Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Štvrtok    [ kód obce: 506541 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Štvrtok
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-410 17 
5-914 11 25 
10-1411 20 
15-1910 17 
20-2411 15 26 
25-2913 22 
30-3413 13 26 
35-3910 19 
40-4416 13 29 
45-4910 10 20 
50-5414 12 26 
55-5916 
60-6413 
65-6910 13 23 
70-7410 14 24 
75-7914 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu169 182 351 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.6% 
 80-84  6 
 3.6% 
 75-79  5 
 3.0% 
 70-74  10 
 6.0% 
 65-69  10 
 6.0% 
 60-64  6 
 3.6% 
 55-59  7 
 4.2% 
 50-54  14 
 8.4% 
 45-49  10 
 6.0% 
 40-44  16 
 9.6% 
 35-39  9 
 5.4% 
 30-34  13 
 7.8% 
 25-29  9 
 5.4% 
 20-24  11 
 6.6% 
 15-19  10 
 6.0% 
 10-14  9 
 5.4% 
 5-9  14 
 8.4% 
 0-4  7 
 4.2% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  1 
 0.6% 
 75-79  9 
 5.1% 
 70-74  14 
 7.9% 
 65-69  13 
 7.3% 
 60-64  7 
 3.9% 
 55-59  9 
 5.1% 
 50-54  12 
 6.7% 
 45-49  10 
 5.6% 
 40-44  13 
 7.3% 
 35-39  10 
 5.6% 
 30-34  13 
 7.3% 
 25-29  13 
 7.3% 
 20-24  15 
 8.4% 
 15-19  7 
 3.9% 
 10-14  11 
 6.2% 
 5-9  11 
 6.2% 
 0-4  10 
 5.6% 

Priemerný vek v obci Štvrtok je 40.0 [ muži: 40.0, ženy: 40.0 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 62    [ muži: 30, ženy: 32 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 192    [ muži: 99, ženy: 93 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 91    [ muži: 38, ženy: 53 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská165 177 342 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu169 182 351 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  342 
 97.4% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  8 
 2.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Štvrtok.

 342 / 351 
 97.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev130 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania171 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania47 
 Nezistené
 Spolu351 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Štvrtok.

 47 / 351 
 13.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  130 
 37.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  171 
 48.7% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.3% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  47 
 13.4% 
 Neudané  2 
 0.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné80 27.78 
 Učňovské (bez maturity)90 31.25 
 Stredné odborné (bez maturity)11 3.82 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)18 6.25 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)57 19.79 
 Úplné stredné všeobecné14 4.86 
 Vyššie1.04 
 Vysokoškolské spolu14 4.86 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania
 Ostatní bez školského vzdelania0.35 
 Deti do 16 rokov63  
 Spolu351  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 288 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Štvrtok.

 63 / 351 
 17.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby4.38 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba36 22.5 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.25 
7 Stavebníctvo12 7.5 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru19 11.88 
9 Hotely a reštaurácie2.5 
10 Doprava, skladovanie a spoje10 6.25 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.63 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj3.75 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie10 6.25 
14 Školstvo5.63 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.5 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.88 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví37 23.13 
  Spolu160 100 


Z celkového počtu 160 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 109 obyvateľov

 109 / 160 
 68.1%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 133
    trvale obývaných domov: 102
    neobývaných domov: 31
    z toho určených na rekreáciu: 12
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 137
    v tom trvalo obývané: 105

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 0  (0%)
    2 izby: 14  (13.33%)
    3 izby: 41  (39.05%)
    4 izby: 21  (20%)
    5+ izieb: 29  (27.62%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 67.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 97.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 12 / 31 
 38.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 105 / 137 
 76.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu105 350 
  s plynom zo siete88 292 
  s vodovodom v byte97 325 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené13 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik90 320 
  so splachovacím záchodom86 316 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom96 333 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 2 / 105 
 1.9%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 8 [2.27 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 88 / 105 
 83.8%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 292 [83.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 1 / 105 
 1.0%
- septik
 90 / 105 
 85.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 6 [1.70 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 320 [91.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Štvrtok
späť na stránku okresu [ Trenčín ]