Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Dolné Srnie    [ kód obce: 505951 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Dolné Srnie
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-418 25 43 
5-929 23 52 
10-1429 25 54 
15-1922 26 48 
20-2436 30 66 
25-2935 33 68 
30-3430 33 63 
35-3923 24 47 
40-4433 23 56 
45-4930 35 65 
50-5430 26 56 
55-5925 26 51 
60-6420 18 38 
65-6911 34 45 
70-7415 27 42 
75-7915 21 36 
80-8411 14 
85+10 15 
nezistený vek
Spolu410 453 863 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.2% 
 80-84  3 
 0.7% 
 75-79  15 
 3.7% 
 70-74  15 
 3.7% 
 65-69  11 
 2.7% 
 60-64  20 
 4.9% 
 55-59  25 
 6.1% 
 50-54  30 
 7.3% 
 45-49  30 
 7.3% 
 40-44  33 
 8.1% 
 35-39  23 
 5.6% 
 30-34  30 
 7.3% 
 25-29  35 
 8.6% 
 20-24  36 
 8.8% 
 15-19  22 
 5.4% 
 10-14  29 
 7.1% 
 5-9  29 
 7.1% 
 0-4  18 
 4.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  10 
 2.2% 
 80-84  11 
 2.4% 
 75-79  21 
 4.7% 
 70-74  27 
 6.0% 
 65-69  34 
 7.6% 
 60-64  18 
 4.0% 
 55-59  26 
 5.8% 
 50-54  26 
 5.8% 
 45-49  35 
 7.8% 
 40-44  23 
 5.1% 
 35-39  24 
 5.3% 
 30-34  33 
 7.3% 
 25-29  33 
 7.3% 
 20-24  30 
 6.7% 
 15-19  26 
 5.8% 
 10-14  25 
 5.6% 
 5-9  23 
 5.1% 
 0-4  25 
 5.6% 

Priemerný vek v obci Dolné Srnie je 39.8 [ muži: 37.7, ženy: 41.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 149    [ muži: 76, ženy: 73 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 494    [ muži: 264, ženy: 230 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 216    [ muži: 69, ženy: 147 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská403 444 847 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká10 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu410 453 863 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  847 
 98.1% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  10 
 1.2% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dolné Srnie.

 847 / 863 
 98.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev220 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania486 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev12 
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania119 
 Nezistené20 
 Spolu863 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dolné Srnie.

 119 / 863 
 13.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  220 
 25.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  486 
 56.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  2 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  12 
 1.4% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  2 
 0.2% 
 Bez vyznania  119 
 13.8% 
 Neudané  20 
 2.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné195 27.7 
 Učňovské (bez maturity)228 32.39 
 Stredné odborné (bez maturity)22 3.13 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)60 8.52 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)135 19.18 
 Úplné stredné všeobecné27 3.84 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu34 4.83 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.43 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov159  
 Spolu863  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 704 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dolné Srnie.

 159 / 863 
 18.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby19 4.46 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.23 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.23 
5 Priemyselná výroba146 34.27 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody12 2.82 
7 Stavebníctvo22 5.16 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru38 8.92 
9 Hotely a reštaurácie17 3.99 
10 Doprava, skladovanie a spoje22 5.16 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.7 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.88 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie31 7.28 
14 Školstvo23 5.4 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť0.94 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.64 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom0.7 
18 Exteritoriálne organizácie a združenia1.88 
19 EA bez udania odvetví61 14.32 
  Spolu426 100 


Z celkového počtu 426 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 268 obyvateľov

 268 / 426 
 62.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 375
    trvale obývaných domov: 280
    neobývaných domov: 95
    z toho určených na rekreáciu: 27
priemerný vek domu: 46

Bytov spolu: 423
    v tom trvalo obývané: 319

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 12  (3.76%)
    2 izby: 64  (20.06%)
    3 izby: 127  (39.81%)
    4 izby: 71  (22.26%)
    5+ izieb: 45  (14.11%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 95.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 22.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 27 / 95 
 28.4%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 319 / 423 
 75.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu319 857 
  s plynom zo siete274 760 
  s vodovodom v byte299 822 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu12 
  nezistené14 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik236 712 
  so splachovacím záchodom214 644 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom278 795 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 8 / 319 
 2.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 12 [1.39 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 274 / 319 
 85.9%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 760 [88.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 319 
 0.3%
- septik
 236 / 319 
 74.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 1 [0.11 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 712 [82.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dolné Srnie
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]