Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Kálnica    [ kód obce: 506109 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Kálnica
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-432 23 55 
5-925 18 43 
10-1436 13 49 
15-1927 37 64 
20-2448 47 95 
25-2957 42 99 
30-3430 21 51 
35-3929 21 50 
40-4426 40 66 
45-4931 33 64 
50-5442 31 73 
55-5928 28 56 
60-6422 25 47 
65-6924 25 49 
70-7426 29 55 
75-7919 20 39 
80-8412 18 
85+10 15 
nezistený vek15 
Spolu520 483 1003 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.0% 
 80-84  6 
 1.2% 
 75-79  19 
 3.7% 
 70-74  26 
 5.1% 
 65-69  24 
 4.7% 
 60-64  22 
 4.3% 
 55-59  28 
 5.5% 
 50-54  42 
 8.2% 
 45-49  31 
 6.0% 
 40-44  26 
 5.1% 
 35-39  29 
 5.7% 
 30-34  30 
 5.8% 
 25-29  57 
 11.1% 
 20-24  48 
 9.4% 
 15-19  27 
 5.3% 
 10-14  36 
 7.0% 
 5-9  25 
 4.9% 
 0-4  32 
 6.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  10 
 2.1% 
 80-84  12 
 2.5% 
 75-79  20 
 4.2% 
 70-74  29 
 6.1% 
 65-69  25 
 5.3% 
 60-64  25 
 5.3% 
 55-59  28 
 5.9% 
 50-54  31 
 6.5% 
 45-49  33 
 6.9% 
 40-44  40 
 8.4% 
 35-39  21 
 4.4% 
 30-34  21 
 4.4% 
 25-29  42 
 8.8% 
 20-24  47 
 9.9% 
 15-19  37 
 7.8% 
 10-14  13 
 2.7% 
 5-9  18 
 3.8% 
 0-4  23 
 4.8% 

Priemerný vek v obci Kálnica je 40.0 [ muži: 38.1, ženy: 41.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 147    [ muži: 93, ženy: 54 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 590    [ muži: 318, ženy: 272 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 251    [ muži: 102, ženy: 149 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská516 476 992 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu520 483 1003 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  992 
 98.9% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  6 
 0.6% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  1 
 0.1% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Kálnica.

 992 / 1 003 
 98.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev260 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania575 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania130 
 Nezistené36 
 Spolu1003 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Kálnica.

 130 / 1 003 
 13.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  260 
 25.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  575 
 57.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  130 
 13.0% 
 Neudané  36 
 3.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné250 29.52 
 Učňovské (bez maturity)282 33.29 
 Stredné odborné (bez maturity)21 2.48 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)79 9.33 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)136 16.06 
 Úplné stredné všeobecné22 2.6 
 Vyššie0.24 
 Vysokoškolské spolu36 4.25 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania17 2.01 
 Ostatní bez školského vzdelania0.24 
 Deti do 16 rokov156  
 Spolu1003  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 847 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Kálnica.

 156 / 1 003 
 15.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby43 8.46 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.18 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín1.57 
5 Priemyselná výroba196 38.58 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.18 
7 Stavebníctvo21 4.13 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru43 8.46 
9 Hotely a reštaurácie0.79 
10 Doprava, skladovanie a spoje20 3.94 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.38 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.77 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie43 8.46 
14 Školstvo14 2.76 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť10 1.97 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby10 1.97 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví68 13.39 
  Spolu508 100 


Z celkového počtu 508 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 294 obyvateľov

 294 / 508 
 57.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 387
    trvale obývaných domov: 290
    neobývaných domov: 97
    z toho určených na rekreáciu: 4
priemerný vek domu: 41

Bytov spolu: 409
    v tom trvalo obývané: 310

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 9  (2.9%)
    2 izby: 45  (14.52%)
    3 izby: 118  (38.06%)
    4 izby: 61  (19.68%)
    5+ izieb: 77  (24.84%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 92.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 4 / 97 
 4.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 310 / 409 
 75.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu310 1000 
  s plynom zo siete259 861 
  s vodovodom v byte287 952 
  s vodovodom mimo bytu11 
  bez vodovodu
  nezistené11 29 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik241 870 
  so splachovacím záchodom227 824 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom280 951 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 7 / 310 
 2.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 8 [0.79 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 259 / 310 
 83.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 861 [85.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 310 
 0.6%
- septik
 241 / 310 
 77.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 8 [0.79 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 870 [86.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Kálnica
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]