Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Modrová    [ kód obce: 506249 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Modrová
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-410 14 24 
5-915 15 30 
10-1416 20 36 
15-1912 18 30 
20-2416 19 35 
25-2923 23 46 
30-3425 21 46 
35-3914 14 28 
40-4417 15 32 
45-4917 16 33 
50-5412 23 35 
55-5912 23 35 
60-6413 13 26 
65-6912 10 22 
70-7410 17 
75-7915 20 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu231 281 512 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.9% 
 80-84  3 
 1.3% 
 75-79  5 
 2.2% 
 70-74  7 
 3.0% 
 65-69  12 
 5.2% 
 60-64  13 
 5.6% 
 55-59  12 
 5.2% 
 50-54  12 
 5.2% 
 45-49  17 
 7.4% 
 40-44  17 
 7.4% 
 35-39  14 
 6.1% 
 30-34  25 
 10.8% 
 25-29  23 
 10.0% 
 20-24  16 
 6.9% 
 15-19  12 
 5.2% 
 10-14  16 
 6.9% 
 5-9  15 
 6.5% 
 0-4  10 
 4.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.8% 
 80-84  4 
 1.4% 
 75-79  15 
 5.4% 
 70-74  10 
 3.6% 
 65-69  10 
 3.6% 
 60-64  13 
 4.7% 
 55-59  23 
 8.3% 
 50-54  23 
 8.3% 
 45-49  16 
 5.8% 
 40-44  15 
 5.4% 
 35-39  14 
 5.0% 
 30-34  21 
 7.6% 
 25-29  23 
 8.3% 
 20-24  19 
 6.8% 
 15-19  18 
 6.5% 
 10-14  20 
 7.2% 
 5-9  15 
 5.4% 
 0-4  14 
 5.0% 

Priemerný vek v obci Modrová je 38.8 [ muži: 37.6, ženy: 39.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 90    [ muži: 41, ženy: 49 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 297    [ muži: 148, ženy: 149 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 122    [ muži: 42, ženy: 80 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská228 272 500 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu231 281 512 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  500 
 97.7% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  7 
 1.4% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  5 
 1.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Modrová.

 500 / 512 
 97.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev491 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania13 
 Nezistené
 Spolu512 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Modrová.

 13 / 512 
 2.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  491 
 95.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 
 0.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  13 
 2.5% 
 Neudané  5 
 1.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné153 36.6 
 Učňovské (bez maturity)130 31.1 
 Stredné odborné (bez maturity)2.15 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)25 5.98 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)68 16.27 
 Úplné stredné všeobecné20 4.78 
 Vyššie0.24 
 Vysokoškolské spolu11 2.63 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.24 
 Deti do 16 rokov94  
 Spolu512  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 418 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Modrová.

 94 / 512 
 18.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby22 8.49 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby3.09 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba69 26.64 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.39 
7 Stavebníctvo12 4.63 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru32 12.36 
9 Hotely a reštaurácie14 5.41 
10 Doprava, skladovanie a spoje20 7.72 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.54 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.32 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie22 8.49 
14 Školstvo0.77 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť33 12.74 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.77 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví12 4.63 
  Spolu259 100 


Z celkového počtu 259 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 168 obyvateľov

 168 / 259 
 64.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 171
    trvale obývaných domov: 140
    neobývaných domov: 31
    z toho určených na rekreáciu: 10
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 175
    v tom trvalo obývané: 141

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 8  (5.67%)
    2 izby: 20  (14.18%)
    3 izby: 43  (30.5%)
    4 izby: 33  (23.4%)
    5+ izieb: 37  (26.24%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 64.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 98.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 10 / 31 
 32.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 141 / 175 
 80.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu141 508 
  s plynom zo siete109 414 
  s vodovodom v byte135 499 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik118 448 
  so splachovacím záchodom115 445 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom131 489 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 141 
 2.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 5 [0.97 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 109 / 141 
 77.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 414 [80.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 141 
 0.0%
- septik
 118 / 141 
 83.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 448 [87.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Modrová
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]