Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Hôrka nad Váhom    [ kód obce: 505994 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Hôrka nad Váhom
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-416 12 28 
5-924 15 39 
10-1421 24 45 
15-1927 19 46 
20-2427 35 62 
25-2923 21 44 
30-3420 22 42 
35-3930 27 57 
40-4430 24 54 
45-4928 15 43 
50-5419 20 39 
55-5914 15 29 
60-6413 28 41 
65-6919 20 39 
70-7413 18 31 
75-7912 12 24 
80-84
85+10 
nezistený vek
Spolu343 342 685 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.6% 
 80-84  4 
 1.2% 
 75-79  12 
 3.5% 
 70-74  13 
 3.8% 
 65-69  19 
 5.6% 
 60-64  13 
 3.8% 
 55-59  14 
 4.1% 
 50-54  19 
 5.6% 
 45-49  28 
 8.2% 
 40-44  30 
 8.8% 
 35-39  30 
 8.8% 
 30-34  20 
 5.8% 
 25-29  23 
 6.7% 
 20-24  27 
 7.9% 
 15-19  27 
 7.9% 
 10-14  21 
 6.1% 
 5-9  24 
 7.0% 
 0-4  16 
 4.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 2.4% 
 80-84  5 
 1.5% 
 75-79  12 
 3.5% 
 70-74  18 
 5.3% 
 65-69  20 
 5.9% 
 60-64  28 
 8.2% 
 55-59  15 
 4.4% 
 50-54  20 
 5.9% 
 45-49  15 
 4.4% 
 40-44  24 
 7.1% 
 35-39  27 
 7.9% 
 30-34  22 
 6.5% 
 25-29  21 
 6.2% 
 20-24  35 
 10.3% 
 15-19  19 
 5.6% 
 10-14  24 
 7.1% 
 5-9  15 
 4.4% 
 0-4  12 
 3.5% 

Priemerný vek v obci Hôrka nad Váhom je 39.4 [ muži: 37.6, ženy: 41.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 112    [ muži: 61, ženy: 51 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 401    [ muži: 218, ženy: 183 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 169    [ muži: 63, ženy: 106 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská342 340 682 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu343 342 685 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  682 
 99.6% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  3 
 0.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Hôrka nad Váhom.

 682 / 685 
 99.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev591 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania29 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania48 
 Nezistené15 
 Spolu685 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Hôrka nad Váhom.

 48 / 685 
 7.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  591 
 86.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  29 
 4.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  2 
 0.3% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  48 
 7.0% 
 Neudané  15 
 2.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné179 31.57 
 Učňovské (bez maturity)121 21.34 
 Stredné odborné (bez maturity)77 13.58 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)35 6.17 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)95 16.75 
 Úplné stredné všeobecné34 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu21 3.7 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.71 
 Ostatní bez školského vzdelania0.18 
 Deti do 16 rokov118  
 Spolu685  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 567 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Hôrka nad Váhom.

 118 / 685 
 17.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby28 8.48 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby2.12 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.91 
5 Priemyselná výroba106 32.12 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo26 7.88 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru48 14.55 
9 Hotely a reštaurácie1.52 
10 Doprava, skladovanie a spoje14 4.24 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.61 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.12 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie18 5.45 
14 Školstvo1.82 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť10 3.03 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.61 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví48 14.55 
  Spolu330 100 


Z celkového počtu 330 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 181 obyvateľov

 181 / 330 
 54.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 238
    trvale obývaných domov: 192
    neobývaných domov: 45
    z toho určených na rekreáciu: 25
priemerný vek domu: 41

Bytov spolu: 253
    v tom trvalo obývané: 208

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (2.4%)
    2 izby: 31  (14.9%)
    3 izby: 71  (34.13%)
    4 izby: 53  (25.48%)
    5+ izieb: 48  (23.08%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 95.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 25 / 45 
 55.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 208 / 253 
 82.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu208 684 
  s plynom zo siete173 584 
  s vodovodom v byte199 670 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik177 626 
  so splachovacím záchodom167 594 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom183 647 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 208 
 1.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 3 [0.43 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 173 / 208 
 83.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 584 [85.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 208 
 0.0%
- septik
 177 / 208 
 85.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 626 [91.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Hôrka nad Váhom
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]