Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Trenčianska Turná    [ kód obce: 506567 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Trenčianska Turná
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-462 67 129 
5-981 73 154 
10-1491 73 164 
15-19112 100 212 
20-24108 112 220 
25-29123 112 235 
30-3490 75 165 
35-3992 83 175 
40-4486 83 169 
45-4994 92 186 
50-5490 69 159 
55-5969 72 141 
60-6457 57 114 
65-6948 53 101 
70-7443 54 97 
75-7927 62 89 
80-8414 22 36 
85+15 19 
nezistený vek
Spolu1292 1274 2566 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.3% 
 80-84  14 
 1.1% 
 75-79  27 
 2.1% 
 70-74  43 
 3.3% 
 65-69  48 
 3.7% 
 60-64  57 
 4.4% 
 55-59  69 
 5.3% 
 50-54  90 
 7.0% 
 45-49  94 
 7.3% 
 40-44  86 
 6.7% 
 35-39  92 
 7.1% 
 30-34  90 
 7.0% 
 25-29  123 
 9.5% 
 20-24  108 
 8.4% 
 15-19  112 
 8.7% 
 10-14  91 
 7.0% 
 5-9  81 
 6.3% 
 0-4  62 
 4.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  15 
 1.2% 
 80-84  22 
 1.7% 
 75-79  62 
 4.9% 
 70-74  54 
 4.2% 
 65-69  53 
 4.2% 
 60-64  57 
 4.5% 
 55-59  72 
 5.7% 
 50-54  69 
 5.4% 
 45-49  92 
 7.2% 
 40-44  83 
 6.5% 
 35-39  83 
 6.5% 
 30-34  75 
 5.9% 
 25-29  112 
 8.8% 
 20-24  112 
 8.8% 
 15-19  100 
 7.8% 
 10-14  73 
 5.7% 
 5-9  73 
 5.7% 
 0-4  67 
 5.3% 

Priemerný vek v obci Trenčianska Turná je 37.2 [ muži: 35.9, ženy: 38.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 447    [ muži: 234, ženy: 213 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1590    [ muži: 864, ženy: 726 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 528    [ muži: 193, ženy: 335 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská1284 1256 2540 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká14 18 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu1292 1274 2566 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  2 540 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  1 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  18 
 0.7% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  1 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  6 
 0.2% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianska Turná.

 2 540 / 2 566 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev2321 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania148 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania69 
 Nezistené20 
 Spolu2566 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianska Turná.

 69 / 2 566 
 2.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  2 321 
 90.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  4 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  148 
 5.8% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  1 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  2 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  69 
 2.7% 
 Neudané  20 
 0.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné464 22.17 
 Učňovské (bez maturity)675 32.25 
 Stredné odborné (bez maturity)93 4.44 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)196 9.36 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)409 19.54 
 Úplné stredné všeobecné76 3.63 
 Vyššie0.33 
 Vysokoškolské spolu133 6.35 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania38 1.82 
 Ostatní bez školského vzdelania0.1 
 Deti do 16 rokov473  
 Spolu2566  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 2093 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianska Turná.

 473 / 2 566 
 18.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby84 6.35 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby15 1.13 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba415 31.39 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody13 0.98 
7 Stavebníctvo55 4.16 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru113 8.55 
9 Hotely a reštaurácie33 2.5 
10 Doprava, skladovanie a spoje57 4.31 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo15 1.13 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj50 3.78 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie84 6.35 
14 Školstvo69 5.22 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť44 3.33 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby21 1.59 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.15 
19 EA bez udania odvetví252 19.06 
  Spolu1322 100 


Z celkového počtu 1322 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 812 obyvateľov

 812 / 1 322 
 61.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 728
    trvale obývaných domov: 652
    neobývaných domov: 76
    z toho určených na rekreáciu: 5
priemerný vek domu: 33

Bytov spolu: 813
    v tom trvalo obývané: 727

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 9  (1.24%)
    2 izby: 58  (7.98%)
    3 izby: 255  (35.08%)
    4 izby: 189  (26%)
    5+ izieb: 216  (29.71%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 67.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 106.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 5 / 76 
 6.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 727 / 813 
 89.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu727 2551 
  s plynom zo siete680 2446 
  s vodovodom v byte697 2478 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené19 61 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť21 67 
  kanalizácia - septik626 2318 
  so splachovacím záchodom633 2350 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom674 2432 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 5 / 727 
 0.7%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 5 [0.19 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 680 / 727 
 93.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 2446 [95.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 21 / 727 
 2.9%
- septik
 626 / 727 
 86.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 67 [2.61 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 2318 [90.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Trenčianska Turná
späť na stránku okresu [ Trenčín ]