Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Mníchova Lehota    [ kód obce: 506231 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Mníchova Lehota
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-431 31 62 
5-938 29 67 
10-1448 27 75 
15-1938 26 64 
20-2448 42 90 
25-2940 49 89 
30-3446 40 86 
35-3944 27 71 
40-4435 35 70 
45-4944 35 79 
50-5433 40 73 
55-5925 26 51 
60-6425 27 52 
65-6917 31 48 
70-7415 24 39 
75-7912 24 36 
80-84
85+12 17 
nezistený vek
Spolu547 532 1079 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.9% 
 80-84  3 
 0.5% 
 75-79  12 
 2.2% 
 70-74  15 
 2.7% 
 65-69  17 
 3.1% 
 60-64  25 
 4.6% 
 55-59  25 
 4.6% 
 50-54  33 
 6.0% 
 45-49  44 
 8.0% 
 40-44  35 
 6.4% 
 35-39  44 
 8.0% 
 30-34  46 
 8.4% 
 25-29  40 
 7.3% 
 20-24  48 
 8.8% 
 15-19  38 
 6.9% 
 10-14  48 
 8.8% 
 5-9  38 
 6.9% 
 0-4  31 
 5.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  12 
 2.3% 
 80-84  6 
 1.1% 
 75-79  24 
 4.5% 
 70-74  24 
 4.5% 
 65-69  31 
 5.8% 
 60-64  27 
 5.1% 
 55-59  26 
 4.9% 
 50-54  40 
 7.5% 
 45-49  35 
 6.6% 
 40-44  35 
 6.6% 
 35-39  27 
 5.1% 
 30-34  40 
 7.5% 
 25-29  49 
 9.2% 
 20-24  42 
 7.9% 
 15-19  26 
 4.9% 
 10-14  27 
 5.1% 
 5-9  29 
 5.5% 
 0-4  31 
 5.8% 

Priemerný vek v obci Mníchova Lehota je 37.5 [ muži: 34.9, ženy: 40.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 204    [ muži: 117, ženy: 87 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 647    [ muži: 353, ženy: 294 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 227    [ muži: 77, ženy: 150 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská521 510 1031 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené23 20 43 
 Spolu547 532 1079 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 031 
 95.6% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  5 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  43 
 4.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Mníchova Lehota.

 1 031 / 1 079 
 95.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev982 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania31 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania52 
 Nezistené13 
 Spolu1079 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Mníchova Lehota.

 52 / 1 079 
 4.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  982 
 91.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  31 
 2.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  52 
 4.8% 
 Neudané  13 
 1.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné240 27.65 
 Učňovské (bez maturity)316 36.41 
 Stredné odborné (bez maturity)24 2.76 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)76 8.76 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)127 14.63 
 Úplné stredné všeobecné29 3.34 
 Vyššie0.23 
 Vysokoškolské spolu39 4.49 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania14 1.61 
 Ostatní bez školského vzdelania0.12 
 Deti do 16 rokov211  
 Spolu1079  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 868 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Mníchova Lehota.

 211 / 1 079 
 19.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby46 7.94 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.86 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín1.38 
5 Priemyselná výroba163 28.15 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.35 
7 Stavebníctvo51 8.81 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru44 7.6 
9 Hotely a reštaurácie1.38 
10 Doprava, skladovanie a spoje30 5.18 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.52 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj23 3.97 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie23 3.97 
14 Školstvo27 4.66 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť19 3.28 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby10 1.73 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví117 20.21 
  Spolu579 100 


Z celkového počtu 579 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 360 obyvateľov

 360 / 579 
 62.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 360
    trvale obývaných domov: 290
    neobývaných domov: 70
    z toho určených na rekreáciu: 4
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 379
    v tom trvalo obývané: 307

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 14  (4.56%)
    2 izby: 40  (13.03%)
    3 izby: 111  (36.16%)
    4 izby: 62  (20.2%)
    5+ izieb: 80  (26.06%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 101.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 4 / 70 
 5.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 307 / 379 
 81.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu307 1072 
  s plynom zo siete245 887 
  s vodovodom v byte294 1054 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu10 15 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik235 912 
  so splachovacím záchodom235 908 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom278 1026 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 10 / 307 
 3.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 15 [1.39 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 245 / 307 
 79.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 887 [82.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 307 
 0.7%
- septik
 235 / 307 
 76.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 6 [0.55 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 912 [84.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Mníchova Lehota
späť na stránku okresu [ Trenčín ]