Databáza výsledkov SODB 2001 [ okres Považská Bystrica ]
Kostolec    [ kód obce: 513245 ]
  zobraziť mapu okresu Považská Bystrica

lokalizácia: Trenčiansky kraj >> okres Považská Bystrica >> obec Kostolec
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku
veková kategóriamužiženyspolu
0-416 24 
5-911 
10-1412 11 23 
15-1910 11 21 
20-2411 20 
25-2912 20 
30-3414 
35-3915 24 
40-44
45-4911 20 
50-5412 
55-5914 
60-6416 
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
nezistený vek
Spolu132 122 254 
Počet mužov v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  2 
 1.5% 
 80-84  1 
 0.8% 
 75-79  1 
 0.8% 
 70-74  5 
 3.8% 
 65-69  3 
 2.3% 
 60-64  9 
 6.8% 
 55-59  6 
 4.5% 
 50-54  8 
 6.1% 
 45-49  9 
 6.8% 
 40-44  5 
 3.8% 
 35-39  15 
 11.4% 
 30-34  5 
 3.8% 
 25-29  12 
 9.1% 
 20-24  9 
 6.8% 
 15-19  10 
 7.6% 
 10-14  12 
 9.1% 
 5-9  4 
 3.0% 
 0-4  16 
 12.1% 
Počet žien v jednotlivých
vekových kategóriách

 Vek  Počet Podiel (%)
 85+  0 
 0.0% 
 80-84  1 
 0.8% 
 75-79  6 
 4.9% 
 70-74  4 
 3.3% 
 65-69  4 
 3.3% 
 60-64  7 
 5.7% 
 55-59  8 
 6.6% 
 50-54  4 
 3.3% 
 45-49  11 
 9.0% 
 40-44  3 
 2.5% 
 35-39  9 
 7.4% 
 30-34  9 
 7.4% 
 25-29  8 
 6.6% 
 20-24  11 
 9.0% 
 15-19  11 
 9.0% 
 10-14  11 
 9.0% 
 5-9  7 
 5.7% 
 0-4  8 
 6.6% 

Priemerný vek v obci Kostolec je 35.1 [ muži: 34.3, ženy: 35.9 ]

Vekové skupiny obyvateľov podľa vzťahu k ekonomickej aktivite
Počet obyvateľov v:
predproduktívnom veku (0-14 rokov): 58    [ muži: 32, ženy: 26 ]
produktívnom veku (m:15-59, ž:15-54): 145    [ muži: 79, ženy: 66 ]
poproduktívnom veku (m:60+, ž:55+): 51    [ muži: 21, ženy: 30 ]

muži
Graf ekonom. aktivity
ženy
Graf ekonom. aktivity
spolu
Graf ekonom. aktivity

Národnostná štruktúra obyvateľstva
národnosťmužiženyspolu
 Slovenská132 122 254 
 Maďarská
 Rómska
 Rusínska
 Ukrajinská
 Česká
 Nemecká
 Poľská
 Chorvátska
 Srbská
 Ruská
 Židovská
 Ostatné, nezistené
 Spolu132 122 254 
Počet obyvateľov podľa národnosti

Národnosť Počet Podiel (%)
 Slovenská  254 
 100.0% 
 Maďarská  0 
 0.0% 
 Rómska  0 
 0.0% 
 Rusínska  0 
 0.0% 
 Ukrajinská  0 
 0.0% 
 Česká  0 
 0.0% 
 Nemecká  0 
 0.0% 
 Poľská  0 
 0.0% 
 Chorvátska  0 
 0.0% 
 Srbská  0 
 0.0% 
 Ruská  0 
 0.0% 
 Židovská  0 
 0.0% 
 Ostatné,nezistené  0 
 0.0% 
Podiel obyvateľov slovenskej národnosti z celkového počtu obyvateľov obce Kostolec.

 254 / 254 
 100.0%

Náboženská štruktúra obyvateľstva
náboženstvospolu
 Rímskokatolícka cirkev219 
 Gréckokatolícka cirkev
 Pravoslávna cirkev
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania33 
 Reformovaná kresťanská cirkev
 Evanjelická cirkev metodistická
 Apoštolská cirkev
 Starokatolícka cirkev
 Bratská jednota babristov
 Cirkev československá husitská
 Cirkev adventistov siedmeho dňa
 Cirkev bratská
 Kresťanské zbory
 Židovské náboženské obce
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia
 Ostatné
 Bez vyznania
 Nezistené
 Spolu254 


Podiel obyvateľov bez vyznania z celkového počtu obyvateľov obce Kostolec.

