Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Hrádok    [ kód obce: 506052 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Hrádok
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-412 20 
5-920 15 35 
10-1425 19 44 
15-1924 24 48 
20-2431 21 52 
25-2917 15 32 
30-3413 27 40 
35-3933 19 52 
40-4422 20 42 
45-4921 20 41 
50-5418 22 40 
55-5922 15 37 
60-6417 22 39 
65-6920 22 42 
70-7416 25 
75-7913 21 
80-84
85+10 
nezistený vek
Spolu320 310 630 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.6% 
 80-84  6 
 1.9% 
 75-79  8 
 2.5% 
 70-74  9 
 2.8% 
 65-69  20 
 6.3% 
 60-64  17 
 5.3% 
 55-59  22 
 6.9% 
 50-54  18 
 5.6% 
 45-49  21 
 6.6% 
 40-44  22 
 6.9% 
 35-39  33 
 10.3% 
 30-34  13 
 4.1% 
 25-29  17 
 5.3% 
 20-24  31 
 9.7% 
 15-19  24 
 7.5% 
 10-14  25 
 7.8% 
 5-9  20 
 6.3% 
 0-4  8 
 2.5% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.6% 
 80-84  3 
 1.0% 
 75-79  13 
 4.2% 
 70-74  16 
 5.2% 
 65-69  22 
 7.1% 
 60-64  22 
 7.1% 
 55-59  15 
 4.8% 
 50-54  22 
 7.1% 
 45-49  20 
 6.5% 
 40-44  20 
 6.5% 
 35-39  19 
 6.1% 
 30-34  27 
 8.7% 
 25-29  15 
 4.8% 
 20-24  21 
 6.8% 
 15-19  24 
 7.7% 
 10-14  19 
 6.1% 
 5-9  15 
 4.8% 
 0-4  12 
 3.9% 

Priemerný vek v obci Hrádok je 40.3 [ muži: 39.1, ženy: 41.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 99    [ muži: 53, ženy: 46 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 369    [ muži: 201, ženy: 168 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 161    [ muži: 65, ženy: 96 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská315 305 620 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu320 310 630 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  620 
 98.4% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  4 
 0.6% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  5 
 0.8% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Hrádok.

 620 / 630 
 98.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev505 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania97 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania22 
 Nezistené
 Spolu630 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Hrádok.

 22 / 630 
 3.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  505 
 80.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  97 
 15.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  1 
 0.2% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  22 
 3.5% 
 Neudané  4 
 0.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné191 36.73 
 Učňovské (bez maturity)111 21.35 
 Stredné odborné (bez maturity)83 15.96 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)43 8.27 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)57 10.96 
 Úplné stredné všeobecné13 2.5 
 Vyššie0.19 
 Vysokoškolské spolu14 2.69 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.77 
 Ostatní bez školského vzdelania0.58 
 Deti do 16 rokov110  
 Spolu630  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 520 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Hrádok.

 110 / 630 
 17.5%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby34 11.6 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby15 5.12 
3 Rybolov, chov rýb0.34 
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba96 32.76 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo20 6.83 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru56 19.11 
9 Hotely a reštaurácie14 4.78 
10 Doprava, skladovanie a spoje2.39 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.34 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj11 3.75 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie11 3.75 
14 Školstvo2.39 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.02 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.37 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví13 4.44 
  Spolu293 100 


Z celkového počtu 293 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 171 obyvateľov

 171 / 293 
 58.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 281
    trvale obývaných domov: 195
    neobývaných domov: 86
    z toho určených na rekreáciu: 52
priemerný vek domu: 41

Bytov spolu: 288
    v tom trvalo obývané: 200

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (1.5%)
    2 izby: 38  (19%)
    3 izby: 62  (31%)
    4 izby: 52  (26%)
    5+ izieb: 45  (22.5%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 65.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 94.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 52 / 86 
 60.5%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 200 / 288 
 69.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu200 624 
  s plynom zo siete165 542 
  s vodovodom v byte187 598 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik173 573 
  so splachovacím záchodom155 531 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom171 565 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 5 / 200 
 2.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 9 [1.42 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 165 / 200 
 82.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 542 [86.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 200 
 0.0%
- septik
 173 / 200 
 86.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 573 [90.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Hrádok
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]