Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Ilava ]
Bolešov    [ kód obce: 512885 ]
  zobraziť mapu okresu Ilava

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Ilava >> obec Bolešov
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-437 34 71 
5-952 45 97 
10-1468 40 108 
15-1951 60 111 
20-2466 64 130 
25-2982 55 137 
30-3453 48 101 
35-3961 37 98 
40-4442 51 93 
45-4959 46 105 
50-5445 44 89 
55-5936 43 79 
60-6424 32 56 
65-6925 28 53 
70-7419 29 48 
75-7922 31 
80-8413 
85+13 18 
nezistený vek
Spolu738 700 1438 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 0.7% 
 80-84  4 
 0.5% 
 75-79  9 
 1.2% 
 70-74  19 
 2.6% 
 65-69  25 
 3.4% 
 60-64  24 
 3.3% 
 55-59  36 
 4.9% 
 50-54  45 
 6.1% 
 45-49  59 
 8.0% 
 40-44  42 
 5.7% 
 35-39  61 
 8.3% 
 30-34  53 
 7.2% 
 25-29  82 
 11.1% 
 20-24  66 
 8.9% 
 15-19  51 
 6.9% 
 10-14  68 
 9.2% 
 5-9  52 
 7.0% 
 0-4  37 
 5.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  13 
 1.9% 
 80-84  9 
 1.3% 
 75-79  22 
 3.1% 
 70-74  29 
 4.1% 
 65-69  28 
 4.0% 
 60-64  32 
 4.6% 
 55-59  43 
 6.1% 
 50-54  44 
 6.3% 
 45-49  46 
 6.6% 
 40-44  51 
 7.3% 
 35-39  37 
 5.3% 
 30-34  48 
 6.9% 
 25-29  55 
 7.9% 
 20-24  64 
 9.1% 
 15-19  60 
 8.6% 
 10-14  40 
 5.7% 
 5-9  45 
 6.4% 
 0-4  34 
 4.9% 

Priemerný vek v obci Bolešov je 35.9 [ muži: 33.8, ženy: 38.1 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 276    [ muži: 157, ženy: 119 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 900    [ muži: 495, ženy: 405 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 262    [ muži: 86, ženy: 176 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská729 690 1419 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká15 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu738 700 1438 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 419 
 98.7% 
 Maďarská  2 
 0.1% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  1 
 0.1% 
 Česká  15 
 1.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Bolešov.

 1 419 / 1 438 
 98.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1395 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania32 
 Nezistené
 Spolu1438 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Bolešov.

 32 / 1 438 
 2.2%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 395 
 97.0% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  3 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  5 
 0.3% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  32 
 2.2% 
 Neudané  3 
 0.2% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné274 23.91 
 Učňovské (bez maturity)305 26.61 
 Stredné odborné (bez maturity)153 13.35 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)107 9.34 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)207 18.06 
 Úplné stredné všeobecné33 2.88 
 Vyššie0.26 
 Vysokoškolské spolu57 4.97 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.44 
 Ostatní bez školského vzdelania0.17 
 Deti do 16 rokov292  
 Spolu1438  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1146 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Bolešov.

 292 / 1 438 
 20.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby59 7.72 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.18 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín25 3.27 
5 Priemyselná výroba192 25.13 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.92 
7 Stavebníctvo21 2.75 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru101 13.22 
9 Hotely a reštaurácie18 2.36 
10 Doprava, skladovanie a spoje32 4.19 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.39 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj33 4.32 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie62 8.12 
14 Školstvo21 2.75 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť39 5.1 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby40 5.24 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.26 
19 EA bez udania odvetví100 13.09 
  Spolu764 100 


Z celkového počtu 764 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 441 obyvateľov

 441 / 764 
 57.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 413
    trvale obývaných domov: 335
    neobývaných domov: 78
    z toho určených na rekreáciu: 11
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 492
    v tom trvalo obývané: 412

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 14  (3.4%)
    2 izby: 63  (15.29%)
    3 izby: 160  (38.83%)
    4 izby: 83  (20.15%)
    5+ izieb: 92  (22.33%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 60.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 91.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 17.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 11 / 78 
 14.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 412 / 492 
 83.7%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu412 1438 
  s plynom zo siete342 1235 
  s vodovodom v byte378 1371 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu25 43 
  nezistené17 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť13 53 
  kanalizácia - septik353 1298 
  so splachovacím záchodom356 1329 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom372 1372 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 25 / 412 
 6.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 43 [2.99 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 342 / 412 
 83.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 1235 [85.8 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 13 / 412 
 3.2%
- septik
 353 / 412 
 85.7%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 53 [3.68 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1298 [90.2 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Bolešov
späť na stránku okresu [ Ilava ]