Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Modrovka    [ kód obce: 506257 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Modrovka
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4
5-918 
10-1410 
15-1918 
20-2415 20 
25-2912 12 24 
30-3410 
35-3912 
40-4416 
45-4914 23 
50-5410 16 
55-59
60-6412 
65-69
70-7413 
75-79
80-84
85+
nezistený vek
Spolu119 110 229 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.8% 
 80-84  1 
 0.8% 
 75-79  4 
 3.4% 
 70-74  6 
 5.0% 
 65-69  4 
 3.4% 
 60-64  6 
 5.0% 
 55-59  3 
 2.5% 
 50-54  10 
 8.4% 
 45-49  9 
 7.6% 
 40-44  9 
 7.6% 
 35-39  6 
 5.0% 
 30-34  7 
 5.9% 
 25-29  12 
 10.1% 
 20-24  15 
 12.6% 
 15-19  9 
 7.6% 
 10-14  6 
 5.0% 
 5-9  9 
 7.6% 
 0-4  2 
 1.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 1.8% 
 80-84  3 
 2.7% 
 75-79  2 
 1.8% 
 70-74  7 
 6.4% 
 65-69  5 
 4.5% 
 60-64  6 
 5.5% 
 55-59  5 
 4.5% 
 50-54  6 
 5.5% 
 45-49  14 
 12.7% 
 40-44  7 
 6.4% 
 35-39  6 
 5.5% 
 30-34  3 
 2.7% 
 25-29  12 
 10.9% 
 20-24  5 
 4.5% 
 15-19  9 
 8.2% 
 10-14  4 
 3.6% 
 5-9  9 
 8.2% 
 0-4  5 
 4.5% 

Priemerný vek v obci Modrovka je 38.8 [ muži: 37.7, ženy: 39.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 35    [ muži: 17, ženy: 18 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 142    [ muži: 80, ženy: 62 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 52    [ muži: 22, ženy: 30 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská118 109 227 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu119 110 229 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  227 
 99.1% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  2 
 0.9% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Modrovka.

 227 / 229 
 99.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev95 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania104 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania30 
 Nezistené
 Spolu229 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Modrovka.

 30 / 229 
 13.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  95 
 41.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  104 
 45.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  30 
 13.1% 
 Neudané  0 
 0.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné54 28.13 
 Učňovské (bez maturity)78 40.63 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)14 7.29 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)29 15.1 
 Úplné stredné všeobecné3.13 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu11 5.73 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov37  
 Spolu229  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 192 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Modrovka.

 37 / 229 
 16.2%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby10 8.7 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby3.48 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba44 38.26 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo13 11.3 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru6.96 
9 Hotely a reštaurácie6.96 
10 Doprava, skladovanie a spoje6.09 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.74 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie6.09 
14 Školstvo
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť7.83 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby2.61 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví
  Spolu115 100 


Z celkového počtu 115 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 73 obyvateľov

 73 / 115 
 63.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 74
    trvale obývaných domov: 60
    neobývaných domov: 14
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 81
    v tom trvalo obývané: 67

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 0  (0%)
    2 izby: 9  (13.43%)
    3 izby: 20  (29.85%)
    4 izby: 21  (31.34%)
    5+ izieb: 17  (25.37%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 74.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 109.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 21.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 14 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 67 / 81 
 82.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu67 229 
  s plynom zo siete62 211 
  s vodovodom v byte65 216 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené13 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik66 228 
  so splachovacím záchodom62 224 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom63 225 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 0 / 67 
 0.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 62 / 67 
 92.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 211 [92.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 67 
 0.0%
- septik
 66 / 67 
 98.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 228 [99.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Modrovka
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]