Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Vaďovce    [ kód obce: 506630 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Vaďovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-419 12 31 
5-919 20 39 
10-1421 28 49 
15-1930 20 50 
20-2430 23 53 
25-2924 20 44 
30-3428 20 48 
35-3923 20 43 
40-4419 17 36 
45-4920 23 43 
50-5422 24 46 
55-5915 11 26 
60-6414 15 29 
65-6914 18 32 
70-7415 28 43 
75-7918 27 
80-8411 
85+14 
nezistený vek
Spolu340 332 672 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 2.1% 
 80-84  5 
 1.5% 
 75-79  9 
 2.7% 
 70-74  15 
 4.5% 
 65-69  14 
 4.2% 
 60-64  14 
 4.2% 
 55-59  15 
 4.5% 
 50-54  22 
 6.6% 
 45-49  20 
 6.0% 
 40-44  19 
 5.7% 
 35-39  23 
 6.9% 
 30-34  28 
 8.4% 
 25-29  24 
 7.2% 
 20-24  30 
 9.0% 
 15-19  30 
 9.0% 
 10-14  21 
 6.3% 
 5-9  19 
 5.7% 
 0-4  19 
 5.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  7 
 2.1% 
 80-84  6 
 1.8% 
 75-79  18 
 5.5% 
 70-74  28 
 8.5% 
 65-69  18 
 5.5% 
 60-64  15 
 4.5% 
 55-59  11 
 3.3% 
 50-54  24 
 7.3% 
 45-49  23 
 7.0% 
 40-44  17 
 5.2% 
 35-39  20 
 6.1% 
 30-34  20 
 6.1% 
 25-29  20 
 6.1% 
 20-24  23 
 7.0% 
 15-19  20 
 6.1% 
 10-14  28 
 8.5% 
 5-9  20 
 6.1% 
 0-4  12 
 3.6% 

Priemerný vek v obci Vaďovce je 39.5 [ muži: 37.3, ženy: 41.8 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 119    [ muži: 59, ženy: 60 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 378    [ muži: 211, ženy: 167 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 167    [ muži: 64, ženy: 103 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská329 317 646 
 Maďarská
 Rómska17 
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu340 332 672 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  646 
 96.1% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  17 
 2.5% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 1.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.1% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Vaďovce.

 646 / 672 
 96.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev181 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania324 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa27 
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania108 
 Nezistené14 
 Spolu672 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Vaďovce.

 108 / 672 
 16.1%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  181 
 26.9% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  324 
 48.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  3 
 0.4% 
 Apoštolská cirkev  2 
 0.3% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  27 
 4.0% 
 Cirkev bratská  4 
 0.6% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.1% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  8 
 1.2% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  108 
 16.1% 
 Neudané  14 
 2.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné163 30.07 
 Učňovské (bez maturity)178 32.84 
 Stredné odborné (bez maturity)48 8.86 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)25 4.61 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)83 15.31 
 Úplné stredné všeobecné15 2.77 
 Vyššie0.37 
 Vysokoškolské spolu25 4.61 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.55 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov130  
 Spolu672  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 542 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Vaďovce.

 130 / 672 
 19.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby18 5.63 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.94 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.63 
5 Priemyselná výroba125 39.06 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.94 
7 Stavebníctvo23 7.19 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru25 7.81 
9 Hotely a reštaurácie1.88 
10 Doprava, skladovanie a spoje15 4.69 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.31 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj2.5 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie19 5.94 
14 Školstvo1.25 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.56 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby12 3.75 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví51 15.94 
  Spolu320 100 


Z celkového počtu 320 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 168 obyvateľov

 168 / 320 
 52.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 292
    trvale obývaných domov: 189
    neobývaných domov: 103
    z toho určených na rekreáciu: 48
priemerný vek domu: 46

Bytov spolu: 318
    v tom trvalo obývané: 213

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 10  (4.69%)
    2 izby: 35  (16.43%)
    3 izby: 106  (49.77%)
    4 izby: 34  (15.96%)
    5+ izieb: 28  (13.15%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 51.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 87.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 48 / 103 
 46.6%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 213 / 318 
 67.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu213 671 
  s plynom zo siete126 375 
  s vodovodom v byte206 650 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené11 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik170 572 
  so splachovacím záchodom150 519 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom191 624 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 213 
 1.4%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 9 [1.33 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 126 / 213 
 59.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 375 [55.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 3 / 213 
 1.4%
- septik
 170 / 213 
 79.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 6 [0.89 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 572 [85.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Vaďovce
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]