Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Stará Turá    [ kód obce: 506524 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Stará Turá
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4205 189 394 
5-9238 250 488 
10-14405 400 805 
15-19453 491 944 
20-24510 470 980 
25-29385 350 735 
30-34314 317 631 
35-39383 415 798 
40-44411 433 844 
45-49459 463 922 
50-54354 364 718 
55-59247 279 526 
60-64194 224 418 
65-69156 207 363 
70-74110 178 288 
75-7984 151 235 
80-8436 51 87 
85+22 42 64 
nezistený vek26 25 51 
Spolu4992 5299 10291 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  22 
 0.4% 
 80-84  36 
 0.7% 
 75-79  84 
 1.7% 
 70-74  110 
 2.2% 
 65-69  156 
 3.1% 
 60-64  194 
 3.9% 
 55-59  247 
 5.0% 
 50-54  354 
 7.1% 
 45-49  459 
 9.2% 
 40-44  411 
 8.3% 
 35-39  383 
 7.7% 
 30-34  314 
 6.3% 
 25-29  385 
 7.8% 
 20-24  510 
 10.3% 
 15-19  453 
 9.1% 
 10-14  405 
 8.2% 
 5-9  238 
 4.8% 
 0-4  205 
 4.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  42 
 0.8% 
 80-84  51 
 1.0% 
 75-79  151 
 2.9% 
 70-74  178 
 3.4% 
 65-69  207 
 3.9% 
 60-64  224 
 4.2% 
 55-59  279 
 5.3% 
 50-54  364 
 6.9% 
 45-49  463 
 8.8% 
 40-44  433 
 8.2% 
 35-39  415 
 7.9% 
 30-34  317 
 6.0% 
 25-29  350 
 6.6% 
 20-24  470 
 8.9% 
 15-19  491 
 9.3% 
 10-14  400 
 7.6% 
 5-9  250 
 4.7% 
 0-4  189 
 3.6% 

Priemerný vek v obci Stará Turá je 36.5 [ muži: 35.4, ženy: 37.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 1687    [ muži: 848, ženy: 839 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 6819    [ muži: 3516, ženy: 3303 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 1734    [ muži: 602, ženy: 1132 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská4857 5168 10025 
 Maďarská13 
 Rómska18 
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká80 90 170 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené36 21 57 
 Spolu4992 5299 10291 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  10 025 
 97.4% 
 Maďarská  13 
 0.1% 
 Rómska  18 
 0.2% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  3 
 0.0% 
 Česká  170 
 1.7% 
 Nemecká  1 
 0.0% 
 Poľská  3 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  1 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  57 
 0.6% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Stará Turá.

 10 025 / 10 291 
 97.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev2808 
 Gréckokatolícka cirkev18 
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania4621 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická58 
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa11 
 Cirkev bratská71 
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia44 
 Ostatné20 
 Bez vyznania2430 
 Nezistené189 
 Spolu10291 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Stará Turá.

 2 430 / 10 291 
 23.6%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  2 808 
 27.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  18 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  3 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  4 621 
 44.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  4 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  58 
 0.6% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  2 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  3 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  11 
 0.1% 
 Cirkev bratská  71 
 0.7% 
 Kresťanské zbory  9 
 0.1% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  44 
 0.4% 
 Ostatné  20 
 0.2% 
 Bez vyznania  2 430 
 23.6% 
 Neudané  189 
 1.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné1597 18.84 
 Učňovské (bez maturity)2493 29.42 
 Stredné odborné (bez maturity)492 5.81 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)699 8.25 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)1853 21.86 
 Úplné stredné všeobecné433 5.11 
 Vyššie69 0.81 
 Vysokoškolské spolu749 8.84 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania69 0.81 
 Ostatní bez školského vzdelania21 0.25 
 Deti do 16 rokov1816  
 Spolu10291  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 8475 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Stará Turá.

 1 816 / 10 291 
 17.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby167 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby59 1.06 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.07 
5 Priemyselná výroba2125 38.21 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody42 0.76 
7 Stavebníctvo135 2.43 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru943 16.95 
9 Hotely a reštaurácie93 1.67 
10 Doprava, skladovanie a spoje171 3.07 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo39 0.7 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj171 3.07 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie325 5.84 
14 Školstvo224 4.03 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť118 2.12 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby132 2.37 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia30 0.54 
19 EA bez udania odvetví784 14.1 
  Spolu5562 100 


Z celkového počtu 5562 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 1337 obyvateľov

 1 337 / 5 562 
 24.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 1442
    trvale obývaných domov: 1003
    neobývaných domov: 434
    z toho určených na rekreáciu: 238
priemerný vek domu: 45

Bytov spolu: 3887
    v tom trvalo obývané: 3405

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 199  (5.84%)
    2 izby: 644  (18.91%)
    3 izby: 1891  (55.54%)
    4 izby: 502  (14.74%)
    5+ izieb: 169  (4.96%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 47.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 70.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 15.0
- obytných miestností na 1 byt: 2.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 238 / 434 
 54.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 3 405 / 3 887 
 87.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu3405 10279 
  s plynom zo siete2545 8167 
  s vodovodom v byte3250 9974 
  s vodovodom mimo bytu21 34 
  bez vodovodu96 175 
  nezistené38 96 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť2863 8722 
  kanalizácia - septik336 1109 
  so splachovacím záchodom3104 9620 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom3224 9936 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 96 / 3 405 
 2.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 175 [1.70 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 2 545 / 3 405 
 74.7%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 8167 [79.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 863 / 3 405 
 84.1%
- septik
 336 / 3 405 
 9.9%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 8722 [84.7 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1109 [10.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Stará Turá
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]