Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Myjava ]
Hrašné    [ kód obce: 506079 ]
  zobraziť mapu okresu Myjava

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Myjava >> obec Hrašné
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-412 18 
5-915 24 
10-1416 
15-1915 24 
20-2415 22 37 
25-2928 18 46 
30-3423 13 36 
35-3913 11 24 
40-4416 11 27 
45-4920 15 35 
50-5414 15 29 
55-5915 21 36 
60-6426 22 48 
65-6911 19 30 
70-7411 20 31 
75-7916 21 
80-8411 
85+
nezistený vek
Spolu245 256 501 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.4% 
 80-84  3 
 1.2% 
 75-79  5 
 2.0% 
 70-74  11 
 4.5% 
 65-69  11 
 4.5% 
 60-64  26 
 10.7% 
 55-59  15 
 6.1% 
 50-54  14 
 5.7% 
 45-49  20 
 8.2% 
 40-44  16 
 6.6% 
 35-39  13 
 5.3% 
 30-34  23 
 9.4% 
 25-29  28 
 11.5% 
 20-24  15 
 6.1% 
 15-19  9 
 3.7% 
 10-14  7 
 2.9% 
 5-9  15 
 6.1% 
 0-4  12 
 4.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 2.3% 
 80-84  8 
 3.1% 
 75-79  16 
 6.3% 
 70-74  20 
 7.8% 
 65-69  19 
 7.4% 
 60-64  22 
 8.6% 
 55-59  21 
 8.2% 
 50-54  15 
 5.9% 
 45-49  15 
 5.9% 
 40-44  11 
 4.3% 
 35-39  11 
 4.3% 
 30-34  13 
 5.1% 
 25-29  18 
 7.0% 
 20-24  22 
 8.6% 
 15-19  15 
 5.9% 
 10-14  9 
 3.5% 
 5-9  9 
 3.5% 
 0-4  6 
 2.3% 

Priemerný vek v obci Hrašné je 43.7 [ muži: 40.4, ženy: 46.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 58    [ muži: 34, ženy: 24 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 273    [ muži: 153, ženy: 120 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 169    [ muži: 57, ženy: 112 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská243 253 496 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu245 256 501 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  496 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  4 
 0.8% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Hrašné.

 496 / 501 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev38 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania371 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia29 
 Ostatné
 Bez vyznania57 
 Nezistené
 Spolu501 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Hrašné.

 57 / 501 
 11.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  38 
 7.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  371 
 74.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  29 
 5.8% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  57 
 11.4% 
 Neudané  6 
 1.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné134 30.45 
 Učňovské (bez maturity)157 35.68 
 Stredné odborné (bez maturity)16 3.64 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)28 6.36 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)62 14.09 
 Úplné stredné všeobecné22 
 Vyššie0.23 
 Vysokoškolské spolu1.59 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania12 2.73 
 Ostatní bez školského vzdelania0.23 
 Deti do 16 rokov61  
 Spolu501  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 440 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Hrašné.

 61 / 501 
 12.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby27 10.76 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba48 19.12 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.8 
7 Stavebníctvo10 3.98 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru47 18.73 
9 Hotely a reštaurácie0.8 
10 Doprava, skladovanie a spoje11 4.38 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie18 7.17 
14 Školstvo1.59 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť0.4 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.8 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví79 31.47 
  Spolu251 100 


Z celkového počtu 251 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 106 obyvateľov

 106 / 251 
 42.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 250
    trvale obývaných domov: 160
    neobývaných domov: 90
    z toho určených na rekreáciu: 55
priemerný vek domu: 48

Bytov spolu: 260
    v tom trvalo obývané: 169

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (2.96%)
    2 izby: 30  (17.75%)
    3 izby: 76  (44.97%)
    4 izby: 31  (18.34%)
    5+ izieb: 27  (15.98%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 56.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 89.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 55 / 90 
 61.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 169 / 260 
 65.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu169 497 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte153 460 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené10 29 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik123 397 
  so splachovacím záchodom105 358 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom148 459 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 4 / 169 
 2.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 5 [0.99 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 2 / 169 
 1.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 9 [1.79 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 169 
 0.6%
- septik
 123 / 169 
 72.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 2 [0.39 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 397 [79.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Hrašné
späť na stránku okresu [ Myjava ]