Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Horná Streda    [ kód obce: 506001 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Horná Streda
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-418 20 38 
5-926 33 59 
10-1429 41 70 
15-1944 60 104 
20-2453 47 100 
25-2945 39 84 
30-3442 37 79 
35-3937 28 65 
40-4444 46 90 
45-4955 51 106 
50-5448 44 92 
55-5941 42 83 
60-6432 34 66 
65-6924 36 60 
70-7424 48 72 
75-7919 20 39 
80-8415 24 39 
85+11 19 
nezistený vek
Spolu605 661 1266 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 1.3% 
 80-84  15 
 2.5% 
 75-79  19 
 3.1% 
 70-74  24 
 4.0% 
 65-69  24 
 4.0% 
 60-64  32 
 5.3% 
 55-59  41 
 6.8% 
 50-54  48 
 7.9% 
 45-49  55 
 9.1% 
 40-44  44 
 7.3% 
 35-39  37 
 6.1% 
 30-34  42 
 7.0% 
 25-29  45 
 7.5% 
 20-24  53 
 8.8% 
 15-19  44 
 7.3% 
 10-14  29 
 4.8% 
 5-9  26 
 4.3% 
 0-4  18 
 3.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  11 
 1.7% 
 80-84  24 
 3.6% 
 75-79  20 
 3.0% 
 70-74  48 
 7.3% 
 65-69  36 
 5.4% 
 60-64  34 
 5.1% 
 55-59  42 
 6.4% 
 50-54  44 
 6.7% 
 45-49  51 
 7.7% 
 40-44  46 
 7.0% 
 35-39  28 
 4.2% 
 30-34  37 
 5.6% 
 25-29  39 
 5.9% 
 20-24  47 
 7.1% 
 15-19  60 
 9.1% 
 10-14  41 
 6.2% 
 5-9  33 
 5.0% 
 0-4  20 
 3.0% 

Priemerný vek v obci Horná Streda je 41.6 [ muži: 41.0, ženy: 42.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 167    [ muži: 73, ženy: 94 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 761    [ muži: 409, ženy: 352 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 337    [ muži: 122, ženy: 215 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská597 649 1246 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu605 661 1266 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 246 
 98.4% 
 Maďarská  2 
 0.2% 
 Rómska  5 
 0.4% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  9 
 0.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  2 
 0.2% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horná Streda.

 1 246 / 1 266 
 98.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1190 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania46 
 Nezistené19 
 Spolu1266 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horná Streda.

 46 / 1 266 
 3.6%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 190 
 94.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  8 
 0.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  46 
 3.6% 
 Neudané  19 
 1.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné310 28.41 
 Učňovské (bez maturity)299 27.41 
 Stredné odborné (bez maturity)100 9.17 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)74 6.78 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)170 15.58 
 Úplné stredné všeobecné44 4.03 
 Vyššie0.27 
 Vysokoškolské spolu64 5.87 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania26 2.38 
 Ostatní bez školského vzdelania0.09 
 Deti do 16 rokov175  
 Spolu1266  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1091 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horná Streda.

 175 / 1 266 
 13.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby46 7.4 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.16 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.16 
5 Priemyselná výroba129 20.74 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody15 2.41 
7 Stavebníctvo61 9.81 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru79 12.7 
9 Hotely a reštaurácie21 3.38 
10 Doprava, skladovanie a spoje21 3.38 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.48 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj21 3.38 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie32 5.14 
14 Školstvo17 2.73 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť23 3.7 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.96 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví146 23.47 
  Spolu622 100 


Z celkového počtu 622 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 307 obyvateľov

 307 / 622 
 49.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 439
    trvale obývaných domov: 358
    neobývaných domov: 80
    z toho určených na rekreáciu: 17
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 499
    v tom trvalo obývané: 413

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (0.73%)
    2 izby: 70  (16.95%)
    3 izby: 167  (40.44%)
    4 izby: 96  (23.24%)
    5+ izieb: 77  (18.64%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 94.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 17 / 80 
 21.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 413 / 499 
 82.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu413 1261 
  s plynom zo siete355 1099 
  s vodovodom v byte367 1142 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu22 39 
  nezistené22 76 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik366 1162 
  so splachovacím záchodom358 1129 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom373 1166 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 22 / 413 
 5.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 39 [3.08 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 355 / 413 
 86.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1099 [86.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 413 
 0.2%
- septik
 366 / 413 
 88.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 2 [0.15 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1162 [91.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horná Streda
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]