Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Lúka    [ kód obce: 506206 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Lúka
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-411 17 28 
5-913 20 33 
10-1428 19 47 
15-1920 22 42 
20-2416 24 40 
25-2919 18 37 
30-3419 21 40 
35-3911 16 27 
40-4419 18 37 
45-4926 17 43 
50-5415 19 34 
55-5913 24 37 
60-6415 12 27 
65-6912 14 26 
70-7411 15 26 
75-7910 14 24 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu261 293 554 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 1.1% 
 80-84  0 
 0.0% 
 75-79  10 
 3.8% 
 70-74  11 
 4.2% 
 65-69  12 
 4.6% 
 60-64  15 
 5.7% 
 55-59  13 
 5.0% 
 50-54  15 
 5.7% 
 45-49  26 
 10.0% 
 40-44  19 
 7.3% 
 35-39  11 
 4.2% 
 30-34  19 
 7.3% 
 25-29  19 
 7.3% 
 20-24  16 
 6.1% 
 15-19  20 
 7.7% 
 10-14  28 
 10.7% 
 5-9  13 
 5.0% 
 0-4  11 
 4.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.7% 
 80-84  1 
 0.3% 
 75-79  14 
 4.8% 
 70-74  15 
 5.1% 
 65-69  14 
 4.8% 
 60-64  12 
 4.1% 
 55-59  24 
 8.2% 
 50-54  19 
 6.5% 
 45-49  17 
 5.8% 
 40-44  18 
 6.1% 
 35-39  16 
 5.5% 
 30-34  21 
 7.2% 
 25-29  18 
 6.1% 
 20-24  24 
 8.2% 
 15-19  22 
 7.5% 
 10-14  19 
 6.5% 
 5-9  20 
 6.8% 
 0-4  17 
 5.8% 

Priemerný vek v obci Lúka je 38.2 [ muži: 38.0, ženy: 38.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 108    [ muži: 52, ženy: 56 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 313    [ muži: 158, ženy: 155 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 133    [ muži: 51, ženy: 82 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská260 290 550 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu261 293 554 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  550 
 99.3% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.2% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  3 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Lúka.

 550 / 554 
 99.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev440 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania71 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania30 
 Nezistené
 Spolu554 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Lúka.

 30 / 554 
 5.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  440 
 79.4% 
 Gréckokatolícka cirkev  2 
 0.4% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  71 
 12.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.2% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  1 
 0.2% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.2% 
 Bez vyznania  30 
 5.4% 
 Neudané  8 
 1.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné133 30.09 
 Učňovské (bez maturity)134 30.32 
 Stredné odborné (bez maturity)30 6.79 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)33 7.47 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)64 14.48 
 Úplné stredné všeobecné24 5.43 
 Vyššie0.23 
 Vysokoškolské spolu23 5.2 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov112  
 Spolu554  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 442 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Lúka.

 112 / 554 
 20.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby16 5.97 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.12 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.37 
5 Priemyselná výroba77 28.73 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.49 
7 Stavebníctvo19 7.09 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru25 9.33 
9 Hotely a reštaurácie2.61 
10 Doprava, skladovanie a spoje17 6.34 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.49 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj10 3.73 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie35 13.06 
14 Školstvo2.99 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť23 8.58 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.75 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví17 6.34 
  Spolu268 100 


Z celkového počtu 268 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 137 obyvateľov

 137 / 268 
 51.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 198
    trvale obývaných domov: 162
    neobývaných domov: 36
    z toho určených na rekreáciu: 20
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 207
    v tom trvalo obývané: 171

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (2.92%)
    2 izby: 40  (23.39%)
    3 izby: 49  (28.65%)
    4 izby: 42  (24.56%)
    5+ izieb: 35  (20.47%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 58.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 100.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 20 / 36 
 55.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 171 / 207 
 82.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu171 554 
  s plynom zo siete153 506 
  s vodovodom v byte166 544 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik142 500 
  so splachovacím záchodom140 487 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom156 527 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 171 
 1.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 7 [1.26 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 153 / 171 
 89.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 506 [91.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 171 
 0.0%
- septik
 142 / 171 
 83.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 500 [90.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Lúka
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]