 0 / 254 
 0.0%
Počet obyvateľov podľa vierovyznania

Vierovyznanie Počet Podiel (%)
 Rímskokatolícka cirkev  219 
 86.2% 
 Gréckokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Pravoslávna cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev augsburského vyznania  33 
 13.0% 
 Reformovaná kresťanská cirkev  0 
 0.0% 
 Evanjelická cirkev metodistická  0 
 0.0% 
 Apoštolská cirkev  0 
 0.0% 
 Starokatolícka cirkev  0 
 0.0% 
 Bratská jednota babristov  0 
 0.0% 
 Cirkev československá husitská  0 
 0.0% 
 Cirkev adventistov siedmeho dňa  0 
 0.0% 
 Cirkev bratská  0 
 0.0% 
 Kresťanské zbory  0 
 0.0% 
 Židovské náboženské obce  0 
 0.0% 
 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia  0 
 0.0% 
 Ostatné  0 
 0.0% 
 Bez vyznania  0 
 0.0% 
 Neudané  2 
 0.8% 

Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva
vzdelaniespolupodiel*
 Základné75 38.66 
 Učňovské (bez maturity)75 38.66 
 Stredné odborné (bez maturity)
 Úplné stredné učňovské (s maturitou)18 9.28 
 Úplné stredné odborné (s maturitou)16 8.25 
 Úplné stredné všeobecné2.58 
 Vyššie
 Vysokoškolské spolu1.03 
 Ostatní bez udania šk. vzdelania0.52 
 Ostatní bez školského vzdelania1.03 
 Deti do 16 rokov60  
 Spolu254  
* podiel je vypočítaný z počtu ob. bez detí do 16 rokov, spolu 194 obyvateľov.
Počet obyvateľov podľa druhu dosiahnutého vzdelania

Vzdelanostná štruktúra


Podiel detí do 16 rokov z celkového počtu obyvateľov obce Kostolec.

 60 / 254 
 23.6%

Štruktúra obyvateľstva podľa ekonomickej aktivity
č.ekonomická aktivitaspolupodiel
1 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
2 Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby2.4 
3 Rybolov, chov rýb
4 Ťažba nerastných surovín
5 Priemyselná výroba25 20 
6 Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody1.6 
7 Stavebníctvo10 
8 Veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru15 12 
9 Hotely a reštaurácie
10 Doprava, skladovanie a spoje4.8 
11 Peňažníctvo a poisťovníctvo0.8 
12 Nehnuteľnosti, prenajímanie a obchodné služby, výskum a vývoj
13 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie16 12.8 
14 Školstvo2.4 
15 Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť0.8 
16 Ostatné verejné, sociálne a osobné služby
17 Súkromné domácnosti s domácim personálom
18 Exteritoriálne organizácie a združenia5.6 
19 EA bez udania odvetví26 20.8 
  Spolu125 100 


Z celkového počtu 125 ekonomicky aktívnych obyvateľov
odchádza za prácou 72 obyvateľov

 72 / 125 
 57.6%
Počet obyvateľov podľa druhu ekonomickej aktivity

Ekonomická aktivita

Vybrané charakteristiky domového a bytového fondu
Domový fond spolu: 80
    trvale obývaných domov: 68
    neobývaných domov: 12
    z toho určených na rekreáciu: 0
priemerný vek domu: 36

Bytov spolu: 83
    v tom trvalo obývané: 68

Veľkosť bytu:
    1 obytná miestnosť: 6  (8.82%)
    2 izby: 16  (23.53%)
    3 izby: 22  (32.35%)
    4 izby: 14  (20.59%)
    5+ izieb: 10  (14.71%)

Priemerné hodnoty:
- m2 obytnej plochy na 1 byt: 53.7
- m2 celkovej plochy na 1 byt: 79.3
- m2 obytnej plochy na 1 osobu: 14.7
- obytných miestností na 1 byt: 3.1


Podiel domov určených na rekreáciu
z celkového počtu neobývaných domov

 0 / 12 
 0.0%


Podiel trvalo obývaných bytov
z celkového počtu bytov

 68 / 83 
 81.9%

Veľkosť bytov
Veľkosť bytov

vybavenie počet trvale obýv. bytov
byty osôb v bytoch
bytov spolu68 249 
  s plynom zo siete
  s vodovodom v byte58 222 
  s vodovodom mimo bytu
  bez vodovodu24 
  nezistené
  kanalizácia - prípojka na kanal. sieť11 
  kanalizácia - septik47 194 
  so splachovacím záchodom44 191 
  s kúpelňou alebo sprchovacím kútom51 211 


Podiel bytov bez vodovodu z celkového počtu bytov

 9 / 68 
 13.2%

V bytoch bez vodovodu žije spolu 24 [9.44 %] obyvateľov
Podiel bytov s plynom zo siete z celkového počtu bytov

 0 / 68 
 0.0%

V bytoch s plynom zo siete žije spolu 0 [0 %] obyvateľov
Podiel bytov s kanalizáciou

- prípojka na kanalizačnú sieť
 2 / 68 
 2.9%
- septik
 47 / 68 
 69.1%

V bytoch s prípojkou na kanalizačnú sieť žije spolu 11 [4.33 %] obyvateľov
V bytoch so septikom žije spolu 194 [76.3 %] obyvateľov


späť na začiatok stránky  |  vytlačiť stránku obce Kostolec
späť na stránku okresu [ Považská Bystrica ]