Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Trenčín ]
Veľké Bierovce    [ kód obce: 506656 ]
  zobraziť mapu okresu Trenčín

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Trenčín >> obec Veľké Bierovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-410 14 24 
5-916 18 34 
10-1417 13 30 
15-1923 18 41 
20-2429 27 56 
25-2934 24 58 
30-3418 17 35 
35-3917 12 29 
40-4418 18 36 
45-4932 26 58 
50-5418 21 39 
55-5916 17 33 
60-6415 15 30 
65-6914 21 
70-7421 29 
75-7915 21 
80-8412 
85+12 
nezistený vek
Spolu298 300 598 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 2.0% 
 80-84  8 
 2.7% 
 75-79  6 
 2.0% 
 70-74  8 
 2.7% 
 65-69  7 
 2.3% 
 60-64  15 
 5.0% 
 55-59  16 
 5.4% 
 50-54  18 
 6.0% 
 45-49  32 
 10.7% 
 40-44  18 
 6.0% 
 35-39  17 
 5.7% 
 30-34  18 
 6.0% 
 25-29  34 
 11.4% 
 20-24  29 
 9.7% 
 15-19  23 
 7.7% 
 10-14  17 
 5.7% 
 5-9  16 
 5.4% 
 0-4  10 
 3.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  6 
 2.0% 
 80-84  4 
 1.3% 
 75-79  15 
 5.0% 
 70-74  21 
 7.0% 
 65-69  14 
 4.7% 
 60-64  15 
 5.0% 
 55-59  17 
 5.7% 
 50-54  21 
 7.0% 
 45-49  26 
 8.7% 
 40-44  18 
 6.0% 
 35-39  12 
 4.0% 
 30-34  17 
 5.7% 
 25-29  24 
 8.0% 
 20-24  27 
 9.0% 
 15-19  18 
 6.0% 
 10-14  13 
 4.3% 
 5-9  18 
 6.0% 
 0-4  14 
 4.7% 

Priemerný vek v obci Veľké Bierovce je 39.8 [ muži: 38.1, ženy: 41.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 88    [ muži: 43, ženy: 45 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 368    [ muži: 205, ženy: 163 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 142    [ muži: 50, ženy: 92 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská296 299 595 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu298 300 598 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  595 
 99.8% 
 Maďarská  1 
 0.2% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Bierovce.

 595 / 598 
 99.5%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev522 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania67 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu598 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Bierovce.

 3 / 598 
 0.5%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  522 
 87.3% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  2 
 0.3% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  67 
 11.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  3 
 0.5% 
 Neudané  4 
 0.7% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné132 25.98 
 Učňovské (bez maturity)178 35.04 
 Stredné odborné (bez maturity)29 5.71 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)50 9.84 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)76 14.96 
 Úplné stredné všeobecné12 2.36 
 Vyššie0.39 
 Vysokoškolské spolu25 4.92 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.59 
 Ostatní bez školského vzdelania0.2 
 Deti do 16 rokov90  
 Spolu598  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 508 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Veľké Bierovce.

 90 / 598 
 15.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby43 13.74 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba114 36.42 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody2.88 
7 Stavebníctvo18 5.75 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru18 5.75 
9 Hotely a reštaurácie1.28 
10 Doprava, skladovanie a spoje21 6.71 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.96 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.28 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie15 4.79 
14 Školstvo2.88 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.6 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.64 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví48 15.34 
  Spolu313 100 


Z celkového počtu 313 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 201 obyvateľov

 201 / 313 
 64.2%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 190
    trvale obývaných domov: 165
    neobývaných domov: 25
    z toho určených na rekreáciu: 1
priemerný vek domu: 39

Bytov spolu: 198
    v tom trvalo obývané: 169

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 2  (1.18%)
    2 izby: 23  (13.61%)
    3 izby: 48  (28.4%)
    4 izby: 37  (21.89%)
    5+ izieb: 59  (34.91%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 71.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 106.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 20.0
- obytných miestností na 1 byt: 4.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 1 / 25 
 4.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 169 / 198 
 85.4%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu169 586 
  s plynom zo siete156 564 
  s vodovodom v byte165 573 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené10 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik167 579 
  so splachovacím záchodom146 545 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom163 578 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 1 / 169 
 0.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 1 [0.16 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 156 / 169 
 92.3%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 564 [94.3 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 169 
 0.0%
- septik
 167 / 169 
 98.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 579 [96.8 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Veľké Bierovce
späť na stránku okresu [ Trenčín ]