Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Dolná Breznica    [ kód obce: 512958 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Dolná Breznica
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-421 19 40 
5-934 34 68 
10-1434 35 69 
15-1934 41 75 
20-2439 39 78 
25-2932 42 74 
30-3423 17 40 
35-3932 26 58 
40-4434 30 64 
45-4930 28 58 
50-5425 17 42 
55-5915 13 28 
60-6411 21 32 
65-6911 29 40 
70-7414 20 34 
75-7915 20 
80-84
85+
nezistený vek
Spolu397 434 831 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.3% 
 80-84  2 
 0.5% 
 75-79  5 
 1.3% 
 70-74  14 
 3.5% 
 65-69  11 
 2.8% 
 60-64  11 
 2.8% 
 55-59  15 
 3.8% 
 50-54  25 
 6.3% 
 45-49  30 
 7.6% 
 40-44  34 
 8.6% 
 35-39  32 
 8.1% 
 30-34  23 
 5.8% 
 25-29  32 
 8.1% 
 20-24  39 
 9.8% 
 15-19  34 
 8.6% 
 10-14  34 
 8.6% 
 5-9  34 
 8.6% 
 0-4  21 
 5.3% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.9% 
 80-84  4 
 0.9% 
 75-79  15 
 3.5% 
 70-74  20 
 4.6% 
 65-69  29 
 6.7% 
 60-64  21 
 4.8% 
 55-59  13 
 3.0% 
 50-54  17 
 3.9% 
 45-49  28 
 6.5% 
 40-44  30 
 6.9% 
 35-39  26 
 6.0% 
 30-34  17 
 3.9% 
 25-29  42 
 9.7% 
 20-24  39 
 9.0% 
 15-19  41 
 9.4% 
 10-14  35 
 8.1% 
 5-9  34 
 7.8% 
 0-4  19 
 4.4% 

Priemerný vek v obci Dolná Breznica je 34.9 [ muži: 33.3, ženy: 36.5 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 177    [ muži: 89, ženy: 88 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 504    [ muži: 264, ženy: 240 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 150    [ muži: 44, ženy: 106 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská396 433 829 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu397 434 831 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  829 
 99.8% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  1 
 0.1% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dolná Breznica.

 829 / 831 
 99.8%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev816 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu831 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dolná Breznica.

 7 / 831 
 0.8%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  816 
 98.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  7 
 0.8% 
 Neudané  8 
 1.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné218 33.59 
 Učňovské (bez maturity)242 37.29 
 Stredné odborné (bez maturity)19 2.93 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)51 7.86 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)75 11.56 
 Úplné stredné všeobecné11 1.69 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu22 3.39 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania1.08 
 Ostatní bez školského vzdelania0.62 
 Deti do 16 rokov182  
 Spolu831  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 649 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dolná Breznica.

 182 / 831 
 21.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby19 4.55 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby11 2.63 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba192 45.93 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo0.96 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru26 6.22 
9 Hotely a reštaurácie2.15 
10 Doprava, skladovanie a spoje27 6.46 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj1.2 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie16 3.83 
14 Školstvo13 3.11 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť11 2.63 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.72 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví82 19.62 
  Spolu418 100 


Z celkového počtu 418 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 259 obyvateľov

 259 / 418 
 62.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 226
    trvale obývaných domov: 201
    neobývaných domov: 25
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 250
    v tom trvalo obývané: 225

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 20  (8.89%)
    2 izby: 51  (22.67%)
    3 izby: 65  (28.89%)
    4 izby: 49  (21.78%)
    5+ izieb: 40  (17.78%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 51.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 81.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 14.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 25 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 225 / 250 
 90.0%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu225 831 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte178 721 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu39 83 
  nezistené26 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik188 745 
  so splachovacím záchodom149 639 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom176 721 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 39 / 225 
 17.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 83 [9.98 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 225 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 225 
 0.9%
- septik
 188 / 225 
 83.6%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 8 [0.96 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 745 [89.6 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dolná Breznica
späť na stránku okresu [ Púchov ]