Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Nové Mesto nad Váhom ]
Višňové    [ kód obce: 506672 ]
  zobraziť mapu okresu Nové Mesto nad Váhom

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Nové Mesto nad Váhom >> obec Višňové
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-413 
5-9
10-14
15-19
20-2413 
25-2910 12 
30-3410 11 21 
35-3911 
40-4411 
45-49
50-5410 17 
55-5913 
60-64
65-6914 
70-7411 
75-7911 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu92 95 187 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 1.1% 
 80-84  0 
 0.0% 
 75-79  4 
 4.3% 
 70-74  5 
 5.4% 
 65-69  6 
 6.5% 
 60-64  4 
 4.3% 
 55-59  6 
 6.5% 
 50-54  7 
 7.6% 
 45-49  4 
 4.3% 
 40-44  7 
 7.6% 
 35-39  5 
 5.4% 
 30-34  10 
 10.9% 
 25-29  10 
 10.9% 
 20-24  6 
 6.5% 
 15-19  4 
 4.3% 
 10-14  4 
 4.3% 
 5-9  4 
 4.3% 
 0-4  5 
 5.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  2 
 2.1% 
 75-79  7 
 7.4% 
 70-74  6 
 6.3% 
 65-69  8 
 8.4% 
 60-64  5 
 5.3% 
 55-59  7 
 7.4% 
 50-54  10 
 10.5% 
 45-49  2 
 2.1% 
 40-44  4 
 4.2% 
 35-39  6 
 6.3% 
 30-34  11 
 11.6% 
 25-29  2 
 2.1% 
 20-24  7 
 7.4% 
 15-19  4 
 4.2% 
 10-14  4 
 4.2% 
 5-9  2 
 2.1% 
 0-4  8 
 8.4% 

Priemerný vek v obci Višňové je 41.6 [ muži: 39.9, ženy: 43.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 27    [ muži: 13, ženy: 14 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 105    [ muži: 59, ženy: 46 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 55    [ muži: 20, ženy: 35 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská91 94 185 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu92 95 187 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  185 
 98.9% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.5% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.5% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Višňové.

 185 / 187 
 98.9%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev32 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania122 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania28 
 Nezistené
 Spolu187 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Višňové.

 28 / 187 
 15.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  32 
 17.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  122 
 65.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  2 
 1.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  28 
 15.0% 
 Neudané  3 
 1.6% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné46 28.75 
 Učňovské (bez maturity)56 35 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)13 8.13 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)28 17.5 
 Úplné stredné všeobecné
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu4.38 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.25 
 Ostatní bez školského vzdelania
 Deti do 16 rokov27  
 Spolu187  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 160 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Višňové.

 27 / 187 
 14.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby2.25 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby3.37 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba39 43.82 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo6.74 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru6.74 
9 Hotely a reštaurácie2.25 
10 Doprava, skladovanie a spoje2.25 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj6.74 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie10 11.24 
14 Školstvo1.12 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť1.12 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.12 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví10 11.24 
  Spolu89 100 


Z celkového počtu 89 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 60 obyvateľov

 60 / 89 
 67.4%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 89
    trvale obývaných domov: 61
    neobývaných domov: 28
    z toho určených na rekreáciu: 16
priemerný vek domu: 52

Bytov spolu: 93
    v tom trvalo obývané: 65

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 3  (4.62%)
    2 izby: 19  (29.23%)
    3 izby: 32  (49.23%)
    4 izby: 7  (10.77%)
    5+ izieb: 4  (6.15%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 42.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 79.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 14.0
- obytných miestností na 1 byt: 2.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 16 / 28 
 57.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 65 / 93 
 69.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu65 187 
  s plynom zo siete40 105 
  s vodovodom v byte62 179 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik59 174 
  so splachovacím záchodom39 128 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom56 170 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 3 / 65 
 4.6%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 8 [4.27 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 40 / 65 
 61.5%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 105 [56.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 65 
 0.0%
- septik
 59 / 65 
 90.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 174 [93.0 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Višňové
späť na stránku okresu [ Nové Mesto nad Váhom ]