Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Drietoma    [ kód obce: 505960 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Drietoma
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-448 35 83 
5-972 71 143 
10-1488 67 155 
15-1985 75 160 
20-2494 96 190 
25-2986 74 160 
30-3464 72 136 
35-3971 66 137 
40-4478 61 139 
45-4970 71 141 
50-5470 68 138 
55-5954 63 117 
60-6447 36 83 
65-6932 49 81 
70-7430 40 70 
75-7917 40 57 
80-8413 19 
85+19 25 
nezistený vek
Spolu1019 1017 2036 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 0.6% 
 80-84  6 
 0.6% 
 75-79  17 
 1.7% 
 70-74  30 
 2.9% 
 65-69  32 
 3.1% 
 60-64  47 
 4.6% 
 55-59  54 
 5.3% 
 50-54  70 
 6.9% 
 45-49  70 
 6.9% 
 40-44  78 
 7.7% 
 35-39  71 
 7.0% 
 30-34  64 
 6.3% 
 25-29  86 
 8.4% 
 20-24  94 
 9.2% 
 15-19  85 
 8.3% 
 10-14  88 
 8.6% 
 5-9  72 
 7.1% 
 0-4  48 
 4.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  19 
 1.9% 
 80-84  13 
 1.3% 
 75-79  40 
 3.9% 
 70-74  40 
 3.9% 
 65-69  49 
 4.8% 
 60-64  36 
 3.5% 
 55-59  63 
 6.2% 
 50-54  68 
 6.7% 
 45-49  71 
 7.0% 
 40-44  61 
 6.0% 
 35-39  66 
 6.5% 
 30-34  72 
 7.1% 
 25-29  74 
 7.3% 
 20-24  96 
 9.4% 
 15-19  75 
 7.4% 
 10-14  67 
 6.6% 
 5-9  71 
 7.0% 
 0-4  35 
 3.4% 

Priemerný vek v obci Drietoma je 36.7 [ muži: 34.8, ženy: 38.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 381    [ muži: 208, ženy: 173 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1255    [ muži: 672, ženy: 583 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 398    [ muži: 138, ženy: 260 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská999 987 1986 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká22 27 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené15 21 
 Spolu1019 1017 2036 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 986 
 97.6% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  27 
 1.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  21 
 1.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Drietoma.

 1 986 / 2 036 
 97.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1654 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania233 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa16 
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania67 
 Nezistené59 
 Spolu2036 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Drietoma.

 67 / 2 036 
 3.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 654 
 81.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  6 
 0.3% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  233 
 11.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  16 
 0.8% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  67 
 3.3% 
 Neudané  59 
 2.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné458 28.12 
 Učňovské (bez maturity)458 28.12 
 Stredné odborné (bez maturity)107 6.57 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)117 7.18 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)259 15.9 
 Úplné stredné všeobecné52 3.19 
 Vyššie0.43 
 Vysokoškolské spolu78 4.79 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania92 5.65 
 Ostatní bez školského vzdelania0.06 
 Deti do 16 rokov407  
 Spolu2036  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1629 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Drietoma.

 407 / 2 036 
 20.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby58 5.7 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby12 1.18 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba233 22.91 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.79 
7 Stavebníctvo59 5.8 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru94 9.24 
9 Hotely a reštaurácie22 2.16 
10 Doprava, skladovanie a spoje49 4.82 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo14 1.38 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj27 2.65 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie77 7.57 
14 Školstvo38 3.74 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť42 4.13 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.69 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.1 
19 EA bez udania odvetví276 27.14 
  Spolu1017 100 


Z celkového počtu 1017 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 501 obyvateľov

 501 / 1 017 
 49.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 616
    trvale obývaných domov: 502
    neobývaných domov: 114
    z toho určených na rekreáciu: 55
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 662
    v tom trvalo obývané: 546

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 9  (1.65%)
    2 izby: 64  (11.72%)
    3 izby: 215  (39.38%)
    4 izby: 121  (22.16%)
    5+ izieb: 137  (25.09%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 92.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 55 / 114 
 48.2%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 546 / 662 
 82.5%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu546 2031 
  s plynom zo siete405 1568 
  s vodovodom v byte493 1908 
  s vodovodom mimo bytu18 
  bez vodovodu26 55 
  nezistené18 50 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť23 88 
  kanalizácia - septik437 1717 
  so splachovacím záchodom413 1658 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom475 1859 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 26 / 546 
 4.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 55 [2.70 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 405 / 546 
 74.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1568 [77.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 23 / 546 
 4.2%
- septik
 437 / 546 
 80.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 88 [4.32 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1717 [84.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Drietoma
späť na stránku okresu [ Trenčín ]