Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Horňany    [ kód obce: 506028 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Horňany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-417 23 
5-911 11 22 
10-1410 14 24 
15-1926 21 47 
20-2415 23 38 
25-2913 12 25 
30-3419 14 33 
35-3914 13 27 
40-4420 20 40 
45-4917 12 29 
50-5413 10 23 
55-5910 19 
60-6418 
65-6914 
70-7415 19 
75-7910 13 
80-8412 
85+
nezistený vek
Spolu204 227 431 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.5% 
 80-84  6 
 3.0% 
 75-79  3 
 1.5% 
 70-74  4 
 2.0% 
 65-69  6 
 3.0% 
 60-64  9 
 4.4% 
 55-59  10 
 4.9% 
 50-54  13 
 6.4% 
 45-49  17 
 8.4% 
 40-44  20 
 9.9% 
 35-39  14 
 6.9% 
 30-34  19 
 9.4% 
 25-29  13 
 6.4% 
 20-24  15 
 7.4% 
 15-19  26 
 12.8% 
 10-14  10 
 4.9% 
 5-9  11 
 5.4% 
 0-4  6 
 3.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.3% 
 80-84  6 
 2.6% 
 75-79  10 
 4.4% 
 70-74  15 
 6.6% 
 65-69  8 
 3.5% 
 60-64  9 
 4.0% 
 55-59  9 
 4.0% 
 50-54  10 
 4.4% 
 45-49  12 
 5.3% 
 40-44  20 
 8.8% 
 35-39  13 
 5.7% 
 30-34  14 
 6.2% 
 25-29  12 
 5.3% 
 20-24  23 
 10.1% 
 15-19  21 
 9.3% 
 10-14  14 
 6.2% 
 5-9  11 
 4.8% 
 0-4  17 
 7.5% 

Priemerný vek v obci Horňany je 37.5 [ muži: 37.0, ženy: 38.0 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 69    [ muži: 27, ženy: 42 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 272    [ muži: 147, ženy: 125 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 89    [ muži: 29, ženy: 60 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská199 225 424 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu204 227 431 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  424 
 98.4% 
 Maďarská  1 
 0.2% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  4 
 0.9% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horňany.

 424 / 431 
 98.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev401 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania15 
 Nezistené
 Spolu431 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horňany.

 15 / 431 
 3.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  401 
 93.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  6 
 1.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.2% 
 Bez vyznania  15 
 3.5% 
 Neudané  8 
 1.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné139 38.83 
 Učňovské (bez maturity)146 40.78 
 Stredné odborné (bez maturity)1.68 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)0.84 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)43 12.01 
 Úplné stredné všeobecné2.23 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu12 3.35 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.28 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov73  
 Spolu431  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 358 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horňany.

 73 / 431 
 16.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby28 13.4 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.44 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.48 
5 Priemyselná výroba71 33.97 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo3.35 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru16 7.66 
9 Hotely a reštaurácie1.44 
10 Doprava, skladovanie a spoje3.35 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.87 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie1.91 
14 Školstvo3.35 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť3.35 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.48 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví48 22.97 
  Spolu209 100 


Z celkového počtu 209 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 109 obyvateľov

 109 / 209 
 52.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 145
    trvale obývaných domov: 105
    neobývaných domov: 40
    z toho určených na rekreáciu: 9
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 164
    v tom trvalo obývané: 123

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (4.07%)
    2 izby: 18  (14.63%)
    3 izby: 34  (27.64%)
    4 izby: 32  (26.02%)
    5+ izieb: 34  (27.64%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 91.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 9 / 40 
 22.5%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 123 / 164 
 75.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu123 425 
  s plynom zo siete87 300 
  s vodovodom v byte117 412 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť13 
  kanalizácia - septik103 387 
  so splachovacím záchodom96 367 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom111 402 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 4 / 123 
 3.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 4 [0.92 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 87 / 123 
 70.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 300 [69.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 6 / 123 
 4.9%
- septik
 103 / 123 
 83.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 13 [3.01 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 387 [89.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horňany
späť na stránku okresu [ Trenčín ]