Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Horná Súča    [ kód obce: 506010 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Horná Súča
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4106 91 197 
5-9133 124 257 
10-14123 133 256 
15-19152 144 296 
20-24149 138 287 
25-29165 159 324 
30-34148 124 272 
35-39153 110 263 
40-44130 85 215 
45-49122 97 219 
50-5496 87 183 
55-5993 76 169 
60-6456 77 133 
65-6957 89 146 
70-7462 74 136 
75-7940 84 124 
80-8411 24 35 
85+12 25 37 
nezistený vek
Spolu1808 1741 3549 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  12 
 0.7% 
 80-84  11 
 0.6% 
 75-79  40 
 2.2% 
 70-74  62 
 3.4% 
 65-69  57 
 3.2% 
 60-64  56 
 3.1% 
 55-59  93 
 5.1% 
 50-54  96 
 5.3% 
 45-49  122 
 6.7% 
 40-44  130 
 7.2% 
 35-39  153 
 8.5% 
 30-34  148 
 8.2% 
 25-29  165 
 9.1% 
 20-24  149 
 8.2% 
 15-19  152 
 8.4% 
 10-14  123 
 6.8% 
 5-9  133 
 7.4% 
 0-4  106 
 5.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  25 
 1.4% 
 80-84  24 
 1.4% 
 75-79  84 
 4.8% 
 70-74  74 
 4.3% 
 65-69  89 
 5.1% 
 60-64  77 
 4.4% 
 55-59  76 
 4.4% 
 50-54  87 
 5.0% 
 45-49  97 
 5.6% 
 40-44  85 
 4.9% 
 35-39  110 
 6.3% 
 30-34  124 
 7.1% 
 25-29  159 
 9.1% 
 20-24  138 
 7.9% 
 15-19  144 
 8.3% 
 10-14  133 
 7.6% 
 5-9  124 
 7.1% 
 0-4  91 
 5.2% 

Priemerný vek v obci Horná Súča je 36.0 [ muži: 34.6, ženy: 37.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 710    [ muži: 362, ženy: 348 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 2152    [ muži: 1208, ženy: 944 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 687    [ muži: 238, ženy: 449 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1779 1716 3495 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká11 17 28 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené17 24 
 Spolu1808 1741 3549 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  3 495 
 98.5% 
 Maďarská  2 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  28 
 0.8% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  24 
 0.7% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horná Súča.

 3 495 / 3 549 
 98.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev3441 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia10 
 Ostatné
 Bez vyznania33 
 Nezistené53 
 Spolu3549 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horná Súča.

 33 / 3 549 
 0.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  3 441 
 97.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  8 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  1 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  10 
 0.3% 
 Ostatné  3 
 0.1% 
 Bez vyznania  33 
 0.9% 
 Neudané  53 
 1.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné1103 39.21 
 Učňovské (bez maturity)1300 46.21 
 Stredné odborné (bez maturity)20 0.71 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)26 0.92 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)252 8.96 
 Úplné stredné všeobecné61 2.17 
 Vyššie0.11 
 Vysokoškolské spolu44 1.56 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.04 
 Ostatní bez školského vzdelania0.11 
 Deti do 16 rokov736  
 Spolu3549  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 2813 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horná Súča.

 736 / 3 549 
 20.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby126 7.18 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby51 2.91 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.17 
5 Priemyselná výroba480 27.35 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody17 0.97 
7 Stavebníctvo191 10.88 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru183 10.43 
9 Hotely a reštaurácie52 2.96 
10 Doprava, skladovanie a spoje63 3.59 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.4 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj42 2.39 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie93 5.3 
14 Školstvo69 3.93 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť32 1.82 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby27 1.54 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví319 18.18 
  Spolu1755 100 


Z celkového počtu 1755 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 847 obyvateľov

 847 / 1 755 
 48.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 1061
    trvale obývaných domov: 809
    neobývaných domov: 252
    z toho určených na rekreáciu: 55
priemerný vek domu: 41

Bytov spolu: 1096
    v tom trvalo obývané: 839

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 42  (5.01%)
    2 izby: 165  (19.67%)
    3 izby: 330  (39.33%)
    4 izby: 162  (19.31%)
    5+ izieb: 140  (16.69%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 53.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 83.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 12.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 55 / 252 
 21.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 839 / 1 096 
 76.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu839 3542 
  s plynom zo siete330 1480 
  s vodovodom v byte726 3193 
  s vodovodom mimo bytu11 31 
  bez vodovodu61 175 
  nezistené41 143 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť24 100 
  kanalizácia - septik517 2461 
  so splachovacím záchodom495 2372 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom645 2968 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 61 / 839 
 7.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 175 [4.93 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 330 / 839 
 39.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1480 [41.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 24 / 839 
 2.9%
- septik
 517 / 839 
 61.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 100 [2.81 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 2461 [69.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horná Súča
späť na stránku okresu [ Trenčín ]