Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Trenčianska Teplá    [ kód obce: 506559 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Trenčianska Teplá
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-489 77 166 
5-9128 88 216 
10-14147 124 271 
15-19139 140 279 
20-24148 140 288 
25-29152 134 286 
30-34123 118 241 
35-39137 126 263 
40-44142 121 263 
45-49140 127 267 
50-54118 104 222 
55-5987 121 208 
60-6476 94 170 
65-6980 119 199 
70-7472 103 175 
75-7960 114 174 
80-8416 38 54 
85+12 25 37 
nezistený vek
Spolu1867 1913 3780 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  12 
 0.6% 
 80-84  16 
 0.9% 
 75-79  60 
 3.2% 
 70-74  72 
 3.9% 
 65-69  80 
 4.3% 
 60-64  76 
 4.1% 
 55-59  87 
 4.7% 
 50-54  118 
 6.3% 
 45-49  140 
 7.5% 
 40-44  142 
 7.6% 
 35-39  137 
 7.3% 
 30-34  123 
 6.6% 
 25-29  152 
 8.1% 
 20-24  148 
 7.9% 
 15-19  139 
 7.4% 
 10-14  147 
 7.9% 
 5-9  128 
 6.9% 
 0-4  89 
 4.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  25 
 1.3% 
 80-84  38 
 2.0% 
 75-79  114 
 6.0% 
 70-74  103 
 5.4% 
 65-69  119 
 6.2% 
 60-64  94 
 4.9% 
 55-59  121 
 6.3% 
 50-54  104 
 5.4% 
 45-49  127 
 6.6% 
 40-44  121 
 6.3% 
 35-39  126 
 6.6% 
 30-34  118 
 6.2% 
 25-29  134 
 7.0% 
 20-24  140 
 7.3% 
 15-19  140 
 7.3% 
 10-14  124 
 6.5% 
 5-9  88 
 4.6% 
 0-4  77 
 4.0% 

Priemerný vek v obci Trenčianska Teplá je 39.1 [ muži: 36.6, ženy: 41.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 653    [ muži: 364, ženy: 289 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 2196    [ muži: 1186, ženy: 1010 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 930    [ muži: 316, ženy: 614 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1830 1871 3701 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká21 30 51 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené10 19 
 Spolu1867 1913 3780 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  3 701 
 97.9% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  8 
 0.2% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.0% 
 Česká  51 
 1.3% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  19 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianska Teplá.

 3 701 / 3 780 
 97.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev3328 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania57 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia16 
 Ostatné
 Bez vyznania278 
 Nezistené86 
 Spolu3780 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianska Teplá.

 278 / 3 780 
 7.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  3 328 
 88.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  3 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  3 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  57 
 1.5% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  2 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  3 
 0.1% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  1 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  1 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  16 
 0.4% 
 Ostatné  1 
 0.0% 
 Bez vyznania  278 
 7.4% 
 Neudané  86 
 2.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné763 24.65 
 Učňovské (bez maturity)983 31.76 
 Stredné odborné (bez maturity)70 2.26 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)258 8.34 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)567 18.32 
 Úplné stredné všeobecné133 4.3 
 Vyššie14 0.45 
 Vysokoškolské spolu224 7.24 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania76 2.46 
 Ostatní bez školského vzdelania0.23 
 Deti do 16 rokov685  
 Spolu3780  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 3095 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianska Teplá.

 685 / 3 780 
 18.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby54 2.94 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby12 0.65 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.16 
5 Priemyselná výroba574 31.25 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody32 1.74 
7 Stavebníctvo61 3.32 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru180 9.8 
9 Hotely a reštaurácie54 2.94 
10 Doprava, skladovanie a spoje236 12.85 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo13 0.71 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj64 3.48 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie93 5.06 
14 Školstvo103 5.61 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť100 5.44 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby31 1.69 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom0.05 
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví226 12.3 
  Spolu1837 100 


Z celkového počtu 1837 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 953 obyvateľov

 953 / 1 837 
 51.9%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 1116
    trvale obývaných domov: 875
    neobývaných domov: 241
    z toho určených na rekreáciu: 19
priemerný vek domu: 44

Bytov spolu: 1422
    v tom trvalo obývané: 1161

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 57  (4.91%)
    2 izby: 172  (14.81%)
    3 izby: 475  (40.91%)
    4 izby: 248  (21.36%)
    5+ izieb: 209  (18%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 62.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 89.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 19 / 241 
 7.9%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 1 161 / 1 422 
 81.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu1161 3770 
  s plynom zo siete918 3072 
  s vodovodom v byte1093 3628 
  s vodovodom mimo bytu16 
  bez vodovodu17 25 
  nezistené43 101 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť861 2833 
  kanalizácia - septik233 780 
  so splachovacím záchodom1032 3515 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom1063 3579 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 17 / 1 161 
 1.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 25 [0.66 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 918 / 1 161 
 79.1%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 3072 [81.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 861 / 1 161 
 74.2%
- septik
 233 / 1 161 
 20.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 2833 [74.9 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 780 [20.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Trenčianska Teplá
späť na stránku okresu [ Trenčín ]