 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1790    [ muži: 948, ženy: 842 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 477    [ muži: 168, ženy: 309 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1418 1418 2836 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká15 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené17 24 
 Spolu1442 1435 2877 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  2 836 
 98.6% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  1 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  15 
 0.5% 
 Nemecká  1 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  24 
 0.8% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dolná Súča.

 2 836 / 2 877 
 98.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev2788 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania11 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania32 
 Nezistené38 
 Spolu2877 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dolná Súča.

 32 / 2 877 
 1.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  2 788 
 96.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  11 
 0.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  3 
 0.1% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  3 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  32 
 1.1% 
 Neudané  38 
 1.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné590 26.42 
 Učňovské (bez maturity)880 39.41 
 Stredné odborné (bez maturity)121 5.42 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)201 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)312 13.97 
 Úplné stredné všeobecné59 2.64 
 Vyššie0.27 
 Vysokoškolské spolu55 2.46 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.09 
 Ostatní bez školského vzdelania0.31 
 Deti do 16 rokov644  
 Spolu2877  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 2233 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dolná Súča.

 644 / 2 877 
 22.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby76 5.01 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby21 1.39 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba490 32.32 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.53 
7 Stavebníctvo103 6.79 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru128 8.44 
9 Hotely a reštaurácie43 2.84 
10 Doprava, skladovanie a spoje88 5.8 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo13 0.86 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj48 3.17 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie123 8.11 
14 Školstvo51 3.36 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť49 3.23 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby18 1.19 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.07 
19 EA bez udania odvetví256 16.89 
  Spolu1516 100 


Z celkového počtu 1516 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 968 obyvateľov

 968 / 1 516 
 63.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 783
    trvale obývaných domov: 680
    neobývaných domov: 103
    z toho určených na rekreáciu: 20
priemerný vek domu: 34

Bytov spolu: 810
    v tom trvalo obývané: 705

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 28  (3.97%)
    2 izby: 81  (11.49%)
    3 izby: 219  (31.06%)
    4 izby: 190  (26.95%)
    5+ izieb: 187  (26.52%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 94.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 20 / 103 
 19.4%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 705 / 810 
 87.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu705 2846 
  s plynom zo siete578 2430 
  s vodovodom v byte677 2779 
  s vodovodom mimo bytu10 
  bez vodovodu11 12 
  nezistené13 45 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť47 197 
  kanalizácia - septik575 2448 
  so splachovacím záchodom569 2485 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom650 2739 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 11 / 705 
 1.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 12 [0.41 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 578 / 705 
 82.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 2430 [84.4 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 47 / 705 
 6.7%
- septik
 575 / 705 
 81.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 197 [6.84 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 2448 [85.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dolná Súča
späť na stránku okresu [ Trenčín ]