Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Pobedim    [ kód obce: 506401 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Pobedim
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-417 33 50 
5-946 51 97 
10-1451 42 93 
15-1952 38 90 
20-2436 35 71 
25-2947 54 101 
30-3455 55 110 
35-3938 29 67 
40-4441 39 80 
45-4935 35 70 
50-5450 48 98 
55-5921 32 53 
60-6431 35 66 
65-6926 20 46 
70-7414 33 47 
75-7916 30 46 
80-8410 17 
85+15 
nezistený vek
Spolu593 628 1221 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 1.0% 
 80-84  10 
 1.7% 
 75-79  16 
 2.7% 
 70-74  14 
 2.4% 
 65-69  26 
 4.4% 
 60-64  31 
 5.2% 
 55-59  21 
 3.5% 
 50-54  50 
 8.4% 
 45-49  35 
 5.9% 
 40-44  41 
 6.9% 
 35-39  38 
 6.4% 
 30-34  55 
 9.3% 
 25-29  47 
 7.9% 
 20-24  36 
 6.1% 
 15-19  52 
 8.8% 
 10-14  51 
 8.6% 
 5-9  46 
 7.8% 
 0-4  17 
 2.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  9 
 1.4% 
 80-84  7 
 1.1% 
 75-79  30 
 4.8% 
 70-74  33 
 5.3% 
 65-69  20 
 3.2% 
 60-64  35 
 5.6% 
 55-59  32 
 5.1% 
 50-54  48 
 7.7% 
 45-49  35 
 5.6% 
 40-44  39 
 6.2% 
 35-39  29 
 4.6% 
 30-34  55 
 8.8% 
 25-29  54 
 8.6% 
 20-24  35 
 5.6% 
 15-19  38 
 6.1% 
 10-14  42 
 6.7% 
 5-9  51 
 8.2% 
 0-4  33 
 5.3% 

Priemerný vek v obci Pobedim je 37.6 [ muži: 36.7, ženy: 38.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 240    [ muži: 114, ženy: 126 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 708    [ muži: 375, ženy: 333 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 269    [ muži: 103, ženy: 166 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská564 602 1166 
 Maďarská
 Rómska23 21 44 
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu593 628 1221 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 166 
 95.5% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  44 
 3.6% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 0.6% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Pobedim.

 1 166 / 1 221 
 95.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1138 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania14 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania55 
 Nezistené11 
 Spolu1221 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Pobedim.

 55 / 1 221 
 4.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 138 
 93.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  14 
 1.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  55 
 4.5% 
 Neudané  11 
 0.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné296 30.61 
 Učňovské (bez maturity)327 33.82 
 Stredné odborné (bez maturity)27 2.79 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)60 6.2 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)157 16.24 
 Úplné stredné všeobecné36 3.72 
 Vyššie0.52 
 Vysokoškolské spolu45 4.65 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.21 
 Ostatní bez školského vzdelania12 1.24 
 Deti do 16 rokov254  
 Spolu1221  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 967 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Pobedim.

 254 / 1 221 
 20.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby62 10.51 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.34 
3 Rybolov, chov rýb0.17 
4 Ťažba nerastných surovín0.17 
5 Priemyselná výroba161 27.29 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.36 
7 Stavebníctvo55 9.32 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru77 13.05 
9 Hotely a reštaurácie14 2.37 
10 Doprava, skladovanie a spoje20 3.39 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.51 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj25 4.24 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie41 6.95 
14 Školstvo19 3.22 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť25 4.24 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby15 2.54 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví61 10.34 
  Spolu590 100 


Z celkového počtu 590 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 344 obyvateľov

 344 / 590 
 58.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 397
    trvale obývaných domov: 311
    neobývaných domov: 86
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 40

Bytov spolu: 445
    v tom trvalo obývané: 354

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 9  (2.54%)
    2 izby: 43  (12.15%)
    3 izby: 105  (29.66%)
    4 izby: 105  (29.66%)
    5+ izieb: 92  (25.99%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 69.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 104.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 86 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 354 / 445 
 79.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu354 1212 
  s plynom zo siete335 1154 
  s vodovodom v byte311 1100 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu30 76 
  nezistené12 31 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik313 1112 
  so splachovacím záchodom292 1054 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom309 1097 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 30 / 354 
 8.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 76 [6.22 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 335 / 354 
 94.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1154 [94.5 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 354 
 0.0%
- septik
 313 / 354 
 88.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1112 [91.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Pobedim
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]