Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Motešice    [ kód obce: 506273 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Motešice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-426 14 40 
5-930 26 56 
10-1424 30 54 
15-1935 26 61 
20-2437 27 64 
25-2932 34 66 
30-3432 26 58 
35-3937 31 68 
40-4429 22 51 
45-4930 28 58 
50-5420 22 42 
55-5917 19 36 
60-6412 17 29 
65-6921 17 38 
70-7415 26 41 
75-7919 25 
80-8412 
85+11 12 
nezistený vek
Spolu412 400 812 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.2% 
 80-84  7 
 1.7% 
 75-79  6 
 1.5% 
 70-74  15 
 3.6% 
 65-69  21 
 5.1% 
 60-64  12 
 2.9% 
 55-59  17 
 4.1% 
 50-54  20 
 4.9% 
 45-49  30 
 7.3% 
 40-44  29 
 7.1% 
 35-39  37 
 9.0% 
 30-34  32 
 7.8% 
 25-29  32 
 7.8% 
 20-24  37 
 9.0% 
 15-19  35 
 8.5% 
 10-14  24 
 5.8% 
 5-9  30 
 7.3% 
 0-4  26 
 6.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  11 
 2.8% 
 80-84  5 
 1.3% 
 75-79  19 
 4.8% 
 70-74  26 
 6.5% 
 65-69  17 
 4.3% 
 60-64  17 
 4.3% 
 55-59  19 
 4.8% 
 50-54  22 
 5.5% 
 45-49  28 
 7.0% 
 40-44  22 
 5.5% 
 35-39  31 
 7.8% 
 30-34  26 
 6.5% 
 25-29  34 
 8.5% 
 20-24  27 
 6.8% 
 15-19  26 
 6.5% 
 10-14  30 
 7.5% 
 5-9  26 
 6.5% 
 0-4  14 
 3.5% 

Priemerný vek v obci Motešice je 37.5 [ muži: 34.9, ženy: 40.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 150    [ muži: 80, ženy: 70 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 485    [ muži: 269, ženy: 216 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 176    [ muži: 62, ženy: 114 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská408 389 797 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká10 13 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu412 400 812 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  797 
 98.2% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  13 
 1.6% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Motešice.

 797 / 812 
 98.2%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev724 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania10 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania66 
 Nezistené
 Spolu812 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Motešice.

 66 / 812 
 8.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  724 
 89.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  10 
 1.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  8 
 1.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  66 
 8.1% 
 Neudané  3 
 0.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné172 26.46 
 Učňovské (bez maturity)236 36.31 
 Stredné odborné (bez maturity)23 3.54 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)35 5.38 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)119 18.31 
 Úplné stredné všeobecné25 3.85 
 Vyššie0.31 
 Vysokoškolské spolu32 4.92 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.46 
 Ostatní bez školského vzdelania0.46 
 Deti do 16 rokov162  
 Spolu812  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 650 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Motešice.

 162 / 812 
 20.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby49 11.95 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.95 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba112 27.32 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.73 
7 Stavebníctvo25 6.1 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru35 8.54 
9 Hotely a reštaurácie11 2.68 
10 Doprava, skladovanie a spoje11 2.68 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.73 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.71 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie25 6.1 
14 Školstvo27 6.59 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť30 7.32 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.73 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví61 14.88 
  Spolu410 100 


Z celkového počtu 410 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 224 obyvateľov

 224 / 410 
 54.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 308
    trvale obývaných domov: 217
    neobývaných domov: 91
    z toho určených na rekreáciu: 32
priemerný vek domu: 42

Bytov spolu: 362
    v tom trvalo obývané: 266

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 20  (7.52%)
    2 izby: 53  (19.92%)
    3 izby: 97  (36.47%)
    4 izby: 41  (15.41%)
    5+ izieb: 55  (20.68%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 59.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 87.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 32 / 91 
 35.2%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 266 / 362 
 73.5%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu266 808 
  s plynom zo siete186 601 
  s vodovodom v byte249 770 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu20 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť17 46 
  kanalizácia - septik233 726 
  so splachovacím záchodom201 673 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom239 757 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 266 
 3.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 20 [2.46 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 186 / 266 
 69.9%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 601 [74.0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 17 / 266 
 6.4%
- septik
 233 / 266 
 87.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 46 [5.66 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 726 [89.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Motešice
späť na stránku okresu [ Trenčín ]