Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Nová Bošáca    [ kód obce: 506303 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Nová Bošáca
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-430 34 64 
5-933 34 67 
10-1443 39 82 
15-1944 29 73 
20-2452 43 95 
25-2956 48 104 
30-3441 38 79 
35-3942 35 77 
40-4444 32 76 
45-4933 30 63 
50-5440 33 73 
55-5945 37 82 
60-6423 36 59 
65-6928 30 58 
70-7423 29 52 
75-7914 43 57 
80-8412 22 34 
85+11 12 23 
nezistený vek
Spolu615 605 1220 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  11 
 1.8% 
 80-84  12 
 2.0% 
 75-79  14 
 2.3% 
 70-74  23 
 3.7% 
 65-69  28 
 4.6% 
 60-64  23 
 3.7% 
 55-59  45 
 7.3% 
 50-54  40 
 6.5% 
 45-49  33 
 5.4% 
 40-44  44 
 7.2% 
 35-39  42 
 6.8% 
 30-34  41 
 6.7% 
 25-29  56 
 9.1% 
 20-24  52 
 8.5% 
 15-19  44 
 7.2% 
 10-14  43 
 7.0% 
 5-9  33 
 5.4% 
 0-4  30 
 4.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  12 
 2.0% 
 80-84  22 
 3.6% 
 75-79  43 
 7.1% 
 70-74  29 
 4.8% 
 65-69  30 
 5.0% 
 60-64  36 
 6.0% 
 55-59  37 
 6.1% 
 50-54  33 
 5.5% 
 45-49  30 
 5.0% 
 40-44  32 
 5.3% 
 35-39  35 
 5.8% 
 30-34  38 
 6.3% 
 25-29  48 
 7.9% 
 20-24  43 
 7.1% 
 15-19  29 
 4.8% 
 10-14  39 
 6.5% 
 5-9  34 
 5.6% 
 0-4  34 
 5.6% 

Priemerný vek v obci Nová Bošáca je 40.0 [ muži: 38.0, ženy: 42.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 213    [ muži: 106, ženy: 107 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 685    [ muži: 397, ženy: 288 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 320    [ muži: 111, ženy: 209 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská608 586 1194 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká17 22 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu615 605 1220 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 194 
 97.9% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  22 
 1.8% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  4 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Nová Bošáca.

 1 194 / 1 220 
 97.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev873 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania290 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania41 
 Nezistené
 Spolu1220 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Nová Bošáca.

 41 / 1 220 
 3.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  873 
 71.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  290 
 23.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  1 
 0.1% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  1 
 0.1% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.1% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  6 
 0.5% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  41 
 3.4% 
 Neudané  6 
 0.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné358 35.76 
 Učňovské (bez maturity)343 34.27 
 Stredné odborné (bez maturity)51 5.09 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)35 3.5 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)147 14.69 
 Úplné stredné všeobecné27 2.7 
 Vyššie0.3 
 Vysokoškolské spolu27 2.7 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.8 
 Ostatní bez školského vzdelania0.2 
 Deti do 16 rokov219  
 Spolu1220  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1001 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Nová Bošáca.

 219 / 1 220 
 18.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby34 5.96 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby17 2.98 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba108 18.95 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.88 
7 Stavebníctvo66 11.58 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru57 10 
9 Hotely a reštaurácie11 1.93 
10 Doprava, skladovanie a spoje38 6.67 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj21 3.68 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie40 7.02 
14 Školstvo21 3.68 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť47 8.25 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby10 1.75 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.18 
19 EA bez udania odvetví94 16.49 
  Spolu570 100 


Z celkového počtu 570 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 289 obyvateľov

 289 / 570 
 50.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 556
    trvale obývaných domov: 334
    neobývaných domov: 220
    z toho určených na rekreáciu: 146
priemerný vek domu: 46

Bytov spolu: 565
    v tom trvalo obývané: 343

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 12  (3.5%)
    2 izby: 65  (18.95%)
    3 izby: 118  (34.4%)
    4 izby: 87  (25.36%)
    5+ izieb: 61  (17.78%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 58.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 92.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 146 / 220 
 66.4%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 343 / 565 
 60.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu343 1160 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte286 1012 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu48 126 
  nezistené17 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť30 
  kanalizácia - septik228 839 
  so splachovacím záchodom213 811 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom269 969 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 48 / 343 
 14.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 126 [10.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 343 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 6 / 343 
 1.7%
- septik
 228 / 343 
 66.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 30 [2.45 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 839 [68.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Nová Bošáca
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]