Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Potvorice    [ kód obce: 506435 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Potvorice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-415 23 
5-916 14 30 
10-1416 12 28 
15-1917 15 32 
20-2426 21 47 
25-2923 21 44 
30-3417 26 
35-3915 16 31 
40-4415 16 31 
45-4926 28 54 
50-5414 14 28 
55-5911 18 29 
60-6414 21 
65-6919 26 
70-7416 20 36 
75-7910 17 27 
80-8412 16 
85+
nezistený vek
Spolu260 276 536 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.5% 
 80-84  4 
 1.5% 
 75-79  10 
 3.9% 
 70-74  16 
 6.2% 
 65-69  7 
 2.7% 
 60-64  14 
 5.4% 
 55-59  11 
 4.2% 
 50-54  14 
 5.4% 
 45-49  26 
 10.0% 
 40-44  15 
 5.8% 
 35-39  15 
 5.8% 
 30-34  17 
 6.6% 
 25-29  23 
 8.9% 
 20-24  26 
 10.0% 
 15-19  17 
 6.6% 
 10-14  16 
 6.2% 
 5-9  16 
 6.2% 
 0-4  8 
 3.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.7% 
 80-84  12 
 4.3% 
 75-79  17 
 6.2% 
 70-74  20 
 7.2% 
 65-69  19 
 6.9% 
 60-64  7 
 2.5% 
 55-59  18 
 6.5% 
 50-54  14 
 5.1% 
 45-49  28 
 10.1% 
 40-44  16 
 5.8% 
 35-39  16 
 5.8% 
 30-34  9 
 3.3% 
 25-29  21 
 7.6% 
 20-24  21 
 7.6% 
 15-19  15 
 5.4% 
 10-14  12 
 4.3% 
 5-9  14 
 5.1% 
 0-4  15 
 5.4% 

Priemerný vek v obci Potvorice je 41.3 [ muži: 39.3, ženy: 43.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 81    [ muži: 40, ženy: 41 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 304    [ muži: 164, ženy: 140 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 150    [ muži: 55, ženy: 95 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská253 275 528 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu260 276 536 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  528 
 98.5% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  6 
 1.1% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.2% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Potvorice.

 528 / 536 
 98.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev472 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania13 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania39 
 Nezistené
 Spolu536 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Potvorice.

 39 / 536 
 7.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  472 
 88.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  13 
 2.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  4 
 0.7% 
 Ostatné  5 
 0.9% 
 Bez vyznania  39 
 7.3% 
 Neudané  2 
 0.4% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné132 29.2 
 Učňovské (bez maturity)109 24.12 
 Stredné odborné (bez maturity)56 12.39 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)20 4.42 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)104 23.01 
 Úplné stredné všeobecné19 4.2 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu12 2.65 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov84  
 Spolu536  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 452 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Potvorice.

 84 / 536 
 15.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby14 5.45 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba63 24.51 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.78 
7 Stavebníctvo13 5.06 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru43 16.73 
9 Hotely a reštaurácie1.95 
10 Doprava, skladovanie a spoje18 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.39 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj21 8.17 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie20 7.78 
14 Školstvo1.56 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť13 5.06 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.56 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia1.95 
19 EA bez udania odvetví31 12.06 
  Spolu257 100 


Z celkového počtu 257 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 161 obyvateľov

 161 / 257 
 62.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 182
    trvale obývaných domov: 159
    neobývaných domov: 23
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 46

Bytov spolu: 204
    v tom trvalo obývané: 179

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 2  (1.12%)
    2 izby: 37  (20.67%)
    3 izby: 59  (32.96%)
    4 izby: 48  (26.82%)
    5+ izieb: 33  (18.44%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 56.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 87.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 23 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 179 / 204 
 87.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu179 536 
  s plynom zo siete161 487 
  s vodovodom v byte172 527 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik159 497 
  so splachovacím záchodom147 477 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom156 496 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 6 / 179 
 3.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 7 [1.30 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 161 / 179 
 89.9%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 487 [90.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 179 
 0.0%
- septik
 159 / 179 
 88.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 497 [92.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Potvorice
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]