Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Považská Bystrica ]
Horná Mariková    [ kód obce: 513083 ]
  zobraziť mapu okresu Považská Bystrica

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Považská Bystrica >> obec Horná Mariková
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-420 15 35 
5-926 24 50 
10-1421 21 42 
15-1915 15 30 
20-2435 20 55 
25-2924 23 47 
30-3442 24 66 
35-3936 23 59 
40-4428 21 49 
45-4925 14 39 
50-5421 20 41 
55-5922 25 47 
60-6433 36 69 
65-6924 32 56 
70-7415 40 55 
75-7911 26 37 
80-8410 14 24 
85+18 23 
nezistený vek
Spolu413 411 824 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  5 
 1.2% 
 80-84  10 
 2.4% 
 75-79  11 
 2.7% 
 70-74  15 
 3.6% 
 65-69  24 
 5.8% 
 60-64  33 
 8.0% 
 55-59  22 
 5.3% 
 50-54  21 
 5.1% 
 45-49  25 
 6.1% 
 40-44  28 
 6.8% 
 35-39  36 
 8.7% 
 30-34  42 
 10.2% 
 25-29  24 
 5.8% 
 20-24  35 
 8.5% 
 15-19  15 
 3.6% 
 10-14  21 
 5.1% 
 5-9  26 
 6.3% 
 0-4  20 
 4.8% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  18 
 4.4% 
 80-84  14 
 3.4% 
 75-79  26 
 6.3% 
 70-74  40 
 9.7% 
 65-69  32 
 7.8% 
 60-64  36 
 8.8% 
 55-59  25 
 6.1% 
 50-54  20 
 4.9% 
 45-49  14 
 3.4% 
 40-44  21 
 5.1% 
 35-39  23 
 5.6% 
 30-34  24 
 5.8% 
 25-29  23 
 5.6% 
 20-24  20 
 4.9% 
 15-19  15 
 3.6% 
 10-14  21 
 5.1% 
 5-9  24 
 5.8% 
 0-4  15 
 3.6% 

Priemerný vek v obci Horná Mariková je 43.9 [ muži: 40.2, ženy: 47.7 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 127    [ muži: 67, ženy: 60 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 408    [ muži: 248, ženy: 160 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 289    [ muži: 98, ženy: 191 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská410 406 816 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu413 411 824 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  816 
 99.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 0.8% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horná Mariková.

 816 / 824 
 99.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev762 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania28 
 Nezistené33 
 Spolu824 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horná Mariková.

 28 / 824 
 3.4%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  762 
 92.5% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  0 
 0.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  1 
 0.1% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  28 
 3.4% 
 Neudané  33 
 4.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné300 43.48 
 Učňovské (bez maturity)206 29.86 
 Stredné odborné (bez maturity)12 1.74 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)34 4.93 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)73 10.58 
 Úplné stredné všeobecné17 2.46 
 Vyššie0.14 
 Vysokoškolské spolu20 2.9 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania16 2.32 
 Ostatní bez školského vzdelania11 1.59 
 Deti do 16 rokov134  
 Spolu824  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 690 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horná Mariková.

 134 / 824 
 16.3%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby0.9 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby12 3.59 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba72 21.56 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.8 
7 Stavebníctvo18 5.39 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru29 8.68 
9 Hotely a reštaurácie0.6 
10 Doprava, skladovanie a spoje19 5.69 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.3 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj0.6 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie38 11.38 
14 Školstvo1.8 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť2.69 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby1.2 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia1.5 
19 EA bez udania odvetví108 32.34 
  Spolu334 100 


Z celkového počtu 334 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 137 obyvateľov

 137 / 334 
 41.0%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 754
    trvale obývaných domov: 279
    neobývaných domov: 470
    z toho určených na rekreáciu: 302
priemerný vek domu: 43

Bytov spolu: 756
    v tom trvalo obývané: 284

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 58  (20.42%)
    2 izby: 77  (27.11%)
    3 izby: 117  (41.2%)
    4 izby: 24  (8.45%)
    5+ izieb: 8  (2.82%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 40.5
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 64.2
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 14.5
- obytných miestností na 1 byt: 2.4


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 302 / 470 
 64.3%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 284 / 756 
 37.6%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu284 791 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte196 630 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu74 130 
  nezistené12 27 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik142 491 
  so splachovacím záchodom129 436 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom159 556 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 74 / 284 
 26.1%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 130 [15.7 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 1 / 284 
 0.4%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 3 [0.36 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 0 / 284 
 0.0%
- septik
 142 / 284 
 50.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 491 [59.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horná Mariková
späť na stránku okresu [ Považská Bystrica ]