Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Ilava ]
Horná Poruba    [ kód obce: 513091 ]
  zobraziť mapu okresu Ilava

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Ilava >> obec Horná Poruba
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-433 38 71 
5-947 33 80 
10-1439 44 83 
15-1941 48 89 
20-2437 49 86 
25-2948 44 92 
30-3438 36 74 
35-3950 34 84 
40-4443 27 70 
45-4937 32 69 
50-5445 25 70 
55-5919 27 46 
60-6422 31 53 
65-6919 19 38 
70-7419 25 44 
75-7920 28 
80-8414 18 
85+12 
nezistený vek
Spolu555 556 1111 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  4 
 0.7% 
 80-84  4 
 0.7% 
 75-79  8 
 1.4% 
 70-74  19 
 3.4% 
 65-69  19 
 3.4% 
 60-64  22 
 4.0% 
 55-59  19 
 3.4% 
 50-54  45 
 8.1% 
 45-49  37 
 6.7% 
 40-44  43 
 7.8% 
 35-39  50 
 9.0% 
 30-34  38 
 6.9% 
 25-29  48 
 8.7% 
 20-24  37 
 6.7% 
 15-19  41 
 7.4% 
 10-14  39 
 7.1% 
 5-9  47 
 8.5% 
 0-4  33 
 6.0% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  8 
 1.4% 
 80-84  14 
 2.5% 
 75-79  20 
 3.6% 
 70-74  25 
 4.5% 
 65-69  19 
 3.4% 
 60-64  31 
 5.6% 
 55-59  27 
 4.9% 
 50-54  25 
 4.5% 
 45-49  32 
 5.8% 
 40-44  27 
 4.9% 
 35-39  34 
 6.1% 
 30-34  36 
 6.5% 
 25-29  44 
 7.9% 
 20-24  49 
 8.8% 
 15-19  48 
 8.7% 
 10-14  44 
 7.9% 
 5-9  33 
 6.0% 
 0-4  38 
 6.9% 

Priemerný vek v obci Horná Poruba je 36.0 [ muži: 35.0, ženy: 36.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 234    [ muži: 119, ženy: 115 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 653    [ muži: 358, ženy: 295 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 220    [ muži: 76, ženy: 144 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská544 549 1093 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené11 
 Spolu555 556 1111 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  1 093 
 98.4% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  7 
 0.6% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  11 
 1.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horná Poruba.

 1 093 / 1 111 
 98.4%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev1084 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené21 
 Spolu1111 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horná Poruba.

 3 / 1 111 
 0.3%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  1 084 
 97.6% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 
 0.2% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  1 
 0.1% 
 Bez vyznania  3 
 0.3% 
 Neudané  21 
 1.9% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné260 29.95 
 Učňovské (bez maturity)246 28.34 
 Stredné odborné (bez maturity)132 15.21 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)56 6.45 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)110 12.67 
 Úplné stredné všeobecné15 1.73 
 Vyššie0.35 
 Vysokoškolské spolu26 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania18 2.07 
 Ostatní bez školského vzdelania0.23 
 Deti do 16 rokov243  
 Spolu1111  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 868 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horná Poruba.

 243 / 1 111 
 21.9%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby31 5.59 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby1.26 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba171 30.81 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.26 
7 Stavebníctvo10 1.8 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru33 5.95 
9 Hotely a reštaurácie1.44 
10 Doprava, skladovanie a spoje15 2.7 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj10 1.8 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie27 4.86 
14 Školstvo12 2.16 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť13 2.34 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.36 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia0.72 
19 EA bez udania odvetví205 36.94 
  Spolu555 100 


Z celkového počtu 555 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 319 obyvateľov

 319 / 555 
 57.5%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 360
    trvale obývaných domov: 289
    neobývaných domov: 71
    z toho určených na rekreáciu: 29
priemerný vek domu: 38

Bytov spolu: 379
    v tom trvalo obývané: 308

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 32  (10.39%)
    2 izby: 72  (23.38%)
    3 izby: 105  (34.09%)
    4 izby: 54  (17.53%)
    5+ izieb: 45  (14.61%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 51.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 84.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 14.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 29 / 71 
 40.8%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 308 / 379 
 81.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu308 1111 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte286 1057 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu12 
  nezistené11 36 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť23 
  kanalizácia - septik215 850 
  so splachovacím záchodom197 805 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom254 980 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 7 / 308 
 2.3%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 12 [1.08 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 308 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 8 / 308 
 2.6%
- septik
 215 / 308 
 69.8%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 23 [2.07 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 850 [76.5 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horná Poruba
späť na stránku okresu [ Ilava ]