Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Považany    [ kód obce: 506443 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Považany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-431 22 53 
5-946 50 96 
10-1440 45 85 
15-1955 33 88 
20-2459 40 99 
25-2944 42 86 
30-3443 41 84 
35-3953 42 95 
40-4440 33 73 
45-4949 37 86 
50-5431 35 66 
55-5936 47 83 
60-6434 21 55 
65-6916 32 48 
70-7412 35 47 
75-7912 22 34 
80-8414 
85+14 22 
nezistený vek
Spolu615 599 1214 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 1.3% 
 80-84  6 
 1.0% 
 75-79  12 
 2.0% 
 70-74  12 
 2.0% 
 65-69  16 
 2.6% 
 60-64  34 
 5.5% 
 55-59  36 
 5.9% 
 50-54  31 
 5.0% 
 45-49  49 
 8.0% 
 40-44  40 
 6.5% 
 35-39  53 
 8.6% 
 30-34  43 
 7.0% 
 25-29  44 
 7.2% 
 20-24  59 
 9.6% 
 15-19  55 
 8.9% 
 10-14  40 
 6.5% 
 5-9  46 
 7.5% 
 0-4  31 
 5.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  14 
 2.3% 
 80-84  8 
 1.3% 
 75-79  22 
 3.7% 
 70-74  35 
 5.8% 
 65-69  32 
 5.3% 
 60-64  21 
 3.5% 
 55-59  47 
 7.8% 
 50-54  35 
 5.8% 
 45-49  37 
 6.2% 
 40-44  33 
 5.5% 
 35-39  42 
 7.0% 
 30-34  41 
 6.8% 
 25-29  42 
 7.0% 
 20-24  40 
 6.7% 
 15-19  33 
 5.5% 
 10-14  45 
 7.5% 
 5-9  50 
 8.3% 
 0-4  22 
 3.7% 

Priemerný vek v obci Považany je 37.5 [ muži: 35.4, ženy: 39.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 234    [ muži: 117, ženy: 117 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 713    [ muži: 410, ženy: 303 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 267    [ muži: 88, ženy: 179 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská608 585 1193 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká10 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu615 599 1214 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 193 
 98.3% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  9 
 0.7% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  2 
 0.2% 
 Česká  10 
 0.8% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Považany.

 1 193 / 1 214 
 98.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1077 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania65 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania54 
 Nezistené14 
 Spolu1214 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Považany.

 54 / 1 214 
 4.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 077 
 88.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  65 
 5.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  2 
 0.2% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.1% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  54 
 4.4% 
 Neudané  14 
 1.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné278 28.75 
 Učňovské (bez maturity)357 36.92 
 Stredné odborné (bez maturity)0.41 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)54 5.58 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)169 17.48 
 Úplné stredné všeobecné39 4.03 
 Vyššie0.62 
 Vysokoškolské spolu53 5.48 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.72 
 Deti do 16 rokov247  
 Spolu1214  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 967 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Považany.

 247 / 1 214 
 20.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby33 5.73 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba165 28.65 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.39 
7 Stavebníctvo27 4.69 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru84 14.58 
9 Hotely a reštaurácie19 3.3 
10 Doprava, skladovanie a spoje41 7.12 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.69 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj19 3.3 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie33 5.73 
14 Školstvo19 3.3 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť27 4.69 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby10 1.74 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.52 
19 EA bez udania odvetví84 14.58 
  Spolu576 100 


Z celkového počtu 576 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 317 obyvateľov

 317 / 576 
 55.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 407
    trvale obývaných domov: 336
    neobývaných domov: 70
    z toho určených na rekreáciu: 61
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 448
    v tom trvalo obývané: 376

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 21  (5.59%)
    2 izby: 71  (18.88%)
    3 izby: 142  (37.77%)
    4 izby: 83  (22.07%)
    5+ izieb: 59  (15.69%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 56.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 87.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 61 / 70 
 87.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 376 / 448 
 83.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu376 1213 
  s plynom zo siete308 1023 
  s vodovodom v byte328 1109 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu44 93 
  nezistené10 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik304 1049 
  so splachovacím záchodom280 968 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom317 1087 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 44 / 376 
 11.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 93 [7.66 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 308 / 376 
 81.9%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1023 [84.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 376 
 0.0%
- septik
 304 / 376 
 80.9%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1049 [86.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Považany
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]