Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Trenčianske Mitice    [ kód obce: 506605 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Trenčianske Mitice
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-419 21 40 
5-921 19 40 
10-1427 28 55 
15-1924 19 43 
20-2433 31 64 
25-2926 28 54 
30-3436 22 58 
35-3925 21 46 
40-4431 20 51 
45-4922 26 48 
50-5424 27 51 
55-5921 19 40 
60-6410 20 30 
65-6911 23 34 
70-7420 29 
75-7923 31 
80-8411 
85+
nezistený vek
Spolu354 378 732 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 0.8% 
 80-84  4 
 1.1% 
 75-79  8 
 2.3% 
 70-74  9 
 2.5% 
 65-69  11 
 3.1% 
 60-64  10 
 2.8% 
 55-59  21 
 5.9% 
 50-54  24 
 6.8% 
 45-49  22 
 6.2% 
 40-44  31 
 8.8% 
 35-39  25 
 7.1% 
 30-34  36 
 10.2% 
 25-29  26 
 7.3% 
 20-24  33 
 9.3% 
 15-19  24 
 6.8% 
 10-14  27 
 7.6% 
 5-9  21 
 5.9% 
 0-4  19 
 5.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 1.1% 
 80-84  7 
 1.9% 
 75-79  23 
 6.1% 
 70-74  20 
 5.3% 
 65-69  23 
 6.1% 
 60-64  20 
 5.3% 
 55-59  19 
 5.0% 
 50-54  27 
 7.1% 
 45-49  26 
 6.9% 
 40-44  20 
 5.3% 
 35-39  21 
 5.6% 
 30-34  22 
 5.8% 
 25-29  28 
 7.4% 
 20-24  31 
 8.2% 
 15-19  19 
 5.0% 
 10-14  28 
 7.4% 
 5-9  19 
 5.0% 
 0-4  21 
 5.6% 

Priemerný vek v obci Trenčianske Mitice je 38.2 [ muži: 35.6, ženy: 40.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 135    [ muži: 67, ženy: 68 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 436    [ muži: 242, ženy: 194 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 161    [ muži: 45, ženy: 116 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská345 367 712 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené13 
 Spolu354 378 732 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  712 
 97.3% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 1.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  13 
 1.8% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianske Mitice.

 712 / 732 
 97.3%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev699 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené23 
 Spolu732 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianske Mitice.

 8 / 732 
 1.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  699 
 95.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  8 
 1.1% 
 Neudané  23 
 3.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné166 28.28 
 Učňovské (bez maturity)254 43.27 
 Stredné odborné (bez maturity)1.53 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)45 7.67 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)78 13.29 
 Úplné stredné všeobecné14 2.39 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu13 2.21 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.02 
 Ostatní bez školského vzdelania0.34 
 Deti do 16 rokov145  
 Spolu732  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 587 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Trenčianske Mitice.

 145 / 732 
 19.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby24 6.52 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.63 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín25 6.79 
5 Priemyselná výroba140 38.04 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.36 
7 Stavebníctvo22 5.98 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru21 5.71 
9 Hotely a reštaurácie1.09 
10 Doprava, skladovanie a spoje18 4.89 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.27 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.9 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie28 7.61 
14 Školstvo13 3.53 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť20 5.43 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.63 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví28 7.61 
  Spolu368 100 


Z celkového počtu 368 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 244 obyvateľov

 244 / 368 
 66.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 284
    trvale obývaných domov: 216
    neobývaných domov: 68
    z toho určených na rekreáciu: 27
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 302
    v tom trvalo obývané: 232

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 16  (6.9%)
    2 izby: 46  (19.83%)
    3 izby: 69  (29.74%)
    4 izby: 52  (22.41%)
    5+ izieb: 49  (21.12%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 62.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 96.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 27 / 68 
 39.7%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 232 / 302 
 76.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu232 730 
  s plynom zo siete168 538 
  s vodovodom v byte227 722 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť16 
  kanalizácia - septik159 538 
  so splachovacím záchodom150 531 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom209 685 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 232 
 1.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 3 [0.40 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 168 / 232 
 72.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 538 [73.4 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 6 / 232 
 2.6%
- septik
 159 / 232 
 68.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 16 [2.18 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 538 [73.4 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Trenčianske Mitice
späť na stránku okresu [ Trenčín ]