Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Kostolná - Záriečie    [ kód obce: 506133 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Kostolná - Záriečie
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-419 14 33 
5-918 19 37 
10-1422 13 35 
15-1917 17 34 
20-2420 25 45 
25-2928 33 61 
30-3426 18 44 
35-3918 18 36 
40-4418 11 29 
45-4919 23 42 
50-5427 29 56 
55-5919 15 34 
60-6418 12 30 
65-6913 15 28 
70-7412 20 32 
75-7918 25 43 
80-8414 16 
85+16 20 
nezistený vek
Spolu319 338 657 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.3% 
 80-84  2 
 0.6% 
 75-79  18 
 5.7% 
 70-74  12 
 3.8% 
 65-69  13 
 4.1% 
 60-64  18 
 5.7% 
 55-59  19 
 6.0% 
 50-54  27 
 8.5% 
 45-49  19 
 6.0% 
 40-44  18 
 5.7% 
 35-39  18 
 5.7% 
 30-34  26 
 8.2% 
 25-29  28 
 8.8% 
 20-24  20 
 6.3% 
 15-19  17 
 5.3% 
 10-14  22 
 6.9% 
 5-9  18 
 5.7% 
 0-4  19 
 6.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  16 
 4.7% 
 80-84  14 
 4.2% 
 75-79  25 
 7.4% 
 70-74  20 
 5.9% 
 65-69  15 
 4.5% 
 60-64  12 
 3.6% 
 55-59  15 
 4.5% 
 50-54  29 
 8.6% 
 45-49  23 
 6.8% 
 40-44  11 
 3.3% 
 35-39  18 
 5.3% 
 30-34  18 
 5.3% 
 25-29  33 
 9.8% 
 20-24  25 
 7.4% 
 15-19  17 
 5.0% 
 10-14  13 
 3.9% 
 5-9  19 
 5.6% 
 0-4  14 
 4.2% 

Priemerný vek v obci Kostolná - Záriečie je 42.0 [ muži: 39.1, ženy: 44.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 105    [ muži: 59, ženy: 46 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 366    [ muži: 192, ženy: 174 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 184    [ muži: 67, ženy: 117 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská318 337 655 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu319 338 657 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  655 
 99.7% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Kostolná - Záriečie.

 655 / 657 
 99.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev549 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania60 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania34 
 Nezistené10 
 Spolu657 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Kostolná - Záriečie.

 34 / 657 
 5.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  549 
 83.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  60 
 9.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  2 
 0.3% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.2% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  34 
 5.2% 
 Neudané  10 
 1.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné159 28.91 
 Učňovské (bez maturity)142 25.82 
 Stredné odborné (bez maturity)42 7.64 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)45 8.18 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)105 19.09 
 Úplné stredné všeobecné13 2.36 
 Vyššie0.36 
 Vysokoškolské spolu24 4.36 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania17 3.09 
 Ostatní bez školského vzdelania0.18 
 Deti do 16 rokov107  
 Spolu657  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 550 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Kostolná - Záriečie.

 107 / 657 
 16.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby11 3.73 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba65 22.03 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody12 4.07 
7 Stavebníctvo13 4.41 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru21 7.12 
9 Hotely a reštaurácie1.36 
10 Doprava, skladovanie a spoje16 5.42 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo2.37 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.02 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie33 11.19 
14 Školstvo2.37 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť22 7.46 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.68 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví79 26.78 
  Spolu295 100 


Z celkového počtu 295 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 187 obyvateľov

 187 / 295 
 63.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 175
    trvale obývaných domov: 151
    neobývaných domov: 23
    z toho určených na rekreáciu: 12
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 190
    v tom trvalo obývané: 165

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (3.03%)
    2 izby: 26  (15.76%)
    3 izby: 54  (32.73%)
    4 izby: 40  (24.24%)
    5+ izieb: 40  (24.24%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 100.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 12 / 23 
 52.2%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 165 / 190 
 86.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu165 581 
  s plynom zo siete134 499 
  s vodovodom v byte145 541 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené22 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť12 39 
  kanalizácia - septik141 525 
  so splachovacím záchodom139 534 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom146 551 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 8 / 165 
 4.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 9 [1.36 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 134 / 165 
 81.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 499 [75.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 12 / 165 
 7.3%
- septik
 141 / 165 
 85.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 39 [5.93 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 525 [79.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Kostolná - Záriečie
späť na stránku okresu [ Trenčín ]