Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Púchov ]
Horovce    [ kód obce: 513121 ]
  zobraziť mapu okresu Púchov

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Púchov >> obec Horovce
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-422 23 45 
5-925 27 52 
10-1421 19 40 
15-1936 26 62 
20-2434 37 71 
25-2936 32 68 
30-3420 22 42 
35-3929 23 52 
40-4428 24 52 
45-4930 32 62 
50-5432 29 61 
55-5912 18 30 
60-6420 17 37 
65-6921 23 44 
70-7420 27 
75-7913 21 
80-8412 
85+
nezistený vek
Spolu388 393 781 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 0.5% 
 80-84  5 
 1.3% 
 75-79  8 
 2.1% 
 70-74  7 
 1.8% 
 65-69  21 
 5.4% 
 60-64  20 
 5.2% 
 55-59  12 
 3.1% 
 50-54  32 
 8.2% 
 45-49  30 
 7.7% 
 40-44  28 
 7.2% 
 35-39  29 
 7.5% 
 30-34  20 
 5.2% 
 25-29  36 
 9.3% 
 20-24  34 
 8.8% 
 15-19  36 
 9.3% 
 10-14  21 
 5.4% 
 5-9  25 
 6.4% 
 0-4  22 
 5.7% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  1 
 0.3% 
 80-84  7 
 1.8% 
 75-79  13 
 3.3% 
 70-74  20 
 5.1% 
 65-69  23 
 5.9% 
 60-64  17 
 4.3% 
 55-59  18 
 4.6% 
 50-54  29 
 7.4% 
 45-49  32 
 8.1% 
 40-44  24 
 6.1% 
 35-39  23 
 5.9% 
 30-34  22 
 5.6% 
 25-29  32 
 8.1% 
 20-24  37 
 9.4% 
 15-19  26 
 6.6% 
 10-14  19 
 4.8% 
 5-9  27 
 6.9% 
 0-4  23 
 5.9% 

Priemerný vek v obci Horovce je 37.2 [ muži: 36.1, ženy: 38.3 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 137    [ muži: 68, ženy: 69 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 482    [ muži: 257, ženy: 225 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 162    [ muži: 63, ženy: 99 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská387 392 779 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu388 393 781 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  779 
 99.7% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  1 
 0.1% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  1 
 0.1% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Horovce.

 779 / 781 
 99.7%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev772 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu781 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Horovce.

 7 / 781 
 0.9%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  772 
 98.8% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  2 
 0.3% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  7 
 0.9% 
 Neudané  0 
 0.0% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné155 24.33 
 Učňovské (bez maturity)201 31.55 
 Stredné odborné (bez maturity)23 3.61 
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)78 12.24 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)111 17.43 
 Úplné stredné všeobecné27 4.24 
 Vyššie0.47 
 Vysokoškolské spolu35 5.49 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.31 
 Ostatní bez školského vzdelania0.31 
 Deti do 16 rokov144  
 Spolu781  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 637 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Horovce.

 144 / 781 
 18.4%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby29 7.2 
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba188 46.65 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody
7 Stavebníctvo14 3.47 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru34 8.44 
9 Hotely a reštaurácie1.49 
10 Doprava, skladovanie a spoje16 3.97 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj11 2.73 
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie18 4.47 
14 Školstvo16 3.97 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť17 4.22 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby0.74 
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia
19 EA bez udania odvetví51 12.66 
  Spolu403 100 


Z celkového počtu 403 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 247 obyvateľov

 247 / 403 
 61.3%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 229
    trvale obývaných domov: 199
    neobývaných domov: 30
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 34

Bytov spolu: 264
    v tom trvalo obývané: 233

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 5  (2.15%)
    2 izby: 20  (8.58%)
    3 izby: 88  (37.77%)
    4 izby: 53  (22.75%)
    5+ izieb: 67  (28.76%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 65.0
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 92.0
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 19.0
- obytných miestností na 1 byt: 3.0


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 30 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 233 / 264 
 88.3%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu233 779 
  s plynom zo siete218 744 
  s vodovodom v byte217 749 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu15 
  nezistené10 
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť
  kanalizácia - septik219 743 
  so splachovacím záchodom198 707 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom209 733 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 233 
 3.9%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 15 [1.92 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 218 / 233 
 93.6%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 744 [95.2 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 233 
 0.9%
- septik
 219 / 233 
 94.0%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 5 [0.64 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 743 [95.1 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Horovce
späť na stránku okresu [ Púchov ]