Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Hrabovka    [ kód obce: 506044 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Hrabovka
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-413 21 
5-916 23 
10-1415 12 27 
15-1922 20 42 
20-2422 20 42 
25-2915 10 25 
30-3419 20 39 
35-3915 24 
40-4411 15 26 
45-4916 15 31 
50-5415 12 27 
55-5916 
60-6413 21 
65-6916 
70-7418 
75-7916 18 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu210 217 427 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.5% 
 80-84  1 
 0.5% 
 75-79  2 
 1.0% 
 70-74  9 
 4.3% 
 65-69  7 
 3.3% 
 60-64  8 
 3.8% 
 55-59  8 
 3.8% 
 50-54  15 
 7.1% 
 45-49  16 
 7.6% 
 40-44  11 
 5.2% 
 35-39  15 
 7.1% 
 30-34  19 
 9.0% 
 25-29  15 
 7.1% 
 20-24  22 
 10.5% 
 15-19  22 
 10.5% 
 10-14  15 
 7.1% 
 5-9  16 
 7.6% 
 0-4  8 
 3.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.4% 
 80-84  6 
 2.8% 
 75-79  16 
 7.4% 
 70-74  9 
 4.1% 
 65-69  9 
 4.1% 
 60-64  13 
 6.0% 
 55-59  8 
 3.7% 
 50-54  12 
 5.5% 
 45-49  15 
 6.9% 
 40-44  15 
 6.9% 
 35-39  9 
 4.1% 
 30-34  20 
 9.2% 
 25-29  10 
 4.6% 
 20-24  20 
 9.2% 
 15-19  20 
 9.2% 
 10-14  12 
 5.5% 
 5-9  7 
 3.2% 
 0-4  13 
 6.0% 

Priemerný vek v obci Hrabovka je 37.4 [ muži: 34.2, ženy: 40.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 71    [ muži: 39, ženy: 32 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 264    [ muži: 143, ženy: 121 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 92    [ muži: 28, ženy: 64 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská208 217 425 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu210 217 427 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  425 
 99.5% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Hrabovka.

 425 / 427 
 99.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev383 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania23 
 Nezistené13 
 Spolu427 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Hrabovka.

 23 / 427 
 5.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  383 
 89.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  7 
 1.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  1 
 0.2% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  23 
 5.4% 
 Neudané  13 
 3.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné115 32.67 
 Učňovské (bez maturity)170 48.3 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)
 Úplné stredné odborné (s maturitou)50 14.2 
 Úplné stredné všeobecné1.7 
 Vyššie0.28 
 Vysokoškolské spolu10 2.84 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov75  
 Spolu427  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 352 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Hrabovka.

 75 / 427 
 17.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby10 4.65 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba71 33.02 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.93 
7 Stavebníctvo21 9.77 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru19 8.84 
9 Hotely a reštaurácie1.4 
10 Doprava, skladovanie a spoje11 5.12 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.47 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.33 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie15 6.98 
14 Školstvo2.79 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť3.72 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.47 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví42 19.53 
  Spolu215 100 


Z celkového počtu 215 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 128 obyvateľov

 128 / 215 
 59.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 140
    trvale obývaných domov: 111
    neobývaných domov: 29
    z toho určených na rekreáciu: 9
priemerný vek domu: 35

Bytov spolu: 145
    v tom trvalo obývané: 115

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (2.61%)
    2 izby: 13  (11.3%)
    3 izby: 49  (42.61%)
    4 izby: 24  (20.87%)
    5+ izieb: 26  (22.61%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 89.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 9 / 29 
 31.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 115 / 145 
 79.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu115 420 
  s plynom zo siete89 338 
  s vodovodom v byte99 387 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu14 
  nezistené17 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik90 360 
  so splachovacím záchodom83 349 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom96 376 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 115 
 7.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 14 [3.27 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 89 / 115 
 77.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 338 [79.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 115 
 0.0%
- septik
 90 / 115 
 78.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 360 [84.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Hrabovka
späť na stránku okresu [ Trenčín ]