Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Stará Lehota    [ kód obce: 506516 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Stará Lehota
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4
5-914 
10-1416 
15-1910 10 20 
20-2418 
25-2912 17 
30-3415 
35-3913 14 27 
40-4413 19 
45-4910 13 23 
50-5414 
55-5913 
60-6413 
65-6913 
70-7411 17 
75-7912 16 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu131 146 277 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.8% 
 80-84  3 
 2.4% 
 75-79  4 
 3.1% 
 70-74  6 
 4.7% 
 65-69  5 
 3.9% 
 60-64  5 
 3.9% 
 55-59  6 
 4.7% 
 50-54  6 
 4.7% 
 45-49  10 
 7.9% 
 40-44  13 
 10.2% 
 35-39  13 
 10.2% 
 30-34  7 
 5.5% 
 25-29  12 
 9.4% 
 20-24  9 
 7.1% 
 15-19  10 
 7.9% 
 10-14  7 
 5.5% 
 5-9  6 
 4.7% 
 0-4  4 
 3.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 3.4% 
 80-84  2 
 1.4% 
 75-79  12 
 8.3% 
 70-74  11 
 7.6% 
 65-69  8 
 5.5% 
 60-64  8 
 5.5% 
 55-59  7 
 4.8% 
 50-54  8 
 5.5% 
 45-49  13 
 9.0% 
 40-44  6 
 4.1% 
 35-39  14 
 9.7% 
 30-34  8 
 5.5% 
 25-29  5 
 3.4% 
 20-24  9 
 6.2% 
 15-19  10 
 6.9% 
 10-14  9 
 6.2% 
 5-9  8 
 5.5% 
 0-4  2 
 1.4% 

Priemerný vek v obci Stará Lehota je 42.5 [ muži: 39.4, ženy: 45.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 36    [ muži: 17, ženy: 19 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 159    [ muži: 86, ženy: 73 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 77    [ muži: 24, ženy: 53 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská129 143 272 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu131 146 277 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  272 
 98.2% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  4 
 1.4% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Stará Lehota.

 272 / 277 
 98.2%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev257 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu277 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Stará Lehota.

 9 / 277 
 3.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  257 
 92.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  5 
 1.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  9 
 3.2% 
 Neudané  6 
 2.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné100 41.49 
 Učňovské (bez maturity)84 34.85 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)3.32 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)31 12.86 
 Úplné stredné všeobecné2.49 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu2.9 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.83 
 Ostatní bez školského vzdelania1.24 
 Deti do 16 rokov36  
 Spolu277  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 241 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Stará Lehota.

 36 / 277 
 13.0%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby27 20.45 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby6.82 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba18 13.64 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.76 
7 Stavebníctvo4.55 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru12 9.09 
9 Hotely a reštaurácie10 7.58 
10 Doprava, skladovanie a spoje12 9.09 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj3.03 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie6.82 
14 Školstvo1.52 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.52 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.76 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví19 14.39 
  Spolu132 100 


Z celkového počtu 132 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 75 obyvateľov

 75 / 132 
 56.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 132
    trvale obývaných domov: 85
    neobývaných domov: 47
    z toho určených na rekreáciu: 18
priemerný vek domu: 46

Bytov spolu: 145
    v tom trvalo obývané: 96

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 2  (2.08%)
    2 izby: 20  (20.83%)
    3 izby: 38  (39.58%)
    4 izby: 18  (18.75%)
    5+ izieb: 18  (18.75%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 58.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 94.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 18 / 47 
 38.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 96 / 145 
 66.2%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu96 273 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte85 245 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené20 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik61 198 
  so splachovacím záchodom59 195 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom86 259 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 96 
 3.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 3 [1.08 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 96 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 96 
 0.0%
- septik
 61 / 96 
 63.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 198 [71.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Stará Lehota
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]