Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Svinná    [ kód obce: 506532 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Svinná
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-436 33 69 
5-938 52 90 
10-1457 54 111 
15-1960 48 108 
20-2447 69 116 
25-2965 66 131 
30-3475 55 130 
35-3947 29 76 
40-4458 57 115 
45-4958 52 110 
50-5438 50 88 
55-5938 49 87 
60-6439 49 88 
65-6930 31 61 
70-7421 24 45 
75-7913 35 48 
80-8412 16 
85+20 26 
nezistený vek
Spolu730 785 1515 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 0.8% 
 80-84  4 
 0.5% 
 75-79  13 
 1.8% 
 70-74  21 
 2.9% 
 65-69  30 
 4.1% 
 60-64  39 
 5.3% 
 55-59  38 
 5.2% 
 50-54  38 
 5.2% 
 45-49  58 
 7.9% 
 40-44  58 
 7.9% 
 35-39  47 
 6.4% 
 30-34  75 
 10.3% 
 25-29  65 
 8.9% 
 20-24  47 
 6.4% 
 15-19  60 
 8.2% 
 10-14  57 
 7.8% 
 5-9  38 
 5.2% 
 0-4  36 
 4.9% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  20 
 2.5% 
 80-84  12 
 1.5% 
 75-79  35 
 4.5% 
 70-74  24 
 3.1% 
 65-69  31 
 3.9% 
 60-64  49 
 6.2% 
 55-59  49 
 6.2% 
 50-54  50 
 6.4% 
 45-49  52 
 6.6% 
 40-44  57 
 7.3% 
 35-39  29 
 3.7% 
 30-34  55 
 7.0% 
 25-29  66 
 8.4% 
 20-24  69 
 8.8% 
 15-19  48 
 6.1% 
 10-14  54 
 6.9% 
 5-9  52 
 6.6% 
 0-4  33 
 4.2% 

Priemerný vek v obci Svinná je 37.8 [ muži: 36.1, ženy: 39.4 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 270    [ muži: 131, ženy: 139 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 912    [ muži: 486, ženy: 426 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 333    [ muži: 113, ženy: 220 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská719 773 1492 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené13 
 Spolu730 785 1515 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 492 
 98.5% 
 Maďarská  1 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  8 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  13 
 0.9% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Svinná.

 1 492 / 1 515 
 98.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1409 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania13 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania66 
 Nezistené24 
 Spolu1515 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Svinná.

 66 / 1 515 
 4.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 409 
 93.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  13 
 0.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  66 
 4.4% 
 Neudané  24 
 1.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné281 22.88 
 Učňovské (bez maturity)353 28.75 
 Stredné odborné (bez maturity)112 9.12 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)101 8.22 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)221 18 
 Úplné stredné všeobecné58 4.72 
 Vyššie0.16 
 Vysokoškolské spolu86 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania10 0.81 
 Ostatní bez školského vzdelania0.33 
 Deti do 16 rokov287  
 Spolu1515  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1228 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Svinná.

 287 / 1 515 
 18.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby57 7.17 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.63 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.13 
5 Priemyselná výroba255 32.08 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.63 
7 Stavebníctvo45 5.66 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru83 10.44 
9 Hotely a reštaurácie19 2.39 
10 Doprava, skladovanie a spoje46 5.79 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.13 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj25 3.14 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie68 8.55 
14 Školstvo48 6.04 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť26 3.27 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.63 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví98 12.33 
  Spolu795 100 


Z celkového počtu 795 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 444 obyvateľov

 444 / 795 
 55.8%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 445
    trvale obývaných domov: 392
    neobývaných domov: 53
    z toho určených na rekreáciu: 16
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 511
    v tom trvalo obývané: 453

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 8  (1.77%)
    2 izby: 60  (13.25%)
    3 izby: 173  (38.19%)
    4 izby: 107  (23.62%)
    5+ izieb: 105  (23.18%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 63.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 97.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 16 / 53 
 30.2%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 453 / 511 
 88.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu453 1515 
  s plynom zo siete395 1348 
  s vodovodom v byte432 1460 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu12 
  nezistené14 43 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť27 84 
  kanalizácia - septik378 1330 
  so splachovacím záchodom379 1340 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom428 1461 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 7 / 453 
 1.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 12 [0.79 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 395 / 453 
 87.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1348 [88.9 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 27 / 453 
 6.0%
- septik
 378 / 453 
 83.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 84 [5.54 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1330 [87.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Svinná
späť na stránku okresu [ Trenčín ]