Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Dubodiel    [ kód obce: 505978 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Dubodiel
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-420 28 48 
5-944 28 72 
10-1439 34 73 
15-1932 26 58 
20-2440 29 69 
25-2936 41 77 
30-3434 27 61 
35-3931 38 69 
40-4438 24 62 
45-4925 23 48 
50-5424 32 56 
55-5924 15 39 
60-6422 32 54 
65-6914 20 34 
70-7413 16 29 
75-7914 15 29 
80-8412 
85+12 16 
nezistený vek
Spolu463 448 911 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.9% 
 80-84  6 
 1.3% 
 75-79  14 
 3.0% 
 70-74  13 
 2.8% 
 65-69  14 
 3.0% 
 60-64  22 
 4.8% 
 55-59  24 
 5.2% 
 50-54  24 
 5.2% 
 45-49  25 
 5.4% 
 40-44  38 
 8.3% 
 35-39  31 
 6.7% 
 30-34  34 
 7.4% 
 25-29  36 
 7.8% 
 20-24  40 
 8.7% 
 15-19  32 
 7.0% 
 10-14  39 
 8.5% 
 5-9  44 
 9.6% 
 0-4  20 
 4.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  12 
 2.7% 
 80-84  6 
 1.3% 
 75-79  15 
 3.4% 
 70-74  16 
 3.6% 
 65-69  20 
 4.5% 
 60-64  32 
 7.2% 
 55-59  15 
 3.4% 
 50-54  32 
 7.2% 
 45-49  23 
 5.2% 
 40-44  24 
 5.4% 
 35-39  38 
 8.5% 
 30-34  27 
 6.1% 
 25-29  41 
 9.2% 
 20-24  29 
 6.5% 
 15-19  26 
 5.8% 
 10-14  34 
 7.6% 
 5-9  28 
 6.3% 
 0-4  28 
 6.3% 

Priemerný vek v obci Dubodiel je 36.8 [ muži: 35.3, ženy: 38.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 193    [ muži: 103, ženy: 90 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 524    [ muži: 284, ženy: 240 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 189    [ muži: 73, ženy: 116 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská459 445 904 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu463 448 911 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  904 
 99.2% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  5 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dubodiel.

 904 / 911 
 99.2%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev891 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené10 
 Spolu911 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dubodiel.

 4 / 911 
 0.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  891 
 97.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  4 
 0.4% 
 Neudané  10 
 1.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné206 28.93 
 Učňovské (bez maturity)238 33.43 
 Stredné odborné (bez maturity)15 2.11 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)32 4.49 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)152 21.35 
 Úplné stredné všeobecné27 3.79 
 Vyššie0.28 
 Vysokoškolské spolu23 3.23 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania16 2.25 
 Ostatní bez školského vzdelania0.14 
 Deti do 16 rokov199  
 Spolu911  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 712 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dubodiel.

 199 / 911 
 21.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby17 3.99 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby17 3.99 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba114 26.76 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody2.11 
7 Stavebníctvo22 5.16 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru48 11.27 
9 Hotely a reštaurácie0.7 
10 Doprava, skladovanie a spoje28 6.57 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.94 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.11 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie22 5.16 
14 Školstvo12 2.82 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť10 2.35 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.41 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví105 24.65 
  Spolu426 100 


Z celkového počtu 426 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 231 obyvateľov

 231 / 426 
 54.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 332
    trvale obývaných domov: 256
    neobývaných domov: 76
    z toho určených na rekreáciu: 21
priemerný vek domu: 35

Bytov spolu: 344
    v tom trvalo obývané: 266

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 10  (3.76%)
    2 izby: 23  (8.65%)
    3 izby: 107  (40.23%)
    4 izby: 55  (20.68%)
    5+ izieb: 71  (26.69%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 96.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 21 / 76 
 27.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 266 / 344 
 77.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu266 911 
  s plynom zo siete206 718 
  s vodovodom v byte248 859 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu19 
  nezistené10 32 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik209 759 
  so splachovacím záchodom210 784 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom239 851 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 7 / 266 
 2.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 19 [2.08 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 206 / 266 
 77.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 718 [78.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 3 / 266 
 1.1%
- septik
 209 / 266 
 78.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 7 [0.76 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 759 [83.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dubodiel
späť na stránku okresu [ Trenčín ]