Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Moravské Lieskové    [ kód obce: 506265 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Moravské Lieskové
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-461 51 112 
5-959 70 129 
10-1466 69 135 
15-1966 70 136 
20-2496 82 178 
25-29118 89 207 
30-3499 70 169 
35-3997 64 161 
40-4481 59 140 
45-4975 74 149 
50-5494 91 185 
55-5979 79 158 
60-6465 50 115 
65-6944 78 122 
70-7444 71 115 
75-7951 87 138 
80-8420 24 44 
85+14 33 47 
nezistený vek
Spolu1229 1211 2440 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  14 
 1.1% 
 80-84  20 
 1.6% 
 75-79  51 
 4.1% 
 70-74  44 
 3.6% 
 65-69  44 
 3.6% 
 60-64  65 
 5.3% 
 55-59  79 
 6.4% 
 50-54  94 
 7.6% 
 45-49  75 
 6.1% 
 40-44  81 
 6.6% 
 35-39  97 
 7.9% 
 30-34  99 
 8.1% 
 25-29  118 
 9.6% 
 20-24  96 
 7.8% 
 15-19  66 
 5.4% 
 10-14  66 
 5.4% 
 5-9  59 
 4.8% 
 0-4  61 
 5.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  33 
 2.7% 
 80-84  24 
 2.0% 
 75-79  87 
 7.2% 
 70-74  71 
 5.9% 
 65-69  78 
 6.4% 
 60-64  50 
 4.1% 
 55-59  79 
 6.5% 
 50-54  91 
 7.5% 
 45-49  74 
 6.1% 
 40-44  59 
 4.9% 
 35-39  64 
 5.3% 
 30-34  70 
 5.8% 
 25-29  89 
 7.3% 
 20-24  82 
 6.8% 
 15-19  70 
 5.8% 
 10-14  69 
 5.7% 
 5-9  70 
 5.8% 
 0-4  51 
 4.2% 

Priemerný vek v obci Moravské Lieskové je 41.2 [ muži: 39.3, ženy: 43.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 376    [ muži: 186, ženy: 190 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1404    [ muži: 805, ženy: 599 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 660    [ muži: 238, ženy: 422 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1182 1163 2345 
 Maďarská
 Rómska13 
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká15 26 41 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené22 11 33 
 Spolu1229 1211 2440 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  2 345 
 96.1% 
 Maďarská  5 
 0.2% 
 Rómska  13 
 0.5% 
 Rusínska  1 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  41 
 1.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  2 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  33 
 1.4% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Moravské Lieskové.

 2 345 / 2 440 
 96.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1027 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania967 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania265 
 Nezistené145 
 Spolu2440 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Moravské Lieskové.

 265 / 2 440 
 10.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 027 
 42.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  3 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  967 
 39.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  6 
 0.2% 
 Apoštolská cirkev  7 
 0.3% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  2 
 0.1% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  3 
 0.1% 
 Cirkev bratská  1 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  8 
 0.3% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  4 
 0.2% 
 Ostatné  1 
 0.0% 
 Bez vyznania  265 
 10.9% 
 Neudané  145 
 5.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné657 31.97 
 Učňovské (bez maturity)613 29.83 
 Stredné odborné (bez maturity)99 4.82 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)111 5.4 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)340 16.55 
 Úplné stredné všeobecné70 3.41 
 Vyššie0.29 
 Vysokoškolské spolu93 4.53 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania61 2.97 
 Ostatní bez školského vzdelania0.24 
 Deti do 16 rokov385  
 Spolu2440  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 2055 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Moravské Lieskové.

 385 / 2 440 
 15.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby76 6.39 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.67 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.08 
5 Priemyselná výroba360 30.25 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody21 1.76 
7 Stavebníctvo59 4.96 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru113 9.5 
9 Hotely a reštaurácie23 1.93 
10 Doprava, skladovanie a spoje65 5.46 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.5 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj31 2.61 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie85 7.14 
14 Školstvo31 2.61 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť23 1.93 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.76 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví279 23.45 
  Spolu1190 100 


Z celkového počtu 1190 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 643 obyvateľov

 643 / 1 190 
 54.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 1179
    trvale obývaných domov: 746
    neobývaných domov: 432
    z toho určených na rekreáciu: 241
priemerný vek domu: 49

Bytov spolu: 1270
    v tom trvalo obývané: 833

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 22  (2.64%)
    2 izby: 195  (23.41%)
    3 izby: 363  (43.58%)
    4 izby: 152  (18.25%)
    5+ izieb: 101  (12.12%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 53.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 84.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 241 / 432 
 55.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 833 / 1 270 
 65.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu833 2421 
  s plynom zo siete621 1897 
  s vodovodom v byte676 2105 
  s vodovodom mimo bytu10 27 
  bez vodovodu117 211 
  nezistené30 78 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť85 283 
  kanalizácia - septik549 1724 
  so splachovacím záchodom521 1717 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom666 2108 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 117 / 833 
 14.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 211 [8.64 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 621 / 833 
 74.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1897 [77.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 85 / 833 
 10.2%
- septik
 549 / 833 
 65.9%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 283 [11.5 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1724 [70.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Moravské Lieskové
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]