Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Hrachovište    [ kód obce: 506061 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Hrachovište
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-428 20 48 
5-920 16 36 
10-1418 18 36 
15-1918 13 31 
20-2421 18 39 
25-2932 29 61 
30-3423 18 41 
35-3919 15 34 
40-4416 18 34 
45-4916 17 33 
50-5429 19 48 
55-5920 26 46 
60-6420 21 41 
65-6917 31 48 
70-7417 21 38 
75-7915 22 37 
80-84
85+10 
nezistený vek
Spolu336 337 673 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.6% 
 80-84  4 
 1.2% 
 75-79  15 
 4.5% 
 70-74  17 
 5.1% 
 65-69  17 
 5.1% 
 60-64  20 
 6.0% 
 55-59  20 
 6.0% 
 50-54  29 
 8.7% 
 45-49  16 
 4.8% 
 40-44  16 
 4.8% 
 35-39  19 
 5.7% 
 30-34  23 
 6.9% 
 25-29  32 
 9.6% 
 20-24  21 
 6.3% 
 15-19  18 
 5.4% 
 10-14  18 
 5.4% 
 5-9  20 
 6.0% 
 0-4  28 
 8.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 2.4% 
 80-84  5 
 1.5% 
 75-79  22 
 6.6% 
 70-74  21 
 6.3% 
 65-69  31 
 9.3% 
 60-64  21 
 6.3% 
 55-59  26 
 7.8% 
 50-54  19 
 5.7% 
 45-49  17 
 5.1% 
 40-44  18 
 5.4% 
 35-39  15 
 4.5% 
 30-34  18 
 5.4% 
 25-29  29 
 8.7% 
 20-24  18 
 5.4% 
 15-19  13 
 3.9% 
 10-14  18 
 5.4% 
 5-9  16 
 4.8% 
 0-4  20 
 6.0% 

Priemerný vek v obci Hrachovište je 41.5 [ muži: 38.7, ženy: 44.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 120    [ muži: 66, ženy: 54 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 341    [ muži: 194, ženy: 147 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 209    [ muži: 75, ženy: 134 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská320 324 644 
 Maďarská
 Rómska14 
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká11 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu336 337 673 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  644 
 95.7% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  14 
 2.1% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  11 
 1.6% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 0.4% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Hrachovište.

 644 / 673 
 95.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev405 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania137 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania106 
 Nezistené21 
 Spolu673 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Hrachovište.

 106 / 673 
 15.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  405 
 60.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  137 
 20.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  2 
 0.3% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  106 
 15.8% 
 Neudané  21 
 3.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné181 33.03 
 Učňovské (bez maturity)131 23.91 
 Stredné odborné (bez maturity)67 12.23 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)42 7.66 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)63 11.5 
 Úplné stredné všeobecné20 3.65 
 Vyššie0.91 
 Vysokoškolské spolu25 4.56 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania11 2.01 
 Ostatní bez školského vzdelania0.55 
 Deti do 16 rokov125  
 Spolu673  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 548 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Hrachovište.

 125 / 673 
 18.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby18 6.06 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.34 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.34 
5 Priemyselná výroba81 27.27 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.67 
7 Stavebníctvo15 5.05 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru27 9.09 
9 Hotely a reštaurácie13 4.38 
10 Doprava, skladovanie a spoje27 9.09 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.67 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj3.03 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie20 6.73 
14 Školstvo3.03 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť11 3.7 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.01 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví58 19.53 
  Spolu297 100 


Z celkového počtu 297 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 159 obyvateľov

 159 / 297 
 53.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 326
    trvale obývaných domov: 216
    neobývaných domov: 105
    z toho určených na rekreáciu: 51
priemerný vek domu: 49

Bytov spolu: 334
    v tom trvalo obývané: 228

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 14  (6.14%)
    2 izby: 61  (26.75%)
    3 izby: 90  (39.47%)
    4 izby: 35  (15.35%)
    5+ izieb: 28  (12.28%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 53.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 85.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 51 / 105 
 48.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 228 / 334 
 68.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu228 671 
  s plynom zo siete150 432 
  s vodovodom v byte207 616 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu15 
  nezistené10 32 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť14 49 
  kanalizácia - septik139 429 
  so splachovacím záchodom139 419 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom185 559 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 6 / 228 
 2.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 15 [2.22 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 150 / 228 
 65.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 432 [64.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 14 / 228 
 6.1%
- septik
 139 / 228 
 61.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 49 [7.28 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 429 [63.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Hrachovište
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]