Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Horné Srnie    [ kód obce: 506036 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Horné Srnie
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-486 78 164 
5-9110 85 195 
10-1498 109 207 
15-19122 117 239 
20-24130 125 255 
25-29134 122 256 
30-3497 90 187 
35-39100 65 165 
40-4486 112 198 
45-49122 108 230 
50-54110 91 201 
55-5968 70 138 
60-6449 60 109 
65-6934 60 94 
70-7436 62 98 
75-7935 50 85 
80-8413 19 32 
85+16 22 
nezistený vek
Spolu1436 1440 2876 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 0.4% 
 80-84  13 
 0.9% 
 75-79  35 
 2.4% 
 70-74  36 
 2.5% 
 65-69  34 
 2.4% 
 60-64  49 
 3.4% 
 55-59  68 
 4.7% 
 50-54  110 
 7.7% 
 45-49  122 
 8.5% 
 40-44  86 
 6.0% 
 35-39  100 
 7.0% 
 30-34  97 
 6.8% 
 25-29  134 
 9.3% 
 20-24  130 
 9.1% 
 15-19  122 
 8.5% 
 10-14  98 
 6.8% 
 5-9  110 
 7.7% 
 0-4  86 
 6.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  16 
 1.1% 
 80-84  19 
 1.3% 
 75-79  50 
 3.5% 
 70-74  62 
 4.3% 
 65-69  60 
 4.2% 
 60-64  60 
 4.2% 
 55-59  70 
 4.9% 
 50-54  91 
 6.3% 
 45-49  108 
 7.5% 
 40-44  112 
 7.8% 
 35-39  65 
 4.5% 
 30-34  90 
 6.3% 
 25-29  122 
 8.5% 
 20-24  125 
 8.7% 
 15-19  117 
 8.1% 
 10-14  109 
 7.6% 
 5-9  85 
 5.9% 
 0-4  78 
 5.4% 

Priemerný vek v obci Horné Srnie je 35.8 [ muži: 34.4, ženy: 37.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 566    [ muži: 294, ženy: 272 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1799    [ muži: 969, ženy: 830 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 510    [ muži: 173, ženy: 337 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1395 1377 2772 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká15 37 52 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené25 22 47 
 Spolu1436 1440 2876 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  2 772 
 96.4% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  2 
 0.1% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  52 
 1.8% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  2 
 0.1% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  47 
 1.6% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horné Srnie.

 2 772 / 2 876 
 96.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev2747 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania15 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania56 
 Nezistené55 
 Spolu2876 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horné Srnie.

 56 / 2 876 
 1.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  2 747 
 95.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  15 
 0.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  2 
 0.1% 
 Bez vyznania  56 
 1.9% 
 Neudané  55 
 1.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné591 25.91 
 Učňovské (bez maturity)1040 45.59 
 Stredné odborné (bez maturity)24 1.05 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)0.26 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)412 18.06 
 Úplné stredné všeobecné58 2.54 
 Vyššie10 0.44 
 Vysokoškolské spolu132 5.79 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.35 
 Deti do 16 rokov595  
 Spolu2876  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 2281 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horné Srnie.

 595 / 2 876 
 20.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby105 7.22 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby17 1.17 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.07 
5 Priemyselná výroba728 50.07 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.28 
7 Stavebníctvo45 3.09 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru123 8.46 
9 Hotely a reštaurácie11 0.76 
10 Doprava, skladovanie a spoje51 3.51 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo12 0.83 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj34 2.34 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie110 7.57 
14 Školstvo53 3.65 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť38 2.61 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby11 0.76 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví111 7.63 
  Spolu1454 100 


Z celkového počtu 1454 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 681 obyvateľov

 681 / 1 454 
 46.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 688
    trvale obývaných domov: 617
    neobývaných domov: 71
    z toho určených na rekreáciu: 4
priemerný vek domu: 35

Bytov spolu: 868
    v tom trvalo obývané: 766

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 37  (4.83%)
    2 izby: 140  (18.28%)
    3 izby: 247  (32.25%)
    4 izby: 164  (21.41%)
    5+ izieb: 178  (23.24%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 61.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 95.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 4 / 71 
 5.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 766 / 868 
 88.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu766 2718 
  s plynom zo siete699 2505 
  s vodovodom v byte743 2661 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu14 35 
  nezistené19 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť498 1754 
  kanalizácia - septik233 849 
  so splachovacím záchodom697 2526 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom732 2645 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 14 / 766 
 1.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 35 [1.21 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 699 / 766 
 91.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 2505 [87.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 498 / 766 
 65.0%
- septik
 233 / 766 
 30.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 1754 [60.9 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 849 [29.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horné Srnie
späť na stránku okresu [ Trenčín ]