Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Veľká Hradná    [ kód obce: 506648 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Veľká Hradná
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-421 15 36 
5-925 18 43 
10-1423 21 44 
15-1927 20 47 
20-2421 24 45 
25-2926 30 56 
30-3419 23 42 
35-3928 17 45 
40-4423 12 35 
45-4917 28 45 
50-5425 17 42 
55-5919 24 43 
60-6415 19 34 
65-6911 20 31 
70-7421 29 
75-7920 29 
80-8410 13 
85+
nezistený vek
Spolu322 345 667 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.6% 
 80-84  3 
 0.9% 
 75-79  9 
 2.8% 
 70-74  8 
 2.5% 
 65-69  11 
 3.4% 
 60-64  15 
 4.7% 
 55-59  19 
 5.9% 
 50-54  25 
 7.8% 
 45-49  17 
 5.3% 
 40-44  23 
 7.1% 
 35-39  28 
 8.7% 
 30-34  19 
 5.9% 
 25-29  26 
 8.1% 
 20-24  21 
 6.5% 
 15-19  27 
 8.4% 
 10-14  23 
 7.1% 
 5-9  25 
 7.8% 
 0-4  21 
 6.5% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 1.7% 
 80-84  10 
 2.9% 
 75-79  20 
 5.8% 
 70-74  21 
 6.1% 
 65-69  20 
 5.8% 
 60-64  19 
 5.5% 
 55-59  24 
 7.0% 
 50-54  17 
 4.9% 
 45-49  28 
 8.1% 
 40-44  12 
 3.5% 
 35-39  17 
 4.9% 
 30-34  23 
 6.7% 
 25-29  30 
 8.7% 
 20-24  24 
 7.0% 
 15-19  20 
 5.8% 
 10-14  21 
 6.1% 
 5-9  18 
 5.2% 
 0-4  15 
 4.3% 

Priemerný vek v obci Veľká Hradná je 39.0 [ muži: 35.5, ženy: 42.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 123    [ muži: 69, ženy: 54 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 376    [ muži: 205, ženy: 171 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 168    [ muži: 48, ženy: 120 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská318 342 660 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu322 345 667 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  660 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.1% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  6 
 0.9% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Veľká Hradná.

 660 / 667 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev640 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania13 
 Nezistené10 
 Spolu667 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Veľká Hradná.

 13 / 667 
 1.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  640 
 96.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.4% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  13 
 1.9% 
 Neudané  10 
 1.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné164 30.48 
 Učňovské (bez maturity)168 31.23 
 Stredné odborné (bez maturity)15 2.79 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)40 7.43 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)96 17.84 
 Úplné stredné všeobecné15 2.79 
 Vyššie0.19 
 Vysokoškolské spolu28 5.2 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania10 1.86 
 Ostatní bez školského vzdelania0.19 
 Deti do 16 rokov129  
 Spolu667  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 538 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Veľká Hradná.

 129 / 667 
 19.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby25 7.89 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.63 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba118 37.22 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.63 
7 Stavebníctvo24 7.57 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru23 7.26 
9 Hotely a reštaurácie0.95 
10 Doprava, skladovanie a spoje20 6.31 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo1.58 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.89 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie27 8.52 
14 Školstvo14 4.42 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.84 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.26 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví35 11.04 
  Spolu317 100 


Z celkového počtu 317 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 217 obyvateľov

 217 / 317 
 68.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 231
    trvale obývaných domov: 189
    neobývaných domov: 42
    z toho určených na rekreáciu: 22
priemerný vek domu: 42

Bytov spolu: 257
    v tom trvalo obývané: 211

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 15  (7.11%)
    2 izby: 33  (15.64%)
    3 izby: 86  (40.76%)
    4 izby: 40  (18.96%)
    5+ izieb: 37  (17.54%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 95.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 22 / 42 
 52.4%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 211 / 257 
 82.1%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu211 666 
  s plynom zo siete172 541 
  s vodovodom v byte199 637 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené19 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik150 509 
  so splachovacím záchodom140 481 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom188 616 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 6 / 211 
 2.8%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 9 [1.34 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 172 / 211 
 81.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 541 [81.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 211 
 0.9%
- septik
 150 / 211 
 71.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 9 [1.34 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 509 [76.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Veľká Hradná
späť na stránku okresu [ Trenčín ]