Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Ilava ]
Dulov    [ kód obce: 513024 ]
  zobraziť mapu okresu Ilava

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Ilava >> obec Dulov
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-426 18 44 
5-929 27 56 
10-1429 29 58 
15-1939 31 70 
20-2445 28 73 
25-2935 40 75 
30-3440 28 68 
35-3939 20 59 
40-4436 28 64 
45-4931 30 61 
50-5430 26 56 
55-5924 30 54 
60-6424 33 57 
65-6923 24 47 
70-7415 17 32 
75-7910 16 26 
80-84
85+12 
nezistený vek
Spolu479 440 919 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  3 
 0.6% 
 80-84  1 
 0.2% 
 75-79  10 
 2.1% 
 70-74  15 
 3.1% 
 65-69  23 
 4.8% 
 60-64  24 
 5.0% 
 55-59  24 
 5.0% 
 50-54  30 
 6.3% 
 45-49  31 
 6.5% 
 40-44  36 
 7.5% 
 35-39  39 
 8.1% 
 30-34  40 
 8.4% 
 25-29  35 
 7.3% 
 20-24  45 
 9.4% 
 15-19  39 
 8.1% 
 10-14  29 
 6.1% 
 5-9  29 
 6.1% 
 0-4  26 
 5.4% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  9 
 2.1% 
 80-84  5 
 1.1% 
 75-79  16 
 3.6% 
 70-74  17 
 3.9% 
 65-69  24 
 5.5% 
 60-64  33 
 7.5% 
 55-59  30 
 6.8% 
 50-54  26 
 5.9% 
 45-49  30 
 6.8% 
 40-44  28 
 6.4% 
 35-39  20 
 4.6% 
 30-34  28 
 6.4% 
 25-29  40 
 9.1% 
 20-24  28 
 6.4% 
 15-19  31 
 7.1% 
 10-14  29 
 6.6% 
 5-9  27 
 6.2% 
 0-4  18 
 4.1% 

Priemerný vek v obci Dulov je 38.0 [ muži: 35.9, ženy: 40.2 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 158    [ muži: 84, ženy: 74 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 550    [ muži: 319, ženy: 231 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 210    [ muži: 76, ženy: 134 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská473 433 906 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká10 
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu479 440 919 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  906 
 98.6% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  2 
 0.2% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  10 
 1.1% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Dulov.

 906 / 919 
 98.6%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev892 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania15 
 Nezistené10 
 Spolu919 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Dulov.

 15 / 919 
 1.6%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  892 
 97.1% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  1 
 0.1% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  1 
 0.1% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  15 
 1.6% 
 Neudané  10 
 1.1% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné219 29.01 
 Učňovské (bez maturity)223 29.54 
 Stredné odborné (bez maturity)80 10.6 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)22 2.91 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)131 17.35 
 Úplné stredné všeobecné31 4.11 
 Vyššie0.66 
 Vysokoškolské spolu42 5.56 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.13 
 Ostatní bez školského vzdelania0.13 
 Deti do 16 rokov164  
 Spolu919  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 755 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Dulov.

 164 / 919 
 17.8%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby17 3.51 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby0.21 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba174 35.88 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo14 2.89 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru52 10.72 
9 Hotely a reštaurácie1.03 
10 Doprava, skladovanie a spoje25 5.15 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.41 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj36 7.42 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie23 4.74 
14 Školstvo17 3.51 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť14 2.89 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.82 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.82 
19 EA bez udania odvetví97 20 
  Spolu485 100 


Z celkového počtu 485 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 309 obyvateľov

 309 / 485 
 63.7%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 275
    trvale obývaných domov: 235
    neobývaných domov: 40
    z toho určených na rekreáciu: 4
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 299
    v tom trvalo obývané: 255

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (1.96%)
    2 izby: 24  (9.41%)
    3 izby: 103  (40.39%)
    4 izby: 75  (29.41%)
    5+ izieb: 48  (18.82%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 59.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 94.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 16.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 4 / 40 
 10.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 255 / 299 
 85.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu255 907 
  s plynom zo siete231 847 
  s vodovodom v byte232 866 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu19 30 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť14 45 
  kanalizácia - septik218 817 
  so splachovacím záchodom214 814 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom228 862 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 19 / 255 
 7.5%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 30 [3.26 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 231 / 255 
 90.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 847 [92.1 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 14 / 255 
 5.5%
- septik
 218 / 255 
 85.5%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 45 [4.89 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 817 [88.9 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Dulov
späť na stránku okresu [ Ilava ]