Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Beluša    [ kód obce: 512851 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Beluša
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-4134 143 277 
5-9203 183 386 
10-14234 243 477 
15-19259 256 515 
20-24266 256 522 
25-29261 206 467 
30-34198 206 404 
35-39221 214 435 
40-44242 220 462 
45-49240 215 455 
50-54177 180 357 
55-59120 148 268 
60-64119 143 262 
65-69100 149 249 
70-7476 146 222 
75-7948 117 165 
80-8424 47 71 
85+14 34 48 
nezistený vek10 
Spolu2940 3112 6052 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  14 
 0.5% 
 80-84  24 
 0.8% 
 75-79  48 
 1.6% 
 70-74  76 
 2.6% 
 65-69  100 
 3.4% 
 60-64  119 
 4.1% 
 55-59  120 
 4.1% 
 50-54  177 
 6.0% 
 45-49  240 
 8.2% 
 40-44  242 
 8.2% 
 35-39  221 
 7.5% 
 30-34  198 
 6.7% 
 25-29  261 
 8.9% 
 20-24  266 
 9.1% 
 15-19  259 
 8.8% 
 10-14  234 
 8.0% 
 5-9  203 
 6.9% 
 0-4  134 
 4.6% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  34 
 1.1% 
 80-84  47 
 1.5% 
 75-79  117 
 3.8% 
 70-74  146 
 4.7% 
 65-69  149 
 4.8% 
 60-64  143 
 4.6% 
 55-59  148 
 4.8% 
 50-54  180 
 5.8% 
 45-49  215 
 6.9% 
 40-44  220 
 7.1% 
 35-39  214 
 6.9% 
 30-34  206 
 6.6% 
 25-29  206 
 6.6% 
 20-24  256 
 8.2% 
 15-19  256 
 8.2% 
 10-14  243 
 7.8% 
 5-9  183 
 5.9% 
 0-4  143 
 4.6% 

Priemerný vek v obci Beluša je 36.4 [ muži: 34.6, ženy: 38.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 1140    [ muži: 571, ženy: 569 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 3737    [ muži: 1984, ženy: 1753 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 1165    [ muži: 381, ženy: 784 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská2919 3081 6000 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká16 23 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené12 21 
 Spolu2940 3112 6052 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  6 000 
 99.1% 
 Maďarská  1 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  5 
 0.1% 
 Česká  23 
 0.4% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  1 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  1 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  21 
 0.3% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Beluša.

 6 000 / 6 052 
 99.1%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev5711 
 Gréckokatolícka cirkev11 
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania56 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania169 
 Nezistené88 
 Spolu6052 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Beluša.

 169 / 6 052 
 2.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  5 711 
 94.4% 
 Gréckokatolícka cirkev  11 
 0.2% 
 Pravoslávna cirkev  4 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  56 
 0.9% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  3 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  2 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  2 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  1 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  1 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  4 
 0.1% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  169 
 2.8% 
 Neudané  88 
 1.5% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné1022 21.2 
 Učňovské (bez maturity)1367 28.36 
 Stredné odborné (bez maturity)279 5.79 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)423 8.78 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)1075 22.3 
 Úplné stredné všeobecné180 3.73 
 Vyššie24 0.5 
 Vysokoškolské spolu381 7.9 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania62 1.29 
 Ostatní bez školského vzdelania0.15 
 Deti do 16 rokov1232  
 Spolu6052  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 4820 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Beluša.

 1 232 / 6 052 
 20.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby98 3.18 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby12 0.39 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín0.06 
5 Priemyselná výroba973 31.54 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody44 1.43 
7 Stavebníctvo122 3.95 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru248 8.04 
9 Hotely a reštaurácie77 2.5 
10 Doprava, skladovanie a spoje95 3.08 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo21 0.68 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj124 4.02 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie160 5.19 
14 Školstvo150 4.86 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť124 4.02 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby38 1.23 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia18 0.58 
19 EA bez udania odvetví779 25.25 
  Spolu3085 100 


Z celkového počtu 3085 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 1438 obyvateľov

 1 438 / 3 085 
 46.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 1529
    trvale obývaných domov: 1213
    neobývaných domov: 313
    z toho určených na rekreáciu: 40
priemerný vek domu: 37

Bytov spolu: 2058
    v tom trvalo obývané: 1727

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 43  (2.49%)
    2 izby: 273  (15.81%)
    3 izby: 789  (45.69%)
    4 izby: 306  (17.72%)
    5+ izieb: 316  (18.3%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 58.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 87.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 40 / 313 
 12.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 1 727 / 2 058 
 83.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu1727 5987 
  s plynom zo siete1450 5245 
  s vodovodom v byte1586 5631 
  s vodovodom mimo bytu16 40 
  bez vodovodu57 121 
  nezistené68 195 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť284 980 
  kanalizácia - septik1337 4779 
  so splachovacím záchodom1473 5380 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom1574 5651 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 57 / 1 727 
 3.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 121 [1.99 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 1 450 / 1 727 
 84.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 5245 [86.6 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 284 / 1 727 
 16.4%
- septik
 1 337 / 1 727 
 77.4%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 980 [16.1 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 4779 [78.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Beluša
späť na stránku okresu [ Púchov ]