Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Dohňany    [ kód obce: 512940 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Dohňany
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-462 57 119 
5-972 53 125 
10-1458 49 107 
15-1959 61 120 
20-2483 76 159 
25-2999 73 172 
30-3457 50 107 
35-3953 44 97 
40-4456 50 106 
45-4962 73 135 
50-5456 46 102 
55-5945 36 81 
60-6443 55 98 
65-6935 33 68 
70-7418 35 53 
75-7916 30 46 
80-8413 20 
85+12 
nezistený vek
Spolu886 844 1730 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 0.3% 
 80-84  7 
 0.8% 
 75-79  16 
 1.8% 
 70-74  18 
 2.0% 
 65-69  35 
 4.0% 
 60-64  43 
 4.9% 
 55-59  45 
 5.1% 
 50-54  56 
 6.3% 
 45-49  62 
 7.0% 
 40-44  56 
 6.3% 
 35-39  53 
 6.0% 
 30-34  57 
 6.4% 
 25-29  99 
 11.2% 
 20-24  83 
 9.4% 
 15-19  59 
 6.7% 
 10-14  58 
 6.6% 
 5-9  72 
 8.1% 
 0-4  62 
 7.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  9 
 1.1% 
 80-84  13 
 1.5% 
 75-79  30 
 3.6% 
 70-74  35 
 4.2% 
 65-69  33 
 3.9% 
 60-64  55 
 6.5% 
 55-59  36 
 4.3% 
 50-54  46 
 5.5% 
 45-49  73 
 8.7% 
 40-44  50 
 5.9% 
 35-39  44 
 5.2% 
 30-34  50 
 5.9% 
 25-29  73 
 8.7% 
 20-24  76 
 9.0% 
 15-19  61 
 7.2% 
 10-14  49 
 5.8% 
 5-9  53 
 6.3% 
 0-4  57 
 6.8% 

Priemerný vek v obci Dohňany je 35.9 [ muži: 34.1, ženy: 37.6 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 351    [ muži: 192, ženy: 159 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 1043    [ muži: 570, ženy: 473 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 333    [ muži: 122, ženy: 211 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská882 835 1717 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká11 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu886 844 1730 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 717 
 99.2% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  11 
 0.6% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  2 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dohňany.

 1 717 / 1 730 
 99.2%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1016 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania633 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania30 
 Nezistené40 
 Spolu1730 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dohňany.

 30 / 1 730 
 1.7%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 016 
 58.7% 
 Gréckokatolícka cirkev  1 
 0.1% 
 Pravoslávna cirkev  1 
 0.1% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  633 
 36.6% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  2 
 0.1% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  6 
 0.3% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  1 
 0.1% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  30 
 1.7% 
 Neudané  40 
 2.3% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné445 32.6 
 Učňovské (bez maturity)456 33.41 
 Stredné odborné (bez maturity)87 6.37 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)122 8.94 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)162 11.87 
 Úplné stredné všeobecné32 2.34 
 Vyššie0.29 
 Vysokoškolské spolu53 3.88 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.15 
 Ostatní bez školského vzdelania0.15 
 Deti do 16 rokov365  
 Spolu1730  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 1365 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dohňany.

 365 / 1 730 
 21.1%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby81 9.22 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby13 1.48 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba376 42.78 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody0.46 
7 Stavebníctvo34 3.87 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru68 7.74 
9 Hotely a reštaurácie15 1.71 
10 Doprava, skladovanie a spoje43 4.89 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.23 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj19 2.16 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie39 4.44 
14 Školstvo30 3.41 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť17 1.93 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.34 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.11 
19 EA bez udania odvetví134 15.24 
  Spolu879 100 


Z celkového počtu 879 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 567 obyvateľov

 567 / 879 
 64.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 620
    trvale obývaných domov: 467
    neobývaných domov: 153
    z toho určených na rekreáciu: 40
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 644
    v tom trvalo obývané: 488

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 29  (5.94%)
    2 izby: 105  (21.52%)
    3 izby: 186  (38.11%)
    4 izby: 80  (16.39%)
    5+ izieb: 88  (18.03%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 51.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 77.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 14.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 40 / 153 
 26.1%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 488 / 644 
 75.8%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu488 1727 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte420 1581 
  s vodovodom mimo bytu15 
  bez vodovodu44 82 
  nezistené17 49 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť12 
  kanalizácia - septik353 1380 
  so splachovacím záchodom298 1230 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom395 1521 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 44 / 488 
 9.0%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 82 [4.73 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 1 / 488 
 0.2%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 5 [0.28 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 3 / 488 
 0.6%
- septik
 353 / 488 
 72.3%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 12 [0.69 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 1380 [79.7 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dohňany
späť na stránku okresu [ Púchov ]