Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Nemšová    [ kód obce: 506281 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Nemšová
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4153 137 290 
5-9219 188 407 
10-14285 303 588 
15-19294 262 556 
20-24268 283 551 
25-29234 219 453 
30-34209 190 399 
35-39271 250 521 
40-44258 219 477 
45-49224 214 438 
50-54180 189 369 
55-59141 132 273 
60-6495 135 230 
65-6985 130 215 
70-7472 104 176 
75-7931 76 107 
80-8442 51 
85+22 31 
nezistený vek
Spolu3040 3096 6136 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  9 
 0.3% 
 80-84  9 
 0.3% 
 75-79  31 
 1.0% 
 70-74  72 
 2.4% 
 65-69  85 
 2.8% 
 60-64  95 
 3.1% 
 55-59  141 
 4.6% 
 50-54  180 
 5.9% 
 45-49  224 
 7.4% 
 40-44  258 
 8.5% 
 35-39  271 
 8.9% 
 30-34  209 
 6.9% 
 25-29  234 
 7.7% 
 20-24  268 
 8.8% 
 15-19  294 
 9.7% 
 10-14  285 
 9.4% 
 5-9  219 
 7.2% 
 0-4  153 
 5.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  22 
 0.7% 
 80-84  42 
 1.4% 
 75-79  76 
 2.5% 
 70-74  104 
 3.4% 
 65-69  130 
 4.2% 
 60-64  135 
 4.4% 
 55-59  132 
 4.3% 
 50-54  189 
 6.1% 
 45-49  214 
 6.9% 
 40-44  219 
 7.1% 
 35-39  250 
 8.1% 
 30-34  190 
 6.1% 
 25-29  219 
 7.1% 
 20-24  283 
 9.1% 
 15-19  262 
 8.5% 
 10-14  303 
 9.8% 
 5-9  188 
 6.1% 
 0-4  137 
 4.4% 

Priemerný vek v obci Nemšová je 34.4 [ muži: 33.0, ženy: 35.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 1285    [ muži: 657, ženy: 628 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 3905    [ muži: 2079, ženy: 1826 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 942    [ muži: 301, ženy: 641 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská2988 3030 6018 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká23 42 65 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené26 21 47 
 Spolu3040 3096 6136 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  6 018 
 98.1% 
 Maďarská  4 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  65 
 1.1% 
 Nemecká  1 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  47 
 0.8% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Nemšová.

 6 018 / 6 136 
 98.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev5697 
 Gréckokatolícka cirkev10 
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania34 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania285 
 Nezistené101 
 Spolu6136 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Nemšová.

 285 / 6 136 
 4.6%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  5 697 
 92.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  10 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  2 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  34 
 0.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  3 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  1 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  2 
 0.0% 
 Bez vyznania  285 
 4.6% 
 Neudané  101 
 1.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné1105 23.19 
 Učňovské (bez maturity)1575 33.05 
 Stredné odborné (bez maturity)231 4.85 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)402 8.43 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)863 18.11 
 Úplné stredné všeobecné176 3.69 
 Vyššie17 0.36 
 Vysokoškolské spolu296 6.21 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania94 1.97 
 Ostatní bez školského vzdelania0.15 
 Deti do 16 rokov1370  
 Spolu6136  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 4766 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Nemšová.

 1 370 / 6 136 
 22.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby234 7.52 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby33 1.06 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.16 
5 Priemyselná výroba1179 37.9 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody35 1.13 
7 Stavebníctvo113 3.63 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru237 7.62 
9 Hotely a reštaurácie61 1.96 
10 Doprava, skladovanie a spoje91 2.93 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo14 0.45 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj88 2.83 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie262 8.42 
14 Školstvo118 3.79 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť65 2.09 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby43 1.38 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia58 1.86 
19 EA bez udania odvetví475 15.27 
  Spolu3111 100 


Z celkového počtu 3111 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 1182 obyvateľov

 1 182 / 3 111 
 38.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 1190
    trvale obývaných domov: 1075
    neobývaných domov: 115
    z toho určených na rekreáciu: 11
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 1766
    v tom trvalo obývané: 1637

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 63  (3.85%)
    2 izby: 289  (17.65%)
    3 izby: 650  (39.71%)
    4 izby: 308  (18.81%)
    5+ izieb: 327  (19.98%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 59.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 88.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 11 / 115 
 9.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 1 637 / 1 766 
 92.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu1637 6124 
  s plynom zo siete1450 5438 
  s vodovodom v byte1571 5938 
  s vodovodom mimo bytu16 
  bez vodovodu25 53 
  nezistené36 117 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť991 3591 
  kanalizácia - septik580 2365 
  so splachovacím záchodom1500 5743 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom1562 5925 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 25 / 1 637 
 1.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 53 [0.86 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 1 450 / 1 637 
 88.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 5438 [88.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 991 / 1 637 
 60.5%
- septik
 580 / 1 637 
 35.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 3591 [58.5 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 2365 [38.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Nemšová
späť na stránku okresu [ Trenčín ]