Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Kočovce    [ kód obce: 506125 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Kočovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-429 34 63 
5-936 35 71 
10-1466 46 112 
15-1947 49 96 
20-2463 51 114 
25-2954 54 108 
30-3446 36 82 
35-3945 49 94 
40-4451 33 84 
45-4949 52 101 
50-5455 45 100 
55-5944 29 73 
60-6429 43 72 
65-6929 38 67 
70-7425 37 62 
75-7918 31 49 
80-8413 19 
85+11 17 
nezistený vek
Spolu701 687 1388 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 0.9% 
 80-84  6 
 0.9% 
 75-79  18 
 2.6% 
 70-74  25 
 3.6% 
 65-69  29 
 4.2% 
 60-64  29 
 4.2% 
 55-59  44 
 6.3% 
 50-54  55 
 7.9% 
 45-49  49 
 7.0% 
 40-44  51 
 7.3% 
 35-39  45 
 6.4% 
 30-34  46 
 6.6% 
 25-29  54 
 7.7% 
 20-24  63 
 9.0% 
 15-19  47 
 6.7% 
 10-14  66 
 9.5% 
 5-9  36 
 5.2% 
 0-4  29 
 4.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  11 
 1.6% 
 80-84  13 
 1.9% 
 75-79  31 
 4.5% 
 70-74  37 
 5.4% 
 65-69  38 
 5.5% 
 60-64  43 
 6.3% 
 55-59  29 
 4.2% 
 50-54  45 
 6.6% 
 45-49  52 
 7.6% 
 40-44  33 
 4.8% 
 35-39  49 
 7.1% 
 30-34  36 
 5.2% 
 25-29  54 
 7.9% 
 20-24  51 
 7.4% 
 15-19  49 
 7.1% 
 10-14  46 
 6.7% 
 5-9  35 
 5.1% 
 0-4  34 
 5.0% 

Priemerný vek v obci Kočovce je 38.7 [ muži: 37.2, ženy: 40.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 246    [ muži: 131, ženy: 115 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 823    [ muži: 454, ženy: 369 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 315    [ muži: 113, ženy: 202 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská691 680 1371 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká10 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu701 687 1388 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 371 
 98.8% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  10 
 0.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  6 
 0.4% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Kočovce.

 1 371 / 1 388 
 98.8%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1128 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania108 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev17 
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania77 
 Nezistené48 
 Spolu1388 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Kočovce.

 77 / 1 388 
 5.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 128 
 81.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  2 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  108 
 7.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  17 
 1.2% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.1% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  4 
 0.3% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  2 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  77 
 5.5% 
 Neudané  48 
 3.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné351 31.14 
 Učňovské (bez maturity)362 32.12 
 Stredné odborné (bez maturity)54 4.79 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)82 7.28 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)167 14.82 
 Úplné stredné všeobecné38 3.37 
 Vyššie0.18 
 Vysokoškolské spolu54 4.79 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania14 1.24 
 Ostatní bez školského vzdelania0.27 
 Deti do 16 rokov261  
 Spolu1388  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1127 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Kočovce.

 261 / 1 388 
 18.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby36 5.14 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby18 2.57 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.86 
5 Priemyselná výroba241 34.38 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.43 
7 Stavebníctvo29 4.14 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru69 9.84 
9 Hotely a reštaurácie18 2.57 
10 Doprava, skladovanie a spoje34 4.85 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.14 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj21 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie59 8.42 
14 Školstvo22 3.14 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť13 1.85 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby16 2.28 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.14 
19 EA bez udania odvetví107 15.26 
  Spolu701 100 


Z celkového počtu 701 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 425 obyvateľov

 425 / 701 
 60.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 415
    trvale obývaných domov: 360
    neobývaných domov: 55
    z toho určených na rekreáciu: 15
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 460
    v tom trvalo obývané: 400

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 4  (1%)
    2 izby: 54  (13.5%)
    3 izby: 147  (36.75%)
    4 izby: 93  (23.25%)
    5+ izieb: 102  (25.5%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 65.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 98.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 15 / 55 
 27.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 400 / 460 
 87.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu400 1372 
  s plynom zo siete345 1190 
  s vodovodom v byte364 1274 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu22 58 
  nezistené12 38 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik359 1275 
  so splachovacím záchodom333 1210 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom361 1275 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 22 / 400 
 5.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 58 [4.17 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 345 / 400 
 86.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1190 [85.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 400 
 0.3%
- septik
 359 / 400 
 89.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 3 [0.21 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1275 [91.8 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Kočovce
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]