Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Soblahov    [ kód obce: 506508 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Soblahov
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-444 46 90 
5-968 55 123 
10-1465 50 115 
15-1969 74 143 
20-2481 75 156 
25-2979 87 166 
30-3479 56 135 
35-3960 62 122 
40-4470 61 131 
45-4979 60 139 
50-5463 76 139 
55-5949 49 98 
60-6441 56 97 
65-6948 39 87 
70-7429 44 73 
75-7921 43 64 
80-8422 28 
85+19 27 
nezistený vek
Spolu959 974 1933 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 0.8% 
 80-84  6 
 0.6% 
 75-79  21 
 2.2% 
 70-74  29 
 3.0% 
 65-69  48 
 5.0% 
 60-64  41 
 4.3% 
 55-59  49 
 5.1% 
 50-54  63 
 6.6% 
 45-49  79 
 8.2% 
 40-44  70 
 7.3% 
 35-39  60 
 6.3% 
 30-34  79 
 8.2% 
 25-29  79 
 8.2% 
 20-24  81 
 8.4% 
 15-19  69 
 7.2% 
 10-14  65 
 6.8% 
 5-9  68 
 7.1% 
 0-4  44 
 4.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  19 
 2.0% 
 80-84  22 
 2.3% 
 75-79  43 
 4.4% 
 70-74  44 
 4.5% 
 65-69  39 
 4.0% 
 60-64  56 
 5.7% 
 55-59  49 
 5.0% 
 50-54  76 
 7.8% 
 45-49  60 
 6.2% 
 40-44  61 
 6.3% 
 35-39  62 
 6.4% 
 30-34  56 
 5.7% 
 25-29  87 
 8.9% 
 20-24  75 
 7.7% 
 15-19  74 
 7.6% 
 10-14  50 
 5.1% 
 5-9  55 
 5.6% 
 0-4  46 
 4.7% 

Priemerný vek v obci Soblahov je 38.4 [ muži: 36.6, ženy: 40.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 328    [ muži: 177, ženy: 151 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1180    [ muži: 629, ženy: 551 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 425    [ muži: 153, ženy: 272 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská947 957 1904 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká10 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené11 19 
 Spolu959 974 1933 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 904 
 98.5% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  10 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  19 
 1.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Soblahov.

 1 904 / 1 933 
 98.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1834 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania13 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania46 
 Nezistené31 
 Spolu1933 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Soblahov.

 46 / 1 933 
 2.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 834 
 94.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  4 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  13 
 0.7% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  3 
 0.2% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  46 
 2.4% 
 Neudané  31 
 1.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné430 27.03 
 Učňovské (bez maturity)374 23.51 
 Stredné odborné (bez maturity)249 15.65 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)141 8.86 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)244 15.34 
 Úplné stredné všeobecné35 2.2 
 Vyššie0.25 
 Vysokoškolské spolu61 3.83 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania53 3.33 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov342  
 Spolu1933  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1591 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Soblahov.

 342 / 1 933 
 17.7%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby57 5.81 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.92 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba337 34.35 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody17 1.73 
7 Stavebníctvo54 5.5 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru100 10.19 
9 Hotely a reštaurácie24 2.45 
10 Doprava, skladovanie a spoje50 5.1 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.92 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj26 2.65 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie52 5.3 
14 Školstvo31 3.16 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť41 4.18 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby11 1.12 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví163 16.62 
  Spolu981 100 


Z celkového počtu 981 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 699 obyvateľov

 699 / 981 
 71.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 586
    trvale obývaných domov: 509
    neobývaných domov: 77
    z toho určených na rekreáciu: 7
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 632
    v tom trvalo obývané: 546

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 25  (4.58%)
    2 izby: 72  (13.19%)
    3 izby: 211  (38.64%)
    4 izby: 114  (20.88%)
    5+ izieb: 124  (22.71%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 59.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 92.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 7 / 77 
 9.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 546 / 632 
 86.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu546 1898 
  s plynom zo siete464 1676 
  s vodovodom v byte508 1810 
  s vodovodom mimo bytu18 
  bez vodovodu10 11 
  nezistené20 59 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť10 36 
  kanalizácia - septik414 1599 
  so splachovacím záchodom388 1514 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom499 1809 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 10 / 546 
 1.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 11 [0.56 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 464 / 546 
 85.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1676 [86.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 10 / 546 
 1.8%
- septik
 414 / 546 
 75.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 36 [1.86 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1599 [82.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Soblahov
späť na stránku okresu [ Trenčín ]