Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Krivosúd - Bodovka    [ kód obce: 506168 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Krivosúd - Bodovka
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-410 
5-9
10-1414 11 25 
15-1913 12 25 
20-2413 19 32 
25-2910 16 
30-3410 16 
35-3917 
40-4416 16 32 
45-4912 21 
50-5413 21 
55-5910 
60-6412 
65-6911 
70-7417 22 
75-7910 11 21 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu150 155 305 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.7% 
 80-84  2 
 1.3% 
 75-79  10 
 6.7% 
 70-74  5 
 3.3% 
 65-69  3 
 2.0% 
 60-64  5 
 3.3% 
 55-59  5 
 3.3% 
 50-54  13 
 8.7% 
 45-49  12 
 8.0% 
 40-44  16 
 10.7% 
 35-39  9 
 6.0% 
 30-34  6 
 4.0% 
 25-29  10 
 6.7% 
 20-24  13 
 8.7% 
 15-19  13 
 8.7% 
 10-14  14 
 9.3% 
 5-9  5 
 3.3% 
 0-4  8 
 5.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.6% 
 80-84  2 
 1.3% 
 75-79  11 
 7.1% 
 70-74  17 
 11.0% 
 65-69  8 
 5.2% 
 60-64  7 
 4.5% 
 55-59  5 
 3.2% 
 50-54  8 
 5.2% 
 45-49  9 
 5.8% 
 40-44  16 
 10.3% 
 35-39  8 
 5.2% 
 30-34  10 
 6.5% 
 25-29  6 
 3.9% 
 20-24  19 
 12.3% 
 15-19  12 
 7.7% 
 10-14  11 
 7.1% 
 5-9  3 
 1.9% 
 0-4  2 
 1.3% 

Priemerný vek v obci Krivosúd - Bodovka je 40.8 [ muži: 38.0, ženy: 43.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 43    [ muži: 27, ženy: 16 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 185    [ muži: 97, ženy: 88 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 77    [ muži: 26, ženy: 51 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská148 155 303 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu150 155 305 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  303 
 99.3% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.7% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Krivosúd - Bodovka.

 303 / 305 
 99.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev46 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania241 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania14 
 Nezistené
 Spolu305 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Krivosúd - Bodovka.

 14 / 305 
 4.6%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  46 
 15.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  241 
 79.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  14 
 4.6% 
 Neudané  4 
 1.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné62 23.85 
 Učňovské (bez maturity)91 35 
 Stredné odborné (bez maturity)1.54 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)14 5.38 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)50 19.23 
 Úplné stredné všeobecné14 5.38 
 Vyššie1.54 
 Vysokoškolské spolu17 6.54 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.54 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov45  
 Spolu305  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 260 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Krivosúd - Bodovka.

 45 / 305 
 14.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby13 8.28 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba48 30.57 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.64 
7 Stavebníctvo13 8.28 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru3.82 
9 Hotely a reštaurácie
10 Doprava, skladovanie a spoje5.1 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.27 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.64 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie10 6.37 
14 Školstvo1.91 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť11 7.01 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví41 26.11 
  Spolu157 100 


Z celkového počtu 157 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 110 obyvateľov

 110 / 157 
 70.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 112
    trvale obývaných domov: 87
    neobývaných domov: 25
    z toho určených na rekreáciu: 14
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 123
    v tom trvalo obývané: 97

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 2  (2.06%)
    2 izby: 16  (16.49%)
    3 izby: 26  (26.8%)
    4 izby: 21  (21.65%)
    5+ izieb: 32  (32.99%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 66.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 100.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 14 / 25 
 56.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 97 / 123 
 78.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu97 304 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte94 301 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik90 295 
  so splachovacím záchodom80 270 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom92 295 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 2 / 97 
 2.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 2 [0.65 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 97 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 97 
 0.0%
- septik
 90 / 97 
 92.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 295 [96.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Krivosúd - Bodovka
späť na stránku okresu [ Trenčín ]