Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Podolie    [ kód obce: 506427 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Podolie
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-443 56 99 
5-953 50 103 
10-1471 66 137 
15-1976 77 153 
20-2488 85 173 
25-2975 73 148 
30-3460 55 115 
35-3955 75 130 
40-4474 67 141 
45-4982 61 143 
50-5458 50 108 
55-5959 52 111 
60-6435 55 90 
65-6941 61 102 
70-7450 78 128 
75-7937 53 90 
80-8411 35 46 
85+14 18 32 
nezistený vek
Spolu982 1067 2049 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  14 
 1.4% 
 80-84  11 
 1.1% 
 75-79  37 
 3.8% 
 70-74  50 
 5.1% 
 65-69  41 
 4.2% 
 60-64  35 
 3.6% 
 55-59  59 
 6.0% 
 50-54  58 
 5.9% 
 45-49  82 
 8.4% 
 40-44  74 
 7.5% 
 35-39  55 
 5.6% 
 30-34  60 
 6.1% 
 25-29  75 
 7.6% 
 20-24  88 
 9.0% 
 15-19  76 
 7.7% 
 10-14  71 
 7.2% 
 5-9  53 
 5.4% 
 0-4  43 
 4.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  18 
 1.7% 
 80-84  35 
 3.3% 
 75-79  53 
 5.0% 
 70-74  78 
 7.3% 
 65-69  61 
 5.7% 
 60-64  55 
 5.2% 
 55-59  52 
 4.9% 
 50-54  50 
 4.7% 
 45-49  61 
 5.7% 
 40-44  67 
 6.3% 
 35-39  75 
 7.0% 
 30-34  55 
 5.2% 
 25-29  73 
 6.8% 
 20-24  85 
 8.0% 
 15-19  77 
 7.2% 
 10-14  66 
 6.2% 
 5-9  50 
 4.7% 
 0-4  56 
 5.2% 

Priemerný vek v obci Podolie je 40.1 [ muži: 38.6, ženy: 41.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 339    [ muži: 167, ženy: 172 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1170    [ muži: 627, ženy: 543 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 540    [ muži: 188, ženy: 352 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská954 1040 1994 
 Maďarská
 Rómska21 16 37 
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu982 1067 2049 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 994 
 97.3% 
 Maďarská  1 
 0.0% 
 Rómska  37 
 1.8% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  9 
 0.4% 
 Nemecká  1 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  6 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Podolie.

 1 994 / 2 049 
 97.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1791 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania124 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory20 
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia12 
 Ostatné
 Bez vyznania68 
 Nezistené31 
 Spolu2049 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Podolie.

 68 / 2 049 
 3.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 791 
 87.4% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  124 
 6.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  1 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  1 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  20 
 1.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  12 
 0.6% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  68 
 3.3% 
 Neudané  31 
 1.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné592 35.09 
 Učňovské (bez maturity)510 30.23 
 Stredné odborné (bez maturity)15 0.89 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)95 5.63 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)271 16.06 
 Úplné stredné všeobecné71 4.21 
 Vyššie0.36 
 Vysokoškolské spolu77 4.56 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania44 2.61 
 Ostatní bez školského vzdelania0.36 
 Deti do 16 rokov362  
 Spolu2049  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1687 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Podolie.

 362 / 2 049 
 17.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby91 9.24 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.41 
5 Priemyselná výroba241 24.47 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody15 1.52 
7 Stavebníctvo87 8.83 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru106 10.76 
9 Hotely a reštaurácie18 1.83 
10 Doprava, skladovanie a spoje52 5.28 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.41 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj27 2.74 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie59 5.99 
14 Školstvo25 2.54 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť25 2.54 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby21 2.13 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví210 21.32 
  Spolu985 100 


Z celkového počtu 985 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 445 obyvateľov

 445 / 985 
 45.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 844
    trvale obývaných domov: 613
    neobývaných domov: 231
    z toho určených na rekreáciu: 6
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 892
    v tom trvalo obývané: 660

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 22  (3.33%)
    2 izby: 119  (18.03%)
    3 izby: 278  (42.12%)
    4 izby: 128  (19.39%)
    5+ izieb: 113  (17.12%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 56.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 87.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 18.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 6 / 231 
 2.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 660 / 892 
 74.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu660 2035 
  s plynom zo siete472 1521 
  s vodovodom v byte522 1677 
  s vodovodom mimo bytu12 
  bez vodovodu109 244 
  nezistené24 102 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik491 1625 
  so splachovacím záchodom428 1457 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom513 1657 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 109 / 660 
 16.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 244 [11.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 472 / 660 
 71.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1521 [74.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 660 
 0.0%
- septik
 491 / 660 
 74.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1625 [79.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Podolie
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]